1 JOHN
Warefa'aia
Feni rawarawa ne'iaa John ba i aloia a'a hefi'a. Ina pa'i guapalo pa'afina. Fei ba i fa'unuwenuweaa ei igoa ba ronei oafipui a'a mei Haidaa ma mei na'una Jesus Christ. Ma fei ba ronei'aa neneraa fei sifisifi feroia, fei i fafeloaa fei oafipuiaa ro'ou.
Sifei fei sifisifi feroia ba ei manumanu wagii feni ano na hafelo ma si'ei, Jesus mei na'uu mei Haidaa abaa pa'aa rama'a. Ana rona feroi ba fei tela'ana abaa manumanuu rawani'a bigi'a o haguaa hefi'a.
Ma'uaa John na fadugeaa ei feroia ei i fa'arewaia ba Jesus Christ pa'aa rama'a ma minaa ei rona narafawe'i a'ana ma haguaa mei Haidaa, ana ronei fihagui.
1
Fei Wareaa Harenua
Hai'ou'aa u'ugaa mei na oa farawarawa, mei hai'ouna guai'araia, mei hai'ouna ma'aia ma ei panii hai'ou na panarofia. Ma mei hai'ouna u'ugia, hia ana fei wareaa harenua. Fei harenua fei, nawe arewa. Hai'ouna fanunuia ma ufugia ma warefanaa hamu'ou fei harenua lomi i pedutoo, fei na oafipui a'a mei Ama, fei nawe arewa a'a hai'ou. Hai'ou warefanaa hamu'ou tamanu hai'ouna fanunuia ma guainia ba hamonei oafipui a'a hai'odu mawe mei Ama ma mei Na'una, Jesus Christ. Hai'ouna ne'ifanaa hamu'ou ba fei ni'eni'eaa o'ou* 1:4 Hefi'a ne'ia ba ni'eni'eaa hamu'ou imina apoidiai.
Tatalai wagii fei We'ai
Sifeni, feni warea hai'ouna guainia a'ana ma warefanaa hamu'ou: mei Haidaa ana fei we'ai ma i a'ana pa'aa lomi ma'ida roromaa. Nabaa o'aa ware ba ona oafipui a'ana, ma'uaa ana oifi tatalai wagii fei roromaa, oi warefasifi ua ma lomi ona talai wagii fei fa'uaia. Ma'uaa si'ei ba hia na oa wagii fei we'ai, nabaa o'aa tatalai wagii fei we'ai ana ale'ei hia, ona gutafirawanii ma fei namoo Jesus, mei Na'una na fafafa'arainaa o'ou a'a minaa ei 1:7 O, a'a hepapalo hafelo'a.
Nabaa o'aa ware ba lomi hafelo'aa o'odu, oi sifi'aa ana o'ou ma fei fa'uaia lomi laloo iaa o'ou. Ma'uaa nabaa o'aa warefania ei tataa o'ou, si'ei ba ina oafagugu ma na wanewane, iwe futoaa ei hafelo'aa o'ou ma fafafa'arainaa o'ou a'a minaa ei manumanu lomi na wanewane. 10 Nabaa o'aa ware ba lomi ona bigi'aa ei hafelo'a, hanuna ba hia fi sifi ba ona hafelo ma fei wareana, lomi udeana laloo iaa o'ou.

*1:4: 1:4 Hefi'a ne'ia ba ni'eni'eaa hamu'ou

1:7: 1:7 O, a'a hepapalo