3
Fei Arewaa mei Fasu
Ena tafiuu, sifeni feni faguapaloaa ne'iau a'a hamu'ou. Minaa guapaloeni, fanonomii hamu'ou ba hamonei naranaraiaa ei rawani'a manumanu. Nunumiau ba hamonei nonominaa tamanu rona wareia mina mina ei apunaia mamama'a ma fei wareaa mei Fasuu o'ou, mei Fatela'ana, fei rona wareia ei apostle.
Fama'a, hamonei apa'ia ba laloo ei a'apoo arewaa rowe nomai ei warefafeifeia ma rowe warefafeifei ma neneraa ei hafelo'a nunumiaa ro'ou. Rowe ware ba, “Haa, nahaiga ei ba i nomai, ale'ei inado'o fa'unainia? A'a fei ma'eaa ei amaa o'ou nopa'amiaa wagieni, minaa ei manumanu na fimina'ei ua ana ale'ei i mamaraimai feni malagufu nopa'amii e'eni.” Ma'uaa ana pa'aa naraa ro'ou ba ro'aa madi'inia ba a'a fei wareana mina, mei Haidaa na famamaraiaa fei haroo pafea ma famamaraiaa feni malagufu wagii fei ranu. Feni malagufu mina, na wanoia fei ranu fei. Ma ana a'a fei warea fei, fei haroo pafea ma feni malagufu, guapaloei mawe ei lomi rona neneraa mei Haidaa, rona oadiginaa manumanuu fei hafi nopa'aloo fei arewaa dududua.
Ma'uaa hepalo ua manumanu ba hamonei'aa madi'inia, ena rawani'a tafiu: A'a mei Fasu, heai arewaa ale'ei hefa pufaba'a igisimasi ma hefa pufaba'a igisimasi ana ale'ei heai arewaa. Lomi i famamadinaa fei fa'unaiana mei Fasu ale'ei naranaraa hefi'a ba tani imina madii. Ina ofasisia a'a hamu'ou. Lomi na nunuminia ba nemea i pa'ai, ma'uaa, ba minaa ei, ronei filoginaa naranaraa ro'ou.
10 Ma'uaa fei arewaa mei Fasu iwe nomai ale'ei hemea fafanao. Iwe pa'ai fei haroo pafea fininaa meme'aia; fei hafi i gu'apedugaa minaa ei manumanu ma feni malagufu mawe minaa ei manumanu wagina iwe ude arere ua.*3:10 Hefi'a ne'ia ba wagina i gu'amatala.
11 Si'ei ba minaa ei manumanu ropowe pedu ale'ei, hamonei naraia ba i batanai fei mau gutanaa hamu'ou? Fei gutanaa hamu'ou nei fafa'arai ua ma nei pa'i fei maumau mei Haidaa 12 ena hamo'ei guta'oma'oma'a ma ronaa3:12 O, guta'oma'oma'a fininaa refurefua fei arewaa mei Haidaa. A'a fei arewaa fei, fei hafi, iwe gu'aa fena haroo pafea ma eni manumanuu feni malagufu ana ro'aa gu'apa'ai wagina. 13 Ma'uaa wagii fei fa'unaiana na fa'o'onainaa unuu o'ou ba i pa'i hefaa manufau haroo pafea ma malagufu, fei gufuu ei wanewanea.
14 Ena tafiu, si'ei ba na o'onai unuu hamu'ou a'a fei, hamoneiminapa'aa fafafa'arai, lomi hepalo tata ma hamonei oafirawanii a'ana. 15 Naraia ba fei ofasisiaa mei Fasuu ana fei tela'ana ana ale'ei i ne'ifanaa o'ou hamu'ou mei rawani'a lofuu o'ou Paul wagii fei apa'a na fania mei Haidaa. 16 Minaa ei ne'iana na fimina'ei ma ei paolaa ne'iana ana ale'ei feni ne'iau. Ei ne'iana na pa'i hefi'a na waiwai ba omina apa'ia ma ei pola taba, ei rona hamamagua, rona filoginia ana ale'ei ro'aa filogidigaa hefi'adiai Bu'u Apuna ma ropowe to lagii ro'ou wagii fei.
17 Ena tafiu, si'ei ba hamona apa'idigaa fei, ofafaufau ma wagi'inaa ana hamu'ou ba lomi hamo'aa atete a'a ei tataa ei barafea ma pasidi'ininaa ei we'ia gutanaa hamu'ou. 18 Ma'uaa hamonei fagipeaa fei rawani'a ma fei apa'aa mei Fasuu o'ou Jesus Christ, mei Fatela'ana. I a'ana na ude fei hawera e'eni ma ranimai! Amen.

*3:10: 3:10 Hefi'a ne'ia ba wagina i gu'amatala.

3:12: 3:12 O, guta'oma'oma'a fininaa refurefua