2
Ei Aree ei Sifisifi Feroia
Ma'uaa ana na pa'i sifisifi mamama'a dupuaa ei rama'a mina, ana ale'ei ba iwe pa'i sifisifi feroia i dupuaa hamu'ou. Ro'aa fa'asi'apa'ainaa ei sifisifi feroia, ei imina fafeloaa rama'a, ana ro'aa fadugeaa mei Fasu, mei na pono'aa ro'ou—ma wagii fei, rowe fabatafainamii fei aree ana ro'ou. Watauda, rowe neneraa ei mau mamafaa ana ro'ou ma warefafeloaa fei talaa fa'uaia. A'a fei bagitoo ro'ou, ei feroia ei, rowe to mugoo po'i wagii ei u'ugaa ro'ou a'a hamu'ou. Fei aree ro'ou, udefamadianamai a'a ro'ou ma lomi i madii ma ro'awe to fagianaa wagii ei hafelo'aa ro'ou.
Uaa mei Haidaa na dududuaa ei alo'alo, ei rona bigifatata, ei ina alonaa ro'ou waduhero* 2:4 Warea Greek ba Tartarus ma aunaa ro'ou a'a ei hafelo'a bobo'aia 2:4 Hefi'a ne'ia ba aunaa ro'ou a'a ei alatai i laloo fei roromaa nopa'aloo fei au dududua; ana ina dududuaa ei gufu mina mina ei i aloamii fei mamaua suwela a'a ei lomi rona neneraa mei Haidaa, ma'uaa ina opa'ainaa oloromea rama'a fipui a'a Noah, mei na u'ugaa tamanu na wanewane; ana ina fani aree ei gufu yei Sodom ma Gomorrah ba ronei gu'amatala ba ro'ou ale'ei fama'ama'a a'a tamanu ba i nomai a'a ei lomi rona neneraa mei Haidaa; ana ina fatela'anaa Lot, hemea wanewanea, mei na fi'i naranarana a'a ei loloaa ei barafea (uaa mei wanewanea mei, namina fi'i fei wanewanea naranarana laloo minaa ei arewaa a'a ei fanunuana ma guaiana ei hafelo'a bigi'a)— nabaa ale'ei, ana na aida mei Fasu ba batanai i fatela'anaa ei rona nenegia wagii ei manimania ma'uaa, i urofaa ei abaa wanewanea, ei ana roifi to aree ro'ou e'eni nopa'aloo fei arewaa dududua. 2:9 O, urofaa ei abaa wanewanea, ei roi oma'a'uaiaa ei aree ro'ou nopa'aloo fei arewaa dududua. 10 Inapa'aa nofa'uaimai a'a ei rona neneraa ei nunumiaa fei loloaa naranaraa ro'ou§ 2:10 O, neneraa ei nunumiaa unu ma barafeaa ei forafora.
Rona laugu'ai ma mamagugui ma lomi rona mama'au nabaa ro'aa warefafeloaa ei alo'alo; 11 ma fei faufau ro'ou, lomi na muainaa faufau ei alo'alo, ma'uaa ei rawani'a alo'alo, lomi ba rowe uni'uniaa ei hafelo'a alo'alo i a'a mei Fasu. 12 Ma'uaa ei rama'a ei, rona warefafeloaa tamanu lomi rona apa'ia. Ro'ou ale'ei ponotoo podu, nenegi'uaiaa nugee ro'ou, rona wanini'uamai ba hefi'a rama'a ro'aa peainaa ro'ou ma fo'afama'eaa ro'ou.
13 Rowe to aree ro'ou wagii ei hafelo'a rona bigi'ia. Rona ni'eni'e nabaa ro'aa bigi'aa ei hafelo'a i pudaa rama'a. Ro'ou ale'ei nanaa figifigi. Rona wiwiwidi ua fininaa ei ni'eni'eaa ro'ou ena rona hananafipui a'a hamu'ou ma'uaa rona fawawarororaa ei hanaa hamu'ou.* 2:13 Hefi'a ne'ia ba fawawaroroaa ei hananafipuiaa ro'ou 14 Pudaa ro'ou, pudaa fiharoharoipa'aia ma lomi fafaa ro'ou bigi'aa ei hafelo'a; rona foraa pinee ei lomi na ma'ua naranaraa ro'ou; fei mau wawa'ai poa, pa'aa rafee ro'ou—na pasidigaa ro'ou umua! 15 Rona farapadi'ininaa fei wanewanea ma neneraa ei maumau Balaam, mei na'uu Beor, mei na haguaa fei pono'aa ei hafelo'a. 16 Ma'uaa na warefawanewaneia hepalo donkey—hepalo manulelele lomi i warepa'i—ma'uaa ina ware ale'ei rama'a ma paunainaa fei poapoaa mei mamama'a.
17 Ei rama'a ei, ale'ei ranuu agi'agi lomi ranu wagina, o ale'ei ei papalei na agisiminia fei baua lalarena. Fei pa'aa roromaa na ude'oma'aa ro'ou. 18 Uaa na ba'aba'a ua umuu ro'ou ma lomi hanuu ei wareaa ro'ou. Rona fa'ere'ereaa hefi'adiai, ei na lara huwii ro'ou wagii ei nunumiaa unu, ei ba ro'aa faraua a'a ei hafelo'a. 19 Rona ware ba ro alaraa ei ba ro'aa faraua, ma'uaa ana ro'ou, humuwa a'a ei hafelo'a—uaa hemea rama'a, hia humuwa a'a tamanu na fasuinia. 20 Ronado'o di'ininaa fei maumau hafelo'aa feni ano, uaa rona apa'aa mei Fasuu o'ou Jesus Christ, mei Fatela'ana, ma'uaa rona pasidiai ma na muainaa ro'ou ei hafelo'a ma rona hafelodiai laraa fama'a. 21 Na rawani nabaa lomi rona aida fei maumau wanewanea laraa fei ba rona aida ma momo'ai a'a fei apunaia warea rona tonia a'a hefi'a. 22 A'a ro'ou, na fa'uai ei warea ba, “Hepalo ponoto i hadiwe'inaa a'a fei mumu'ana,” ma, “Hepalo moimoi na nunudii na faheduheduadiai a'a fei hedu.”

*2:4: 2:4 Warea Greek ba Tartarus

2:4: 2:4 Hefi'a ne'ia ba aunaa ro'ou a'a ei alatai i laloo fei roromaa

2:9: 2:9 O, urofaa ei abaa wanewanea, ei roi oma'a'uaiaa ei aree ro'ou nopa'aloo fei arewaa dududua.

§2:10: 2:10 O, neneraa ei nunumiaa unu

*2:13: 2:13 Hefi'a ne'ia ba fawawaroroaa ei hananafipuiaa ro'ou