2 PETER
Warefa'aia
Feni faguapaloaa ne'iaa Peter fi dinaa a'a ei rawarawa narafawe'ia. Fei pa'aa baua warewarea wagina ba i hafududumaa ei sifisifi feroia ma ei mau fiharoharoipa'aia, ei noranamai a'a fei mau sifisifi feferoia.
Ma fapedupeduu ei, sifei ba ronei urofaa fei apa'aa mei Haidaa ma mei fasu Jesus Christ. Peter namina naranara watauda wagii fei feroiaa ei rona ware ba Christ lomi i hadiwe'imai. Ina ware ba fei i famadiaa Christ, sifei ba mei Haidaa lomi na nunuminaa nemea ba nei pa'ai ma'uaa ronei momo'ai a'a ei hafelo'aa ro'ou.
1
Yau Simon Peter, hemea nafi ma apostle Jesus Christ.
 
Feni ne'iau i dinaa a'a ei rona tonaa fei narafawe'ia, fei namina rawani ale'ei fei ona pa'i wagii fei wanewaneaa mei Fatela'ana, Jesus Christ, mei Haidaniaa o'ou:
 
Fei rawani'a ma gutafarawania i udegipe i a'a hamu'ou wagii fei apa'aa mei Haidaa mawe mei Fasuu o'ou Jesus.
Hamoneimina Fararabaiaa fei Rafeiaa mei Haidaniaa Hamu'ou
Fei faufau mei Haidaa na fanaa o'ou minaa ei ba onei pa'i fei maumau mei Haidaa laloo fei gutanaa o'ou wagii fei apa'aa o'ou hia, mei na lala'aa o'ou a'a fei hawerana ma rawani'ana. A'a e'ei ina fanaa o'ou ei fa'unaia, ei napa'aa bauanai ma rawani uaa ba wagii ei, hamonei tonaa fei maumau mei Haidaa ma ponipa'ai a'a ei loloaa feni ano, ei noranamai a'a ei hafelo'a nunumia.
Uaa e'ei loloa e'ei, fei narafawe'iaa hamu'ou neimina apoidiai wagii ei rawani'a ma pafoo ei rawani'a, ei apa'a, ma pafoo ei apa'a, utofa'ainaa ana hamu'ou ma pafoo fei mau utofa'aiaa ana hamu'ou, fei mau ofasisifawaiwaia ma pafoo fei mau fei, fei maumau mei Haidaa, ma pafoo fei maumau mei Haidaa, fei mau firawaniaa ei filofui ma pafoo fei, hagua. Uaa nabaa hamo'aa fagipealoo e'ei manumanu e'ei, a'a ba hamona guta ua o lomi hamona bigipa'i a'a fei apa'aa hamu'ou mei Fasuu o'ou Jesus Christ. Ma'uaa hini lomi na pa'i e'ei, ana lomi na fanunupa'i ma hia hemea pudawerai ma na madi'inia ba na futo ei hafelo'ana mina.
10 Si'ei, ena lofuu, hamoneipa'aa refurefu ma fama'aia ba mei Haidaa na rafeinaa hamu'ou ma na lala'aa hamu'ou. Uaa, nabaa hamo'aa bigi'aa ei manumanu ei, lomi hamowe pasi wagii ei hafelo'a 11 ma Jesus Christ, mei Fasu ma Fatela'anaa o'ou ipowemina taufagutanaa hamu'ou a'a fei haparaiana.
Ei Diware'augaa fei Bu'u Apuna
12 Fa'ua ba hamona aidadii eni manumanu eni ma hamona u wagii fei fa'uaia, fei hamona pa'i e'eni, ma'uaa, ranimai amina'u fanonomi'uaiaa hamu'ou. 13 Woro na rawani ba unei fanonomidinaa hamu'ou nabaa a gutalao a'a feni hubeu, 14 uaa, una aida ba anaa a di'ininia, ana ale'ei i fama'adigau mei Fasuu o'ou Jesus Christ. 15 Ma adii fanima'aia ba nenee fei aunuau, hamo'amina'u nonominaa eni manumanu eni.
16 Ei hai'ouna u'u ba batanai fei faufau ma fei noramiaa mei Fasuu o'ou Jesus Christ, lomi hai'ouna nenegi'uaiaa ei u'ugaa hefi'a, ei gutanara'uaa ro'ou, ma'uaa hai'ouna u'ugaa fei fanunupa'aa hai'ou wagii fei haparaiana. 17 Uaa ina to honua ma hawera a'a mei Haidaa, mei Ama, ei i guainaa fei lao, fei i norai a'ana, fininaa fei Hawera wagii fei Haparaiana, fei na ware ba, “Simeni, meni Na'uu, meni una haguia; unamina ni'eni'e a'ana.” 18 Hai'ou ana na guainaa fei lao, fei noramiana pafea, ei hai'ou oafipui a'ana pafoo fei maugeni na apunai.
19 Ma ona aida ba pa'aa fa'ua ei wareaa ei mamama'a ma ina rawani ba hamoneipa'aa falanaa huoo hamu'ou wagina ana ale'ei we'ai dupuaa fei roromaa nopa'aloo fei ba'apanii fei arewaa ma fei pi'uu arewaa na asi'aa i laloo naranaraa hamu'ou. 20 Pafoo minaa ei, hamonei apa'ifarawaninia ba lomi hepalo diware'auga laloo fei Bu'u Apuna ba i no'uamai pelee naranaraa hemea mamama'a. 21 Uaa ei diware'auga, lomi na pa'i fafasuina a'a fei naranaraa rama'a, ma'uaa, ei rama'a, rona umuinaa ei wareaa mei Haidaa ei i gigiaa naranaraa ro'ou fei Spiriti Apuna.