5
Ei Bauaniaa Losuu mawe ei Baubara
A'a ena bauaniaa fei losuu i dupuaa hamu'ou, u'ei i'igifawe'i a'a hamu'ou hamatee yau ana hemea bauana, hemea na fanunupa'aa ei fi'iaa Christ ma ana ba a oa fininaa fei hawera fei iwe arewamai: Hamonei ale'ei oma'ama'aa ei sipsipi. Hamonei oma'aa fei maroaa mei Haidaa, fei na ude panii hamu'ou ma pa'afina a'a ba hamonei bigi'ia ma'uaa pa'aa noranamai naranaraa hamu'ou ale'ei i nunuminia mei Haidaa; nei'aa wawa'ai poaa hamu'ou a'a ei mugoo po'i, ma'uaa hamonei refuhadumaa rama'a; hamonei'aa fa'agu'agui a'a ena rona udenaa panii hamu'ou, ma'uaa hamonei ale'ei fama'ama'a a'a fei maroa fei. Ma ena na nofa'arewamai mei Bauaniaa Oma'aa ei Sipsipi, hamopowe tonaa fei tao fei hawera, fei lomi i pa'aitoo.
Hamu'ou ena baubara, ana ale'ei hamonei fafefefanaa ei bau. Minaa hamu'ou, hamonei fifamamadumui, uaa
“Mei Haidaa na fadugeaa ei rona mamagugu,
ma'uaa ina fani rawani'a a'a ei rona famadumui.”
Si'ei, famadumuinaa ana hamu'ou haroo fei faufau fei panii mei Haidaa ba inei taufa'ugaa hamu'ou ena na nopa'aloo fei pa'aa au. Fifaninaa panina minaa ei awataa hamu'ou, uaa inapa'aa naranaraiaa hamu'ou.
Hamonei utofa'ainaa hamu'ou ma ofafaufau. Mei hani'u, mei na fabidinaa ununa hamu'ou na tatapa ale'ei hepalo lion ba i tadu'onomaa hamu'ou. Fadugeia ma ufawe'i wagii fei narafawe'ia, uaa hamona aida ba ei lofuu hamu'ou tadiwe'aiaa feni ano, ana roi tonaa fi'ia ana ale'ei hamu'ou.
10 Ma mei Haidaniaa minaa ei rawani'a fana, mei na lala'aa hamu'ou ba hamonei oalao fipui a'a Christ wagii fei hawerana lomi i pedutoo, nenee fei fi'iaa hamu'ou, fei lomi i udefamadii, iwe farawanidinaa hamu'ou ma fawe'inaa hamu'ou ba hamonei faufaudiai ma ufawegipa'i. 11 I a'ana i ude fei faufau ranimai ranimai. Amen.
Ei A'apoo Warea
12 Silas,* 5:12 Warea Greek Silvanus, ana fei hara Silas mei una nara ba hia rawani'a lofuu, ina hadumau a'a ma'ideni ne'iau ba a fa'unuwenuweaa hamu'ou ma warefa'uai ba feni ne'ia na fa'arewaiaa fei rawani'aa mei Haidaa ma hamonei ufawe'i wagina.
13 Ei narafawe'ia yei Babylon, ei rona rafei fipui a'a hamu'ou Mark, mei ale'ei na'uu, rona aloawii fei famafufuoiaa ro'ou a'a hamu'ou. 14 Fifamafufuoinii a'a fei hatofaa puda fininaa hagua.
Fei gutafarawania na ude a'a minaa hamu'ou ena hamona oafipui a'a Christ.

*5:12: 5:12 Warea Greek Silvanus, ana fei hara Silas