1 THESSALONIANS
Warefa'aia
Paul na do'o fa'asi'anaa fei losuu yei Thessalonica nenee i di'ininaa Philippi. Hefi'a Jew yei rona punepune a'ana ma tetefa'asi'ania uaa ba na bigipa'i fei u'ugana Christ a'a ei abaa Jew. Si'ei, na dinaa Berea. Ma nenee i'a nopa'aloo Corinth, mei tafina Timothy, mei ana rafirafina wagii fei bigi'a, na u'ufania tamanu na asi'aa laloo fei losuu yei Thessalonica.
Feni rawarawa ne'iaa Paul ba i fa'unuwenuweaa ei narafawe'ia yei. Ina ne'i ‘ta’ a'a ro'ou wagii fei hagua ma we'iaa naranaraa ro'ou. Ina warewareaa ei i'igaia wagii fei hadiwe'iamii Christ. Na ware ba ronei bigi'ualao ma oma'a fininaa o'onaia unu fei hadiwe'iamii Christ.
1
Hai'ou Paul, Silas* 1:1 Warea Greek Silvanus, ana fei hara Silas ma Timothy, hai'ou'ei ne'inaa a'a fei losuu yei Thessalonica, fei i a'a mei Haidaa, mei Ama ma ana a'a mei Fasu Jesus Christ:
 
Fei rawani'a ma fei gutafarawania i ude a'a hamu'ou. 1:1 Hefi'a ne'ia mina ba hamu'ou noramiana a'a mei Haidaa, mei hia Amaa o'ou mawe mei Fasu Jesus Christ
Warea ‘ta’ Uaa fei Narafawe'iaa ei Thessalonica
Ranimai hai'ouna'aida ware ‘ta’ a'a mei Haidaa uaa hamu'ou ma lala'aa hamu'ou a'a ei lafulafuaa hai'ou. I ma'aa mei Haidaa, mei Amaa o'ou, hai'ouna'aida nonominaa fei bigi'aa hamu'ou, fei i nomai uaa fei narafawe'ia, fei i fa'asi'ania fei hagua ma fei ba lomi hamona fa'adudu uaa na o'onai unuu hamu'ou a'a mei Fasuu o'ou Jesus Christ.
Uaa, hai'ouna aida, ena lofu, hamu'ou ena haguu mena Haidaa ba ina rafeinaa hamu'ou, uaa fei rawani'a wareaa hai'ou, lomi na no'uamai a'a hamu'ou ale'ei warea ua. Agia, ana na pa'i faufauna fininaa fei Spiriti Apuna ma na bigi laloo iaa hamu'ou ba pa'aa fa'ua. Ma hamona aida ba fei gutanaa hai'ou a'a hamu'ou ba fararawani hamu'ou. Hamona neneraa fei maumau hai'ou ma fei maumau mei Fasu; hamona tonaa baua fi'ia, ma'uaa hamona tonaa fei warea fininaa ni'eni'ea, fei fanaa fei Spiriti Apuna. Ma hamu'ou ale'ei fama'ama'a a'a ei narafawe'ia yei Macedonia ma Achaia. Abaa uniaa fei ba hamona u'ugaa fei wareaa mei Fasu yei Macedonia ma Achaia—minaa ei gufu tadiwe'ai, ronawe aidadii ba namina we'i naranaraa hamu'ou a'a mei Haidaa. Si'ei, lomi ba o warewarediai wagina, uaa ana ro'ou, rona u'u ba batanai fei fagutanaa hamu'ou hai'ou. Rona warefanaa hai'ou ba hamona momo'inaa a'a mei Haidaa, di'ininaa ei haidaa sifisifi ba hamo'aa bigi'aa fei bigi'aa mei fa'ua Haidaa, mei fi guta. 10 Ma rona u'u ba hamo'aa guta'oma'aa fei noramiaa mei Na'una pafea, mei ina fa'asi'ania a'a fei ma'ea—Jesus, mei i fatelaiaa o'ou a'a fei sibaa, fei ifi nomai.

*1:1: 1:1 Warea Greek Silvanus, ana fei hara Silas

1:1: 1:1 Hefi'a ne'ia mina ba hamu'ou noramiana a'a mei Haidaa, mei hia Amaa o'ou mawe mei Fasu Jesus Christ