4
Ena fasu, fanaa ei humuwaa hamu'ou tamanu na wanewane, uaa hamona aida ba ana hamona pa'i Fasuu hamu'ou pafea.
Hefi'adiai Feroia
Tonaa fei mau lafulafua fininaa fei mau ofafaufau ma fei mau warea ‘ta’. Ma ana lafulafunaa hai'ou ba mei Haidaa i fani talaa fei u'uga ba hai'ou'aa u'ugaa fei manumanuu Christ, fei na ude opa'ai, fei una bobo'ai wagina eni. Lafulafu ba unei u'ufa'arewainia. Narama'aia ba ei mau hamu'ou a'a ei rama'aa roromaa batanai; hamonei rofaa minaa ei tala i nomai a'a hamu'ou. Ranimai ei warewareaa hamu'ou nei rawani ua, ale'ei du'ua na pa'i ma'ida agina ba hamo'aa aida batanai suhadumaa hini i i'iginaa hamu'ou.
Ei A'apoo Warea
Tychicus i warefanaa hamu'ou ba yau batanai. Hia hemea rawani'a lofu, hemea wewea nafii mei Fasu. A aloiawau a'a hamu'ou ba hamonei* 4:8 Hefi'a ne'ia ba inei aida ba batanai fei gutanaa hai'ou ma i fa'unuwenuweaa naranaraa hamu'ou. I nogiawii Onesimus, hemea wewea ma rawani'a lofuu o'ou, mei gufuu hamu'ou. Lagu'aa warefanaa hamu'ou minaa eni manumanu na nomai a'a hai'ou yeni.
10 Meni i bobo'ai i a'au, Aristarchus na famafufuoinaa hamu'ou ma Mark anaa, meni lofuu Barnabas. (Hamona guaidigia ba nabaa i nomai a'a hamu'ou, taufa'ugia.) 11 Jesus, mei ana harana Justus, ana na aloawii fei famafufuoiana. Ro'ou ua, ei Jew yeni ba rona bigifipui a'au wagii fei haparaiaa mei Haidaa ma rona fama'aia ba ro'ou, ale'ei palarau. 12 Epaphras, mei gufuu hamu'ou ma ana nafii Christ Jesus, na aloawii fei famafufuoiana. Ranimai ina'aida lafulafufawe'i ba hamonei ofafaufau a'a minaa ei nunumiaa mei Haidaa ma hamonei a'u ma o'ugi ua. 13 U'eipa'aa warefa'uai ba hia, hemea weweaa a'a ei bigi'aa hamu'ou ma ei yei Laodicea ma yei Hierapolis. 14 Mei pa'aa tafii o'ou Luke, mei lo'otaa mawe Demas, laguna aloawii fei famafufuoiaa lagua. 15 Fanaa fei famafufuoiau a'a ei lofu yei Laodicea ma a'a Nympha mawe ei losuia yei humuna.
16 Ena rona igofanidigaa hamu'ou feni ne'iau, te, fanaa ei losuia yei Laodicea ba ronei igoia ma hamonei igoaa fei ne'iau a'a ro'ou.
17 Warefanaa Archippus ba neidii fapedugaa fei bigi'a, fei na fania mei Fasu.
18 Yau, Paul, na ne'inaa feni a'a feni paniu. Nonominia ba yau bobo'aia. Fei rawani'a i ude i a'a hamu'ou.

*4:8: 4:8 Hefi'a ne'ia ba inei