3
Batanai fei Mau Gutafafa'araia
Si'ei ba hamona asi'afipui a'a Christ, labaginaa ei manumanuu pafea fawelei i guta wagina Christ raudei ma'au mei Haidaa. Augaa ei naranaraa hamu'ou a'a ei manumanuu pafea ma a'a ba eni manumanu yeni pu. Uaa hamona ma'e ma ei harenuaa hamu'ou na opa'ai a'a Christ fininaa mei Haidaa e'eni. Ena na nomai Christ, mei harenuaa hamu'ou,* 3:4 Hefi'a ne'ia ba o'ou ana hamo'aa ufipui a'ana wagii fei hawera.
Si'ei, hamonei fama'eaa hamu'ou a'a ei maumau feni ano: ei fitatafipa'aia, ei abaa fafa'araia, laraa huwi, nunumiaa unu, fei wawa'ai poa, fei losuinaa ei haidaa sifisifi. Fei sibaa mei Haidaa fi nomai 3:6 Hefi'a ne'ia mina ba Fei sibaa mei Haidaa imii tonaa ei barafea uaa e'ei manumanu e'ei. Mina, hamona panarofaa e'ei manumanu e'ei a'a fei tatalaiaa hamu'ou. Ma'uaa e'eni, hamonei faraua a'a minaa eni manumanu eni: sibasibaa, fifi'ii unu, bidibidii unu, u'ufafeloaa rama'a ma ena hafelo'a warea na lele'amai haba'umuu hamu'ou. Apuna fisifisifi'ii a'a hememea hamu'ou, hamatee hamona simidigaa fei watanai hube fininaa ei manitoaia wagina 10 ma hamona fahawaiaa fei manufau hube, fei ifi farawaninaa hamu'ou wagii fei apa'a a'a fei haduoo mei i Famamaraia. 11 A'a fei, lomi manumanu ba hemea, hia Greece o Jew, na moro o lomi, o hemea na u'ugai maumau gufuna, o hia Barbaria, o gufuna Scythia, humuwa o lo'e, ma'uaa Christ, hia ale'ei minaa ei ma na oafipui a'a minaa ei.
12 Mei Haidaa na rafeinaa hamu'ou ena fafa'araia ma napa'aa haguaa hamu'ou ma si'ei hamonei lalawainaa fei faloloa'ia, firawania, fafefenaa pu, madumuia ma ofasisia. 13 Gutafirawanii ua ma futoaa tamanu watolaa hememea hamu'ou. Futoia ale'ei fei futoaa mei Fasu ei hafelo'aa hamu'ou. 14 Ma a'a minaa e'ei manumanu e'ei, lalawainaa fei hagua, fei na hupi'ifi-puinaa ro'ou a'a hepalo pa'afi.
15 Fei gutafarawaniaa Christ nei famamoaa ei naranaraa hamu'ou, uaa si'ei ba hamu'ou maroaa hepalo ua pa'afi ba hamonei gutafirawanii ua ma nei pa'i fei mau wareaa ‘ta’. 16 Fei wareaa Christ neimina oa i naranaraa hamu'ou ena hamona feroi ma fiwawagi'inaa hamu'ou wagii minaa ei apa'a ena hamona laugaa ei psalm ma ei laugaa losuu fininaa ni'eni'eaa ei naranaraa hamu'ou a'a mei Haidaa. 17 Ma tamanu hamona bigi'ia, nabaa warewarea o bigi'a, bigi'aa minaa ei wagii fei haraa mei Fasu Jesus ma i a'ana ware ‘ta’ a'a mei Haidaa, mei Ama.
Batanai fei Mau Gutanaa ei Losuia
18 Ena pifine haroo lalai, fafefefanaa ena haroo hamu'ou, ana ale'ei tamanu na rawani a'a mei Fasu.
19 Ena wawane haroo lalai, haguaa ena haroo hamu'ou ma apuna paniratarataiaa ro'ou.
20 Ena baduu, guainaa wareaa ei ama ma inaa hamu'ou a'a minaa ei manumanu, uaa fei na fani'eni'eaa mei Fasu.
21 Ena ama, apuna famamalouaa iaa ena na'uu hamu'ou ale'ei ba ro'aa faloloa'i.
22 Ena humuwa, a'a minaa ei manumanu, guainaa ena fasuu hamu'ou i pu; ma a'a ba i puda ua ro'ou ba ro'aa nara ba hamona rawani, ma'uaa pa'aa guainaa ro'ou fininaa fei ma'aua a'a mei Fasu. 23 Tamanu ei bigi'aa hamu'ou, hamoneimina bigifanima'aia, ale'ei ba hamo'aa bigi'ia a'a mei Fasu ma abaa a'a rama'a, 24 uaa, hamona aida ba hamowe to manumanu a'a mei Fasu ale'ei pono'a. Pa'aa pa'afii fei bigi'aa hamu'ou, Christ. 25 Hini i bigifatata, ana i tonaa fei arena ma lomi papa'aa unu wagii fei.

*3:4: 3:4 Hefi'a ne'ia ba o'ou

3:6: 3:6 Hefi'a ne'ia mina ba Fei sibaa mei Haidaa imii tonaa ei barafea