2
Apa'aa warefa'aiaa hamu'ou ba unamina tonaa awatau uaa hamu'ou ma ei ro'ou yei Laodicea mawe minaa ei rotawe apa'au. Fei nunumiau, sifei ba unei fa'unuwenuweaa naranaraa ro'ou ma oafipui a'a fei hagua ba roneimina apa'ifarawaninaa fei manumanu opa'aiaa mei Haidaa. Ma Christ, ana hia fei opa'aia fei. Ma na ude opa'ai i a'ana minaa ei rawani'a manumanuu ona'onaia apa'a ma apa'ifarawania. Una warefanaa hamu'ou fei ba lomi nemea i sifi'aa hamu'ou a'a ei hofeia warea. Uaa fa'ua ba yau lomi napa'aa gutafipui a'a hamu'ou yena, ma'uaa fei naranarau, i a'a hamu'ou ma una ni'eni'e ba ei manumanuu hamu'ou na udefarawani ua ma naminapa'aa we'i naranaraa hamu'ou a'a Christ.
Fei Oafipuia a'a Christ i Alaraa O'ou
Si'ei, ana ale'ei hamona tonaa Christ Jesus ba hia Fasu, ana hamonei oafipuiwau a'ana. Nei gugu waraa hamu'ou ma habefarawani a'ana ma fawe'iaa naranaraa hamu'ou ana ale'ei fei feroia hamona todigia fininaa baua warea ‘ta’.
Oma'aa hamu'ou ba lomi nemea i bobo'ainaa hamu'ou a'a ei naranara lomi pa'afina ale'ei ba i sifi'aa hamu'ou ba hamo'aa neneraa ei maumau rama'a ma fei maumau feni ano ba lomi hamo'aa neneraa Christ.
Uaa a'a Christ, minaa ei maumau mei Haidaa na oa laloo fei hudi ununa. 10 Ma hamona todigaa minaa ei manumanu a'a Christ, mei na pafeai laraa minaa ei faufaua ma ei forafora. 11 A'a ba hamona moro'aa hudii wawanei a'a ei panii rama'a, ma'uaa i a'ana hamona siminaa ei hafelo'a maumau* 2:11 O, siminaa ei nunumiaa unu ma tonaa fei mau moro'a, fei Christ na bigi'ia a'a hamu'ou. 12 Ma hamona i'ifaifipui a'ana wagii fei pudugufaia ma asi'afipui a'ana wagii fei we'iaa naranara a'a fei faufau mei Haidaa, mei i fa'asi'ania a'a fei ma'ea.
13 Mei Haidaa na famama'aa hamu'ou 2:13 Hefi'a ne'ia ba o'ou a'a Christ ma na bigi'ia ei hamona oa ale'ei ma'ea wagii ei hafelo'aa hamu'ou ma fei hafelo'a maumau, 2:13 O, ma fei nunumiaa unu fei ale'ei ba lomi hamona moro. Ina futoaa minaa ei hafelo'aa o'ou. 14 Ina fapedugaa ei ne'ia wagii ei law ba onei ma'e, ei na lawaraa o'ou ma ei na fadugeaa o'ou ma na fadufitaninia a'a fei hawafolo. 15 Ina todigaa ei finefinee fo'aa ei faufaua, ei forafora ma fafafanunuaa ro'ou pudaa rama'a ei i muainaa ro'ou a'a fei hawafolo.§ 2:15 O, muainaa ro'ou ana hia
16 Si'ei, nemea nei'aa warefabiyeinaa hamu'ou wagii tamanu hamona hanaia, o hunumia, o manumanu losuia, o hamamani a'a fei sufuaa puda, o hepalo arewaa Sabbath. 17 E'ei, hanunu ua tamanu ba i nomai. Ma'uaa fei pa'afina ana Christ ua. 18 Nabaa nemea na ni'eni'e a'a fei mau sifisififafefenaa pu o ba i losuinaa ei alo'alo, mei rama'a mei nei'aa lawaraa hamu'ou a'a fei rawani'a, fei ba hamo'aa tonia. Mei rama'a ale'ei, namina u'uwewesinaa tamanu na fanunuia ma fei hafelo'a naranarana na famamaguguia a'a hefi'a naranara lomi pa'afina. 19 Ina mora fei hupupu'ina a'a mei hia Taba, mei i a'ana minaa fei pa'afi na panaroo ma hupu'ai a'a ei wao hudi unu ba nei gipelao ale'ei i fagipeia mei Haidaa.
20 Si'ei ba a'a Christ hamona ma'edi'ininaa ei maumau feni ano, tani ei bana'aa hamu'ou manumanuna, te ana hamu'ou fi neneraa ei mau wareana ba 21 “Apuna panarofia! Apuna hanaia! Apuna idoia!”? 22 Minaa e'ei, ropowe apa'ai, uaa fafasuii ro'ou, ei warea ma feroiaa rama'a. 23 E'ei warea ba nei bigi ale'ei, fei maumauna ale'ei manumanuu apa'a fininaa fei maumau losuia ana bigi'uaa ro'ou naranaraa ro'ou, fei mau sifisififafefenaa pu ma fei mau oma'aa ro'ou hudi unu, ma'uaa e'ei manumanu e'ei, pa'aa lomi ba ro'aa paunaipa'aa ei nunumiaa unu.

*2:11: 2:11 O, siminaa ei nunumiaa unu

2:13: 2:13 Hefi'a ne'ia ba o'ou

2:13: 2:13 O, ma fei nunumiaa unu

§2:15: 2:15 O, muainaa ro'ou ana hia