2 JOHN
Warefa'aia
Feni faguapaloaa ne'iaa John ba i aloia a'a hefi'a. Ina ne'i ba hia mei bauaniaa fei losuu ma fei ne'iana i dinaa a'a mei rawani'a pifine ma ei na'una. Fi hanunuinaa hepalo losuu ma ei losuia. Ma'idei warewareana fi i'iginaa ro'ou ba ronei fihaguinaa hememea ma ana fi aweinaa ro'ou a'a ei feroiaa ei sifisifi.
1
Yau mei bauaniaa fei losuu.
 
Una aloaa feni a'a fei losuu, fei na rafeinia mei Haidaa mawe hamu'ou ena losuia wagina, hamu'ou ena una haguaa hamu'ou wagii fei fa'uaia. Ma abaa unaa yau ua. Minaa ei rona apa'aa fei fa'uaia ana rona haguaa hamu'ou uaa fei fa'uaia na oa laloo iaa o'ou, fei na oafipui a'a o'ou ranimai.
 
Fei rawani'a, faloloa'ia ma gutafarawania, noramiaa ro'ou a'a mei Haidaa, mei hia Ama mawe Jesus Christ, mei Na'uu mei Ama. E'ei na oafipui a'a o'ou fininaa fei fa'uaia ma fei hagua.
Fa'uaia ma Hagua
Unamina ni'eni'e, uaa hefi'a losuia a'a hamu'ou, rona tatalai wagii fei fa'uaia ana ale'ei fei wareaa mei Ama ba onei bigi'ia. Ma e'eni, ena losuia, a'a ba u'ei ne'inaa hefaa manufau warea a'a hamu'ou, ma'uaa ana fena ona todigia fama'a. Fei i'igaiau sifei ba onei fihagui. Ma sifeni feni hagua, ba o'aa talaineneraa ei wareana. Ana ale'ei guaiaa hamu'ou fama'a ba hamonei tatalai wagii fei hagua.
Yeni malagufu na nodigimai watauda sifisifi'a, ei rona ware ba Jesus Christ lomi na pa'i pigiona ei i nomai. Mei rama'a ale'ei, hia sifisifi ma ana hemea fadugeaa Christ. Oma'aa hamu'ou. Apuna fapa'aiaa ma'ida pono'a wagii tamanu hamona bigidigia, ma'uaa ba hamo'aa topedugia. Mei i au'ualao naranarana ma lomi na feroilao a'a Christ, mei Haidaa lomi a'ana. Mei na oafawe'i a'a fei feroia, ana na oafipui a'a mei Ama ma mei Na'u. 10 Nabaa nemea i nomai ma fadugeaa feni feroia, apuna duginaa hia humuu hamu'ou o taufagutania. 11 Mei i taufagutania, ana na fapanapana a'a ei hafelo'a bigi'ana.
A'apoo Warea
12 Watauda eni ba a ne'ifanaa hamu'ou, ma'uaa lomi na nunuminia ba a ne'i. Agia, nunumiau ba o'aa fifanunui ma fiwarewarei ba fei ni'eni'eaa o'ou neimina bauanai.
 
13 Eni losuia yeni, eni rafeiaa mei Haidaa, rona famafufuoinaa hamu'ou.