3 JOHN
Warefa'aia
Feni fa'odumanuaa ne'iaa John i aloia a'a hefi'a. Hia mei bauaniaa fei losuu ma na aloia a'a hemeadiai bauaniaa losuu, harana Gaius. John na tenaa Gaius uaa fei hadumana ei narafawe'ia ma ba inei oma'aa anaia a'a hemea, harana Diotrephes.
1
Yau meni bauaniaa fei losuu.
 
U'ei aloaa feni a'amu, mena rawani'a tafiu Gaius, mena una haguio wagii fei fa'uaia.
 
Mena rawani'a tafiu, una lafulafu ba fei unumu nei rawani ua ma minaa ei gutanamu nei rawani ana ale'ei ei rawani'a laloo iamu. Unamina ni'eni'e uaa hefi'a ei lofu, rona nomai ma u'u ba ona oafagugu a'a fei fa'uaia ma ana ona tatalai wagii fei fa'uaia. Namina apoidiai fei ni'eni'eau ei a guainia ba ei na'uu, rona tatalai wagii fei fa'uaia.
Gaius, Hia Rawani'a Rama'a
Mena rawani'a tafiu, ona oafagugu wagii ena bigi'amu a'a ei lofu ma ei ana lomi onamina apa'ifarawaninaa ro'ou. Rona u'ufanaa feni losuu yeni fei haguamu. Ena ona fatalainaa ro'ou, ina rawani ba o'aa fanaa fei honuaa mei Haidaa a'a ro'ou. Rona aunutatalai wagii fei Hara ma lomi rona hadumaa ro'ou ei roromaa. Si'ei, onei taufagutanaa ei rama'a ale'ei ba o'aa bigifipui a'a ro'ou wagii fei fa'uaia.
Diotrephes ma Demetrius
Unadii ne'i a'a fena losuu yena, ma'uaa Diotrephes, mei i uduginaa hia pafea, lomi na ugainaa fei foraforau. 10 Si'ei, nabaa a nomai, awe fa'arewaiaa fei bigi'ana, fei wiwitoiana hai'ou. Ma ina'aida bigi'aa hepalo manumanu namina hafelodiai. Sifei ba pa'aa lomi na'aida fagutanaa ei lofu. Ma hepalodiai, na'aida pauninaa ei rama'a, ei ba ro'aa fagutanaa ei lofu. Ma na'aida fa'ita'anaa ro'odu a'a fei losuu.
11 Mena rawani'a tafiu, apuna neneraa tamanu na hafelo, ma'uaa tamanu na rawani. Mei i bigi'aa ei rawani'a, noramiana a'a mei Haidaa. Mei i bigi'aa ei hafelo'a, lomi na u fanunu mei Haidaa.
A'apoo Warea
12 Minaa ei rama'a, rona u'ugaa fei rawani'aa Demetrius. Ma fei fa'uaia ana na uniaa ei rawani'ana. Hai'ou ana na u'ugia ba hia rawani'a rama'a ma hamona aida ba pa'aa fa'ua ei u'ugaa hai'ou.
13 Watauda eni ba a ne'ifanio, ma'uaa lomi na nunuminia ba a ne'i. 14 Nunumiau ba lomi i madii ma awii ma'a yoi ma agua fiwarewarei.
Gutafarawani. Eni tafii agua yeni, rona famafufuoinawii hamu'ou. La'aa haraa ena tafii agua yena ma famafufuoinaa hememea ro'ou.