JUDE
Warefa'aia
Feni ne'iaa Jude fi aweinaa ei igoa wagii ei sifisifi feroia, ei rona ware ba ro'ou narafawe'ia ma ba ronei fo'a'ualao wagii fei narafawe'ia, fei i fanaa ei rama'aa gufuna mei Haidaa.
1
Yau Jude, hemea nafii Jesus Christ. Yau ana lofuu James.
 
Feni ne'iau, i dinaa a'a ei rafeia, ei na haguaa ro'ou mei Haidaa, mei hia Ama. I dinaa a'a ei ina oma'aa ro'ou Jesus Christ:
 
Faloloa'ia, gutafarawania ma hagua i oa fabauanai a'a hamu'ou.
Ei Hafelo'a ma fei Aree ei Rona Ofadugaa mei Haidaa
Ena tafiu, unamina refufefu ba a ne'ifa'arewaia a'a hamu'ou ba batanai fei tela'anaa o'ou, ma'uaa una nara ba neido'o ne'i ba hamonei wagi'inaa fei narafawe'ia, fei nado'o dinaa a'a minaa ei apunaiaa mei Haidaa mina. Uaa mina, na pa'i rama'a, ei hefi'a na ne'inaa ro'ou ba ro'awe to aree ro'ou.* 4 O, rama'a, ei ina rafeinaa ro'ou ba ro to aree ro'ou. Ma ei ba ro'aa to aree ro'ou, rona fawawadidi dupuaa hamu'ou. Lomi rona pa'i maumau mei Haidaa ma rona filoginaa fei rawani'aa mei Haidaniaa o'ou ale'ei e'eaa pinee ro'ou ba ro bigi'aa ei hafelo'a nunumiaa ro'ou ma ofadugaa Jesus Christ, mei hia ua Hapara ma Fasuu o'ou.
Hamona apa'idigaa fei, ma'uaa unei fanonominaa hamu'ou ba mei Fasu 5 Hefi'a ne'ia mina ba hamu'ou ba Jesus na fabaguanaa ei maroana yei Egypt, ma'uaa nenee fei, na fapedugaa ei lomi rona narafawe'i. Ma ei alo'alo, ei lomi rona panarofaa ei gutanaa ro'ou, ma'uaa rona di'ininaa fei foraforaa ro'ou i pafea—ina fawi'aa ro'ou a'a fei roromaa ma ro'aa roro'ai a'a ei alatai nopa'aloo fei dududua wagii fei baua Arewaa. Ana ale'ei, Sodom ma Gomorrah ma ei gufu nana'aa guapaloei, rona fani'uaiaa ro'ou a'a fei fitatafipa'aia ma fihalehaleia. Ro'ou ale'ei fama'ama'aa ei ro'aa tonaa fei fi'iaa fei hafi lomi i peretoo.
Ana ale'ei, ei a'afolo ei, rona faloloaa ei hudi unuu ro'ou, fadugeaa ei forafora ma warefafeloaa ei rona guta i haroo pafea. Ma'uaa mei famamoaa ei alo'alo, meni Michael, ei i fiharei a'a mei hani'u wagii fei hudi unuu Moses, ana lomi na ware ba na bigifatata mei hani'u, ma'uaa ina ware ba, “Mei Fasu i warefawanewaneo!” 10 Ma'uaa ei rama'a ei, rona warefafeloaa tamanu lomi rona apa'ia; ma a'a tamanu manumanu rona nanamuipa'ia, ro'ou ale'ei manulelele lomi apa'aa ro'ou ma ana si'ei ei manumanu na fapa'ainaa ro'ou.
11 Rona fagiana! Rona tonaa fei maumau Cain; ba ro to manumanu rona ponitobatafanaa fei tataa Balaam; rona fagiana a'a fei barafeaa Korah.
12 Ei rama'a ei, ale'ei nanaa figifigi. Rona wadu'ainaa ei baua hananaa hamu'ou ma hanafipui a'a hamu'ou ma lomi mamafaa ro'ou—ale'ei ei oma'aa sipsipi ro faguaa ana ro'ou. Ro'ou ale'ei papalei lomi maunu ma fei lalarena na agisiminaa ro'ou, o ei haihai lomi na fuaa ma na afue—rona ma'e faguapoai. 13 Ro'ou ale'ei mamauaa fei agi ma na fa'agigiaa ei mamafaa ro'ou. Ale'ei ei pi'u, ei na taletale'ualao ma fei pa'aa roromaa na ude oma'aa ro'ou ba ronei oa wagina ranimai ranimai.
14 Enoch, mei fa'oloromeaia nenee Adam, inadii wareaa e'ei rama'a e'ei: “Ma'a, mei Fasu fi nofipuimai a'a pufaba'a pufaba'a apunaiana 15 ba i dududuaa minaa ei lomi rona pa'i maumau mei Haidaa ma uniaa minaa ei rama'aa roromaa ba si'ei ei hafelo'a bigi'a rona bigifafelo wagina ma ei warefadugeaa ro'ou hia.” 16 Ei rama'a ei, rona bababau'u ma labaginaa tataa hefi'a; rona neneraa ei hafelo'a nunumiaa ro'ou; poronaa ro'ou pafea ma foraiaa pinee hefi'a ba fararawanii ana ro'ou.
Onei Apitai
17 Ma'uaa, ena tafiu, nonominaa ei diwareaa ei apostle mei Fasuu o'ou Jesus Christ. 18 Rona warefanaa hamu'ou ba, “Laloo ei a'apoo arewaa ipowe pa'i ei warefafeifeia, ei ro'aa neneraa ei hafelo'a nunumiaa ro'ou ma abaa maumau mei Haidaa.” 19 Ei rama'a ei, rona fafi'alaginaa hamu'ou. Rona nenegi'uaiaa ei nunumiaa rama'a ua ma lomi rona pa'i fei Spiriti.
20 Ma'uaa hamu'ou, ena tafiu, fagipeaa fei narafawe'iaa hamu'ou fei na apunai ma lafulafu fininaa fei Spiriti Apuna. 21 Hamonei oa a'a fei haguaa mei Haidaa ena hamo'ei oma'aa fei faloloa'iaa mei Fasuu o'ou Jesus Christ ba i noduginaa hamu'ou a'a fei harenua lomi i pedutoo.
22 Faloloa'inaa ei na hamamagua naranaraa ro'ou; 23 rapu'amii hefi'adiai a'a fei hafi ma fatela'anaa ro'ou. A'a hefi'adiai, faloloa'inaa ro'ou fininaa ma'aua—ma fabidinaa unuu hamu'ou a'a ei finefinee ei hafelo'a rama'a.
Warea Hawegia
24 I a'a mei i wagi'inaa hamu'ou ba hamonei'aa pasi ma nei'aa pa'i hepalo tataa hamu'ou ma ba i fa'ugaa hamu'ou inamoaa fei rawani'a hawerana fininaa baua ni'eni'ea— 25 i a'a mei hia ua Haidaa, mei Fatela'anaa o'ou, i ude fei hawera, hapara, faufau ma forafora uaa Jesus Christ, mei Fasuu o'ou, mina mina, e'eni ma ranimai! Amen.

*1:4: 4 O, rama'a, ei ina rafeinaa ro'ou ba ro to aree ro'ou.

1:5: 5 Hefi'a ne'ia mina ba hamu'ou ba Jesus