^
Philemon
Ei Warea ‘Ta’ ma Lafulafua
Fei I'igaiaa Paul Uaa Onesimus