PHILEMON
Warefa'aia
Philemon hemea na pa'aa neneraa Christ. Hia fasuu hemea humuwa, mei na ponipa'ai. Fei haraa mei humuwa mei, Onesimus. Ma ina bapa'aa Paul i humuu bobo'aia ma neneraa Christ.
Paul na ne'i'i'iginaa Philemon ba inei fawanewaneaa watolaa lagua mei humuwana ale'ei hemea narafawe'ia lofu.
1
Yau Paul, hemea bobo'aia uaa Christ Jesus mawe Timothy, mei lofuu agua i a'au.
 
Feni ne'ia i dinaa a'amu Philemon, mena pa'aa tafii hai'ou, mena rarafii bigibigi'a. Ma ana i dinaa a'a Apphia, mei agii o'ou ma Archippus mei rarafii fo'aa mawe fei losuu, fei na'aida figupui i humumu anaa:
 
Fei rawani'a ma fei gutafarawania i dinaa a'a hamu'ou, noramiaa guapaloei a'a mei Haidaa, mei hia Amaa o'ou mawe mei Fasu, Jesus Christ.
Ei Warea ‘Ta’ ma Lafulafua
Ranimai una ware ‘ta’ a'a mei Haidaniau ena una nonominio a'a ei lafulafuau, uaa, una'o guainaa fei narafawe'iamu a'a mei Fasu Jesus ma fei haguamu a'a minaa ei apunaiaa mei Haidaa. Una lafulafu ba oneimina u'ugaa fei narafawe'iamu ba oneimina apa'ifarawaninaa minaa ei rawani'a manumanu ona pa'i a'a Christ. Unamina ni'eni'e ma unuwenuwe a'a fei haguamu, uaa yoi, mena lofuu, ona fa'unuwenuweaa naranaraa ei apunaiaa mei Haidaa.
Fei I'igaiaa Paul Uaa Onesimus
Ma si'ei ba yau a'a Christ, na hawia ba a warefawe'i a'amu ba onei bigi'aa fei nunumiau, ma'uaa u'ei i'iginio fininaa hagua. Yau, Paul, na bau ma ana hemea na bobo'ai hamatee Christ Jesus— 10 u'ei i'iginio uaa mei na'uu, meni Onesimus,* 10 Hanuu fei hara Onesimus ba weweaa. mei nawe oanaa na'uu ei a bobo'ai. 11 Mina, hia abaa hemea mau rama'a a'amu, ma'uaa e'eni, nawe bigipa'i a'a agua.
12 A aloiawau i a'amu, mei hia pa'aa ha'eu ba nei hadiwe'iwau. 13 Nunumiau ba inei gutamai a'au ma tonaa fei gutanamu ba nei hadumau a'a fei bigi'a eni a bobo'ai uaa fei rawani'a warea. 14 Ma'uaa lomi ba a bigi'uaiaa hepalo manumanu nabaa atawe to wareamu, abaa onei uga ua uaa una i'igai ma'uaa ba onei narama'aia. 15 Woro ei ido'o di'ininio ba nene, owe dugidinia ba i oa'ualao a'amu— 16 ma abaa hia humuwadiai, ma'uaa ale'ei ba hia hemea rawani'a lofu laraa fei ba hia humuwa. Unamina haguia, ma'uaa narau ba fei haguamu na bauanadiai, fei ba hia paniaa panimu ma ana hemea lofu a'a mei Fasu.
17 Si'ei, nabaa ona nara ba yau tafimu, te, taufa'ugia ana ale'ei ba yau. 18 Nabaa ina bigifatata o to ua a'amu, awe fawanewaneia. 19 Awe hodi'ia. Yau, Paul, na ne'inaa feni a'a feni paniu. Ma ana ona to ua a'au, hamatee ona to harenuamu uaa yau. 20 Nunumiau, mena lofuu ba onei farawaninau a'a mei Fasu; fa'unuwenuweaa fei naranarau a'a Christ. 21 Napa'aa o'ugio ba owe neneraa ei wareau, si'ei, a ne'inaa a'amu ma na aida ba fei bigi'amu i muadiai laraa ei i'igiau yoi.
22 Ma hepalodiai: Pagi'augaa hepalo nopau, uaa woro a hadiwe'iwau a'amu ana ale'ei ei lafulafuamu.
 
23 Epaphras, mei rarafiu bobo'aia a'a Christ Jesus na aloawii fei famafufuoiana a'amu. 24 Ma Mark, Aristarchus, Demas mawe Luke, ei rarafiu bigibigi'a, ana rona famafufuoinio.
25 Fei rawani'aa mei Fasu Jesus Christ nei oafipui a'a fei spiritimu.

*1:10: 10 Hanuu fei hara Onesimus ba weweaa.