3
Ei Rawani'a Bigi'a
Fanonominaa ei rama'a ba ronei fafefefanaa ei famamoa mawe ei paniaa panii ro'ou. Ana ronei guainaa ro'ou ma oma'a ua ba ro'aa bigi'aa ei rawani'a, ba ronei'aa wiwitoinaa nemea, ronei gutafirawanii ma fi'a'apa'ii ma roneiminapa'aa fafefe a'a minaa ei rama'a.
Uaa mina, ana ona poapoai, barafei, hanaiaa sifisifii hefi'a mawe humuwai a'a watauda ei mau nunumaia ma fani'eni'ea. Ona oa ua a'a fei mau wiwitoia ma punepunea ma fibidibidii unuu o'ou. Ma'uaa i'a arewamai fei rawani'a ma haguaa mei Haidaa, mei Fatela'anaa o'ou, ina fatela'anaa o'ou. Ma fei pa'afina, abaa ei wanewanea bigi'aa o'ou, ma'uaa a'a fei faloloa'iana. Ina fatela'anaa o'ou a'a fei nunufaa fei waninidiaia ma fei famanufaudiana a'a fei Spiriti Apuna, fei na igi'uaia pafoo o'ou uaa Jesus Christ, mei Fatela'anaa o'ou, si'ei ba ona wanewanedii a'a fei rawani'ana, opowe oa ale'ei na'una fininaa fei o'onaia unu wagii fei harenua lomi i pedutoo. Sifei hepalo rawani'a warea. Ma nunumiau ba hamonei fa'awatainaa ei manumanu ei ba ei rona narafawe'i a'a mei Haidaa, ana ro'amina fa'awataiaa ei bigi'aa ro'ou, ei na rawani. Ei manumanu ei na rawani ba i farawaninaa minaa ei rama'a.
Ma'uaa farapa wagii ei fahamamagua naranara na poapoai ma ei warea ba batanai ei pai mina ma ei fihareia ma ei fisibaia wagii fei law, uaa e'ei, lomi hanuna ma ana lomi bigi'ana. 10 Fani hepoa aweia a'a mei na fa'asi'anaa fei fi'alagia watolaa rama'a ma fanidinia fei faguapoaa aweia. Nenee fei, di'ininia. 11 Mei mau rama'a ale'ei, ona aidadii ba napa'aa wawadi ma hafelo; na fafagianainaa anaia.
Ei A'apoo Warea
12 Ena na aloawii Artemas o Tychicus i a'amu, oneimina labarai talamu ba omii ma'a yau yei Nicopolis, uaa unawe nara ba a guta yei a'a fei au waiwana. 13 Oneimina bigi'aa tamanu i hadupa'aa fei tatalaiaa Zenas, mei na pa'i apa'ana a'a fei bigi'aa fei dududua mawe Apollos ba lagunei pa'i minaa ei manumanu ma aloaa lagua. 14 Ei maroaa agua, ronei'u bigi'aa ei na rawani ma fani pani ba haduhaduu rama'a laloo hepapalo arewaa ma ronei'aa tamafoi.
15 Minaa eni i a'au, rona famafufuoinio. Famafufuoinaa ei rona haguaa agua a'a fei narafawe'ia.
Fei rawani'a nei ude i a'a minaa hamu'ou.