Taŋtaŋa tsghatá lwa Pwal ŋa
1 La Kwareŋt
1
Ga zgu
Iʼi Pwal, hgaf Lazglafta manda ya kumaf tsi ŋa nzakway ka mnda ghunay Yesu Kristi. Kawadaga ŋni nda zwaŋama mu Sustene, ta vindi yu ta na ɗelewer na ŋa mnduha Lazglafta ma luwa Kwareŋt, kaghuni ta nzakway ka ŋa Lazglafta nda zɗakatahuɗa Yesu Kristi, hagafhaga ta kaghuni ŋa nzakwa ghuni ka ŋani. Hagafhaga guli ta inda gwal ta nzakway ma sana vliha kavghakavgha ta maga duʼa da Mghama mu Yesu Kristi. Tsatsi ná, Mghama mu ya demdem. Ka nza zɗakatahuɗa i Da mu Lazglafta nda Mghama mu Yesu Kristi kawadaga nda kaghuni. Mista ghuni ka zɗakwa taŋ guli.
Vlamavla Lazglafta ta zɗakwani nda ma Yesu Kristi
Ta va rfay yu ta Lazglafta ɗa ta ghəŋa kaghuni ma vəl zɗaŋtani ta huɗi ma guyaghunaftani nda Yesu Kristi, Zwaŋa Lazglafta. Manda va tsaya nzakwani. Ma tsa guyatá vgha ghuni nda tsi ya ná, vlaghunavla ta inda skwiha. Tsaya kəl kuni ka laviŋtá gwaɗa nda snaŋta mnigiŋtá vərɗa skwiha guli. Ma mnaghunata ŋni ta gwaɗa Yesu Kristi ná, ka dihavatá tsa gwaɗa ya ma ŋuɗufa ghuni. Tsaya kwal kuni pɗatá inda skwiha ta vlə Lazglafta ŋa mnduhani, na tsa kaghuni ta kzla fitika nghəglaŋta mu ta Mghama mu Yesu Kristi ya. Lazglafta dzaʼa vla mbraku ŋa ghuni ha ka sagha tsa fitik ya, ŋa kwala lu vzaftá rutsak ta kaghuni baɗu tsa sagha Mghama mu Yesu Kristi ya. Tsa Lazglafta ta hagaftá kaghuni ka guyaghunafta nda Yesu Kristi ta nzakway ka Mghama mu ya ná, haɗ ta tsakalawi wa.
Daga vgha ma Igliz ma Kwareŋt
10 Zwanama ɗa! Kdəkwakdək, ta ndəɓay yu ta dzvu ŋa ghuni nda hga Mghama mu Yesu Kristi. Dzərawadzəra ta wi, ma dagə kuni ta vgha ghuni, ka skwa turtuk ka kuni nzaku. 11 Kəl yu ka mnay mantsa zwanama ɗa ná, sliʼafsliʼa gwal ga Kluwe ka sagha da mnihata kazlay: Ta zlərɗawi kuni ma vgha ghuni kəʼa. 12 Dagavapdaga kuni mataba ghuni. Wya tsa skwi ta mnə kuni ya: «Ŋa Pwal aŋni» ka sanlaha, «ŋa Apwalus aŋni» ka sanlaha, «ŋa Kefas aŋni» ka sanlaha, «ŋa Kristi aŋni,» ka sanlaha guli, na skwi ta mnə kuni. 13 Kidaghi gamndər daga ta Kristi na? Pwal ta mtuta ta udza zləŋay ta ghəŋa kaghuni ra? Ari nda hga Pwal a magaghunafta lu ta batem na? 14 Ta rfay yu ta Lazglafta ɗa kabga haɗ ya maganaf yu ta batem mataba ghuni, ka nza a tsi ka i Krispus nda Gayus wa. 15 Mantsa tama, haɗ ya dzaʼa mnay kazlay: Nda hga Pwal magiɗifta lu ta batem kəʼa wa. 16 Aya! Si zanapta ɗa tsa: Maganafmaga yu ta batem ta la ga Stefanas. Ta graftá yu ná, haɗ sana mndu magəglanaf yu ta batem ta ghəŋa tsaha ya wa. 17 La ka dzaʼa ka maga batem ŋa mnduha a ka Kristi nda iʼi wu, la ka dzaʼa ka da mna Lfiɗa Gwaɗa ŋa mnduha, kaʼa nda iʼi. Ka dzaʼa ka klaʼatá ɗifla ghəŋa gha ka mnay a kaʼa nda iʼi guli wa. Ka má si skwi ma ghəŋa ɗa ka yu klaʼata ka mnay katsi ná, má dzaʼa nzakway mtatá Kristi ta udza zləŋay ka skwa bətbət.
Yesu Kristi ná, mbraku nda ɗifla Lazglafta ya
18 Aŋ mndani, gwaɗa ta mtatá Kristi ta udza zləŋay ná, nda nza ka tsaɓaku da gwal ta zaɗaku. Tsaw da amu gwal ta tva mbaku ya, nda sna amu kazlay: Mamu mbrakwa Lazglafta mida kəʼa.
19 Wya skwi nda vinda ma deftera Lazglafta:
«Dzaʼa zaɗanazaɗa yu ta ɗifla ghəŋa mnda səla, dzaʼa hərɗiŋhərɗa yu ta mahizla ghəŋa mnda səla,» kaʼa.
20 Ka si mantsa ka Lazglafta mnata ya ní, ga gwaɗa ta ɗifla mnda səla tama? Ga gwaɗa ta gwal ta mnay kazlay: Nda sna aŋni ta zlahu kəʼa tama? Ga gwaɗa ta gwal ta zlərɗutawi ma na ghəŋa haɗik na guli? Haɗ gwaɗa ta həŋ ɗekɗek wa. Niŋna Lazglafta ta ɗifla mnduha ma na ghəŋa haɗik ná, ka skwi ka bətbət.
21 Nda ŋa taŋ ma ɗifil ná, traptra mnduha ma ghəŋa haɗik ta tsatsaftá skwi maga Lazglafta nda ŋani ma ɗifil. Ka klaftá Lazglafta ta tsa gwaɗa ta mnə mu, niŋ hahəŋ ka gwaɗa tsaɓaku ya, ŋa mbanaftá mnduha ta zlghafta. 22 Má maraŋnamara lu ta skwi ka mazəmzəm, kada grafta ŋni ka la Yahuda nda ŋa taŋ. Tsa skwi mnaŋna ɗifla ŋni ya ŋa aŋni ta snay, ka la Grek nda ŋa taŋ. 23 Aŋni, gwaɗa ta zləŋatá Yesu Kristi ta udza zləŋay ŋa aŋni ta mnay. Ka zaɗiŋtá tsa gwaɗa ya ta la Yahuda. Tsaɓaku tsa gwaɗa ya ka hamata gwal kul nzakway ka la Yahuda guli ta mnay. 24 Ka gwal hagaf Lazglafta ŋa nzakway ka ŋani, dər má la Yahuda tsi, dər má hamata Grek a tsi ta mnay na: Kristi mbrakwa Lazglafta nda ɗifla Lazglafta ya, ka hahəŋ. 25 Tsaw tsa skwi maga Lazglafta ta nghə mnduha manda tsaɓaku ya ná, malaghumala ta ɗifla mnduha. Ka ka mbegi Lazglafta ká mnduha ta gray ya guli ná, tsa nzakwani ka mbegi ta grə mnduha ya guli ná, malaghumala ta mbrakwa taŋ.
26 Zwanama ɗa ɗaslawa nzakwa ghuni na tsa kaghuni hagaf Lazglafta ya, ka mndəra wati ma mnduha kuni? Sira a gwal nda sna ta skwi mataba ghuni ta nghə mnduha ma ghəŋa haɗik wa. Sira a gwal dagaladagala mataba ghuni wa. Sira a gwal ta za mgham mataba ghuni guli wa. 27 Lazglafta ka ghəŋani ta zabaftá tsa gwal ta nghə mnduha ma ghəŋa haɗik ka rgha ya, ŋa pghanaghatá hula ta tsa gwal nda ɗifla ghəŋa haɗik ma ghəŋa taŋ ya. Tsatsi ta zabaftá gwal ka mbegi ta nghə mnduha ma ghəŋa haɗik ya ŋa pghanaghatá hula ta gwal nda mbra. 28 Tsatsi ta zabaptá gwal ta nghə lu ka mnduha tsa lu, htuhta həŋ katakata ta nghə mnduha ma ghəŋa haɗik ya, ŋa ŋwisaganatá deghreʼ ta gwal dagala dagala. 29 Zabapzaba Lazglafta ta mnduha mantsa ya, kada kwala mndu ta ghərɓaku ta kəmani. 30 Lazglafta ta ndiʼaghunaftá nda Yesu Kristi, ka famatá tsi ta Yesu Kristi ka mnda vlamatá ɗifil. Nda ma Yesu namafta Lazglafta ka mndu tɗukwa ta wa irani, ka fatá amu ka mnduhani, ka varagaptá tsi ta amu ma dmaku. 31 Tsaya tama, «ka ta kumay mndu ta ghərɓaku katsi, ka ghərɓa tsi ta ghəŋa skwi kɗiŋ Mgham* Ngha ta Irmiya 9:22-23. ta magata,» manda ya nda vinda ma defteri.

*1:31 Ngha ta Irmiya 9:22-23.