2
Mnay Pwal ta gwaɗa ta zləŋatá Kristi ta udza zləŋgay
Vərɗa iʼi ná, ma fitika lagha ɗa da kaghuni da mna ɗifatá skwa Lazglafta ta zlagamapta ná, haɗ gwaɗa nda la mnaghuna yu wa, nda sna yu ta skwi a ka yu guli wa. Ta sliʼaftá yu ka lagha da kaghuni ná, haɗ sana skwi ta ndanə yu ma ghəŋa ɗa ŋa mnaghunata ka ta ghəŋa Yesu Kristi, tsa Yesu zləŋaf lu ta udza zləŋay ya tsi wa. Ma tsa nzakwa ɗa da kaghuni ya ná, kulembet nzakwa ɗa, ta zləŋ yu, ta ghudzaku yu. Ma tsa fitika mnay ɗa ta gwaɗa Lazglafta ka tagha skwi ŋa ghuni ya ná, maraghunaŋta hiɗaku ka ghuɓaptá kaghuni a si ta magə yu wa. Sulkuma Lazglafta nda mbrakwani ta maraghunata kazlay: Kahwathwata tsa gwaɗa mnə yu ya kəʼa. Tsaya tama, ta mbrakwa Lazglafta dihafta kaghuni ta zlghay nda ŋuɗufa ghuni ta hiɗakwa mnduha a wa.
Ɗifila Lazglafta
Ta mnə ŋni ta gwaɗa ŋa gwal nda sifa ma zlghay nda ŋuɗuf ná, vərɗa ɗifil taghə ŋni, hiɗakwa gwal dagaladagala ma na ghəŋa haɗik ta dzaʼa zwaɗuta na a wa. Tsa ɗifil mnə yu ya ná, ɗifla Lazglafta ya ta nzakway ka skwi si nda ɗifa kul nghaŋtá mnduha si ghalya ya. Ma kɗaku lu ka zlagəgiŋtá ghəŋa haɗik ná, fafa Lazglafta ŋa mba amu, ŋa ŋlamafta. Haɗ ya dər turtuk ma gwal dagaladagala ma na ghəŋa haɗik na, nda sna ta tsa ɗifil ya wa. Ka má nda sna həŋ katsi, má zləŋaf a həŋ ka dzata ta udza zləŋay ta Mghama glaku wa. Tsaw tsa skwi maga Lazglafta ya ná, nda nza manda ya nda vinda ma defteri ta mnay kazlay:
Skwi ya ta kul nghaŋtá ira mnduha,
nda ya ta kul snaŋtá mnduha nda sləməŋa taŋ,
nda ya ta kul ndanaŋtá mnduha ma ghəŋa taŋ ya,
skwi payaf Lazglafta ŋa gwal ta ɗvuta* Ngha ta Isaya 64:3. kəʼa.
10 Ŋa aŋni maraŋnaŋta Lazglafta ta tsa skwi ya nda ma Sulkumani. Sulkum ná, nda sna ta inda skwi, nduk nda kɗavakta skwi ma ndana Lazglafta. 11 Mnda səla ná, sulkumani yeya nda sna ta kɗavakta skwi ma tsatsi. Manda tsaya Sulkuma Lazglafta guli ná, tsatsi yeya nda sna ta kɗavakta skwi ta nghanatá Lazglafta. 12 Amu ná, Sulkuma na ghəŋa haɗik na a mutsaf amu wu, Sulkum daga da Lazglafta ŋa amu ta mutsafta. Vlamavla Lazglafta ŋa snaŋta mu ta inda skwiha vlama tsi nda zɗakatahuɗani. 13 Ta mnə aŋni ta tsa skwiha ya ŋa mnduha ná, nda ɗifla mnduha ma ghəŋa haɗik a wu, nda ɗifil ya ta taghə Sulkuma Lazglafta ta tagha aŋni. Mantsa ya kəl ŋni ka tsislanaptá inda skwiha ta sagha da Sulkum ŋa gwal nda tsa Sulkum ya.
14 Mndu ya kul haɗ Sulkuma Lazglafta ma tsatsi ná, tsuʼa a ta skwiha ya ta taghə tsa Sulkum ya wa. Manda tsaɓaku ta sna tsatsi ta tsaha ya, laviŋ a vani ta snaŋta wu kabga nda Sulkuma Lazglafta ta laviŋta lu ta galay. 15 Mndu nda Sulkuma Lazglafta ma tsatsi ná, laviŋlava ta gala inda skwi. Tsatsi ya tama, haɗ sana mnduha dzaʼa laviŋta galaptá tsatsi wa. 16 Manda va ya nda vinda ma defteri ta mnay kazlay:
Waya nda sna ta ndana Mgham na?
Waya ta laviŋta vlaŋtá hiɗaku Ngha ta Isaya 40:13. na kəʼa ya.
Ama aŋni, ndanu manda ŋa Kristi ŋa aŋni ta ndanay.

*2:9 Ngha ta Isaya 64:3.

2:16 Ngha ta Isaya 40:13.