2
Ŋa wa rakwa tsəlɓay mu ta tsəlɓu na?
Skwi ya vli yu ta mbraku taŋtaŋ ta ghəŋani karaku ná, tsaya ɗawa skwiha da Lazglafta nda maga duʼa, nda taw ma ghuvani, nda rfanaghata ta ghəŋa inda mnduha. Ɗina ka maga duʼa ta ghəŋa mghamha nda inda gwal ta ŋanatá ga mgham, kada mutsafta mu ta nzaku leɓtekw, ma zɗaku, ma zləŋa Lazglafta nda tvani, ŋa nzay mu ta nzaku manda ya ta raku dər ta wati ma tvi tsi. Tsaya skwi ɗina ta zɗəganatá Lazglafta mnda mba amu. Ta kumay tsatsi ta mbafta* Gray nda Izekiyel 18:23. inda mndu, ka mutsafta taŋ ta snaŋtá kahwathwata. Na nzakwani ná, turtuktuk Lazglafta. Turtuktuk mndu ta guyanaftá mndu nda Lazglafta guli. Tsa mndu ya ná, Yesu Kristi ya ta vlatá ghəŋani ŋa varatá inda mnduha demdem Gray nda Mata 20:28.. Tsaya skwi ya maga tsi ma fitik ya fa Lazglafta. Ŋa tsaya kəl lu ka fatá iʼi ka mnda mnay, ka mnda ghunay Gray nda 2 Timute 1:11. guli. Nda nza yu ka mnda taghanaftá gwal kul nzakway ka la Yahuda§ Gwal kul snaŋtá Lazglafta Da mu ta Luwa. ta gwaɗa ta zlghay nda ŋuɗuf, nda kahwathwata. Tsakalawa ɗa a wu, kahwathwata ta mnə yu.
I miʼaha nda zgwana
Ta kumay yu tama ta magay zgwana ma inda vli ta duʼa nda kapatá dzvu ya nda ghuɓa hezleʼ nda ta luwa, nda gatá sidi a wu, nda zlərɗawi a guli wa.
Ŋa miʼaha ya guli ná, ka nzakwa hahəŋ nda hba vgha manda ya ta raku. Ma laghu həŋ da rka nda ɗatá ghəŋ ya nda bla. Ma laghu həŋ da rka nda dasu, dər nda miziɗikw, dər nda lgut ya nda bla dzvani* Gray nda 1 Piyer 3:3. a tsi. 10 Ka rka həŋ ta rka nda ŋərmata slnaha taŋ, manda ya ta raŋta miʼaha ta maraŋtá zləŋay taŋ ta Lazglafta. 11 Ma fitika tagha skwi ya guli, seftekwa ka marakw nzata, nda hanatá ghəŋ. 12 Vlaŋ a yu ta tvi ta marakw ŋa taghanaftá skwi, dər ŋa ga mgham ta ghəŋa zgun wa. Seftekwa katsi nzata. 13 Adamu na taŋtaŋa mndu zlaganap Lazglafta, kada magaftá tsi ta Hawa. 14 Adamu a nanaf halaway guli wa, marakw ya nanaf tsi, ka kwalaghutá marakw ta snatá gwaɗa Lazglafta Aya 13-14: Ngha ta Zlrafta 2:7, 21-22, 3:1-6.. 15 Dər má mantsa tsi, dzaʼa mbanafmba Lazglafta ta marakw nda ma yayni ta zwani, ka gɗavagɗa tsi ta ŋavata ma zlghay nda ŋuɗufani, nda ɗvutá mndu, nda nzaku nda ghuɓa.

*2:4 Gray nda Izekiyel 18:23.

2:6 Gray nda Mata 20:28.

2:7 Gray nda 2 Timute 1:11.

§2:7 Gwal kul snaŋtá Lazglafta Da mu ta Luwa.

*2:9 Gray nda 1 Piyer 3:3.

2:14 Aya 13-14: Ngha ta Zlrafta 2:7, 21-22, 3:1-6.