Taŋtaŋa tsghatá lwa Pwal ŋa
1 Timute
1
Ga zgu
Iʼi Pwal, ghunatá mnda Yesu Kristi, manda ya mnaf Lazglafta mnda mba amu nda Yesu Kristi ya faf mu ta ghəŋ tida ta vinda na ɗelewer na.
Ŋa kagha Timute* Ngha ta slna gwal ghunay 16:1., vərɗa zwaŋa ɗa ma zlghay nda ŋuɗuf ta vinda yu. Ka vlaghavla Lazglafta ta nzakway ka Da, nda Mghama mu Yesu Kristi ta zɗakatahuɗani, nda tawa hiɗahiɗani, nda zɗakwani.
Ɗasuwa ka kuni nda gwal ta taghanatá ghwaɗaka skwi ta mndu
Manda ya si ta mnə yu ŋa gha ma sliʼa ɗa da luwa Mekaduniya ya kay, ka nzata ka ma luwa Afisus, kabga mamu gwal ta tagha tsakalawi ŋa mnduha. Ka dvanaghata ka ta həŋ ŋa zlaŋta taŋ. Ka mnanata ka ta həŋ, yaha həŋ da laghwi da hamtá ghəŋ ma gwaɗa ta prukutunzum, nda mbəɗa mndəra mndu kul haɗ lu dzaʼa kɗanakta. Ta klaktá hwazlaɓaku, ka zlaŋtá ŋlaku ta kəma ta kəma ma slna Lazglafta ma zlghay nda ŋuɗuf tsaha ya. Klatá ghəŋa tsa gwaɗa ta mnaghata yu ya ná, tsaya sliʼanaftá ɗvu ya ta sabi ma ŋuɗuf ya nda ghuɓa, nda vərɗa ndanu kul haɗ sana dga ghəŋ, nda vərɗa zlghay nda ŋuɗuf. Tsughwaɗaghu tsughwaɗa sanlaha ta tvi, ka laghwi zaɗamta ma tsa hwazlaɓakuha dzaʼa kwal katanaftá həŋ ya. Ta kumay həŋ ta nzakway ka gwal ta taghanaftá zlaha Lazglafta ta mnduha, ama sna a vərɗa hahəŋ ta skwi ta mnə həŋ wa. Sna a həŋ ta vərɗa skwi ya sladaf həŋ tida guli wa.
Nda sna amu kazlay: Ɗina zlahu kəʼa, ka nda tvani ksa mndu ta slna nda tsi. Nda sna amu guli kazlay: Fa a lu ta zlahu ka ŋa gwal tɗukwa wu kəʼa, ama fafa lu ta zlahu ŋa gwal kul sna gwaɗa da mndu, nda gwal ta maga mbrəs, nda gwal ta sidi, nda gwal dmaku, nda gwal kul zləŋa Lazglafta, nda gwal kul snaŋtá dzahayʼ, nda gwal ta pslatá dadaha taŋ, nda gwal ta pslatá mndu, 10 nda gwal ta hliri, nda gwal ta hahanaku zgun nda zgun, nda gwal ta dzawaptá mndu ka vuʼa, nda gwal tsakalawi, nda gwal ta waɗa a ta waɗu ka bətbət, nda ya ŋa gwal ta maga sanlaha ma ghwaɗaka skwiha, ka zluŋtá vərɗaka tagha skwi. 11 Tsa vərɗa tagha skwi ya ná, ta slanaghata ma Lfiɗa Gwaɗa faɗim lu ŋa mnay ta ghəŋa glakwa Lazglafta lu.
Rfanaghatá Kristi
12 Ta rfay yu ta Yesu Kristi Mghama mu, ta vlihatá mbraku prək maga slna ɗa. Ta rfay yu ta ghəŋa vəl klaftani ta iʼi ka mndu nda ra ŋa faftá ghəŋ tida, ŋa maganatá slna. 13 Aŋ mndani, nda nza yu ka mndu si ta pgha rutsak tida ghalya, ka mnda giri ŋani, ta balanata, ama ka tawatá Lazglafta ta hiɗahiɗa ta iʼi, kabga ma kwala ɗa kul snaŋta si ta maga Ngha ta slna gwal ghunay 8:3, 9:4-5. yu ta tsa skwiha ya. Si haɗ zlghay nda ŋuɗuf da iʼi wa. 14 Ka zɗiɗiŋtá Mghama mu ta huɗi katakata, ka vlihatá zlghay nda ŋuɗuf, nda ɗvu ya ta mutsu lu ma guyatá vgha nda Yesu Kristi. 15 Wya tsa vərɗa gwaɗa nda ra ka tsuʼafta inda mndu ya: Sasa Yesu Kristi ta ghəŋa haɗik ŋa mbanaftá gwal dmaku. Iʼi mali mataba taŋ. 16 Tsaya kəl Lazglafta ka tawatá hiɗahiɗa ta iʼi. Kumaŋkuma Yesu Kristi ta maravata ma iʼi ta nzakway ka mali mataba gwal dmaku ya, ta glakwa ksa ŋuɗufani. Nda nza ka gray ŋa gwal dzaʼa zlghaftá tsatsi, ŋa nzakwa taŋ nda rfu ŋa kɗekedzeŋ. 17 Ka nza sgit nda glaku ŋa ɗekɗek ŋa Mgham kul haɗ ta mtavata, kul haɗ ta nghavata, tsatsi turtuktuk Lazglafta ŋa kɗekedzeŋ. Amin!
18 Timute zwaŋa ɗa, na gwaɗa ta mnaghata yu ná, manda va ya mna la anabi ta gwaɗa ta ghəŋa gha ghalya ya, ŋa nzakwa na gwaɗa na ŋa vlaghatá mbraku, kada laviŋta ka ta vulaftá vərɗaka vulu. 19 Ŋanaŋa ta zlghay nda ŋuɗufa gha nda fatá ndana gha kul haɗ sana dga ghəŋ. Vziŋvza sanlaha ta tsa fata ndanu kul haɗ dga ghəŋ ya, ka dzatá zlghay nda ŋuɗufa taŋ. 20 Mataba tsa mnduha ya na i Himene nda Alegzandra. Vlaŋvla yu ta həŋ ta halaway Gray nda 1 La Kwareŋt 5:5, 2 Timute 2:17, 2 Timute 4:14., kada kwala həŋ razəgəltá Lazglafta.

*1:2 Ngha ta slna gwal ghunay 16:1.

1:13 Ngha ta slna gwal ghunay 8:3, 9:4-5.

1:20 Gray nda 1 La Kwareŋt 5:5, 2 Timute 2:17, 2 Timute 4:14.