3
Magawa duʼa ta ghəŋa aŋni
Skwi ya ta pɗaku tama zwanama ɗa, magawa duʼa ta ghəŋa aŋni, kada dzaʼa gwaɗa Mgham Yesu ta kəma ta kəma misimmisim, nda ya ŋa ghubaray mnduha manda ya ta magaku da kaghuni ya. Magawa duʼa guli ta ghəŋa aŋni ŋa kataŋnatani da mnduha ta sidi, kabga inda mndu a ta tsuʼa na gwaɗa ta mnə ŋni na wa.
Mgham Yesu ná, vərɗa mndu ya, dzaʼa mbraghunafmbra, ŋa nghayni ta kaghuni da halaway* Gray nda Mata 6:13, Yuhwana 17:15.. Wya skwi graf ŋni ta ghəŋa kaghuni ma ndiʼatá vgha ŋni nda Mgham Yesu: Ta ŋanaŋa kuni ta hiɗaku ya ta vlaghunata ŋni, nda gɗata ta gɗata kuni ta magay nda ya dzaʼa kuni magay manda tsaya.
Ka maraghunamara Mgham Yesu ta tvi ŋa ɗvuta ghuni ta Lazglafta, nda ya ŋa hbay ghuni ta ŋuɗuf manda ŋa Kristi.
Maga slna manda va ŋa Pwal
Zwanama ɗa, ma hga Mghama mu Yesu Kristi ta mna ŋni ta na gwaɗa na ŋa ghuni, tsaghwa vgha tavata mnda zlghay nda ŋuɗuf ta yaɗi, kul haɗ ta maga skwi taghaghunaf ŋni. Kaghuni, nda sna kaghuni ta skwi ŋa magay, ŋa ksay ghuni ta saɗa ŋni. Ma nzakwa ŋni da kaghuni ná, nza a ŋni ka gwal ta yaɗi wa. Zaŋ a ŋni ta skwa zaya mndu ka mbalay wa. Aŋni ka ghəŋa ŋni ta slavapta nda rviɗik tani, nda fitik tani ka maga slna ŋa zay ŋni, kabga va a ŋni ta ghuyaghunaptá ɗaŋwa Gray nda Slna gwal ghunay 20:34, 1 Tesalunik 2:9. ta ghəŋa skwa zay ŋni wa. Nza a vəl magay ŋni mantsa ya kazlay, ra a ka mutsay ŋni ta skwi da kaghuni wu kəʼa wa. Nda nza tsa slna magə ŋni ya ŋa tagha skwi ŋa ghuni. 10 Ma tsa fitika nzakwa ŋni da kaghuni ya ná, wya ka ŋni si ta mnaghunata: «Ka va a mndu ta maga slna ya wu ná, ma vlaŋ kuni ta skwa zay guli,» ka ŋni.
11 Tsa nzakwani ya, snaŋnaghasna kazlay mamu sanlaha ta yaɗi mataba ghuni, kul haɗ ta maga slna kəʼa. Ta ghəŋa valu da kiwa ghatalakw yeya skwi ta magə həŋ. 12 Skwi ta mnə ŋni ŋa tsa mnduha ya, nda hga Mgham Yesu Kristi na: Magawamaga ta slna nda tvani, ka mutsa kaghuni ka ghəŋa ghuni ta skwi ŋa zay ghuni, ka ŋni.
13 Kaghuni ya zwanama ná, ma hərfaku kuni ta maga skwi ɗina. 14 Ka haɗ yu ta sna tsa gwaɗa vindaf lu ya wu, ka mndu katsi, mnanaŋwa mnduha demdem, ka dgaghuta kuni ta vgha nda tsi, ŋa ksaftani ka hula. 15 Nziya nza tsi, yaha kuni da klaftá həŋ ka ghuma ghuni. Zlahawazlaha nda tvani, kabga zwaŋama ghuni ya.
16 Ka vlaghunavla Mgham Yesu tsatsi ka ghəŋani ta vla zɗaku ya, ta zɗaku dər ta wati luwa tsi. Ka nza Mgham Yesu kawadaga nda kaghuni demdem.
17 Iʼi Pwal ta vindaghunafta nda dzva ɗa, ta ga zgu yu ŋa ghuni. Tsaya thatá dzva ɗa ta inda ɗelewerha ta vindafta yu. Mantsa ya ta vinda yu.
18 Ka nza zɗakatahuɗa Mghama mu Yesu Kristi kawadaga nda kaghuni demdem!

*3:3 Gray nda Mata 6:13, Yuhwana 17:15.

3:8 Gray nda Slna gwal ghunay 20:34, 1 Tesalunik 2:9.