2
Skwi dzaʼa magaku ta saha Yesu
Zwanama ɗa* Gray nda 1 Tesalunik 4:15-17., ta kumay ŋni ta mnaghunatá gwaɗa ta fitika sagha dzaʼa sagha Mghama mu Yesu Kristi, nda gwaɗa ta fitika tskavata dzaʼa tskavata mu ta kəmani ya. Wya skwi ta ndəɓu ŋni ta dzvu da kaghuni: Ka mamu mndu ta mnaghunata kazlay: Saghasa fitika sagha Mgham Yesu kəʼa, yaha kuni da zləŋ ka ghuya ghəŋa ghuni. Dər má la anabi tsi, dər má snaŋ nda sna a kuni ta gwaɗay, dər iʼi a ta vindaghunafta ká lu má mnaghunata. Yahayaha mndu da nanaftá kaghuni dər nda wati ma tsakalawi. Gi ɓaŋalaŋ a dzaʼa sagha tsa fitik ya wa. Makəɗ tsaya ná, nda ndəgha gwal dzaʼa gaftá sidi nda Lazglafta, ŋa saba tsa ghwaɗaka mndu ya dəɗay ta daɓi. Tsatsi mndu ta nzakway ka ghuma. Dzaʼa sliʼavafsliʼa ta ghəŋa inda skwi nda ghuɓa, nda ya ta ghəŋa inda skwi ta tsəlɓu lu ta tsəlɓu ta kəmani. Ŋa nzamtani ma həga Lazglafta, ŋa mnayni kazlay: Iʼi Lazglafta Gray nda Daniyel 11:36, Izekiyel 28:2. kəʼa. Mnaghunamna yu ta inda tsa skwiha ya ma fitika nzakwa ɗa da kaghuni. Zaghunapza ra? Ndanana ná, nda sna kuni ta skwi ta ŋaghutá tsa ghwaɗak ya. Ka saghasa tsa fitikani ya ná, dzaʼa zlagapzlaga. Aŋ mndani, nda ghada ta magakumagaku slnahani. Ma tsanaŋta tsa mndu ta ŋaghuta ya ta tvi dzaʼazlay ná, kɗekkɗek a dzaʼa maga tsi ta slnani wa. Dzaʼa sabsa ta daɓi. Ma sagha dzaʼa sagha Gray nda Isaya 11:4. Mghama mu Yesu ma glakwani, ŋa zaɗanatani nda hafu dzaʼa vuslagapta tsi ma wani. Nda mbrakwa halaway dzaʼa saba tsa ghwaɗaka mndu ya, ŋa magayni ta inda mazəmzəmha, nda inda skwi ya ta ndrakawu lu nda ndrakawa, nda inda mandərmimi ŋa nana§ Gray nda Mata 24:24. mnduha. 10 Dzaʼa magay ta inda ghwaɗaka skwiha ŋa nanaghatá gwal ta zaɗa ghəŋa taŋ, kabga kwalaghuta taŋ ta tsuʼafta, ɗvaf a həŋ ta kahwathwata má dzaʼa mbanaftá həŋ ya wa. 11 Tsaya kəl Lazglafta ka ghunagatá mbrakwa zaɗaku ta ghəŋa taŋ ŋa zlghafta taŋ ta tsakalawi, 12 kada tsanaghata Lazglafta ta guma ta inda tsa gwal ta kwalaghuta zlghaftá kahwathwata, zɗəgana maga ghwaɗaka skwi ta həŋ ya.
Nzaku ka mnda zlghay nda ŋuɗuf nda diha
13 Aŋni, nda ra ka rfay ŋni ta Lazglafta ta ghəŋa kaghuni zwanama. Ɗvuɗva Mgham Yesu ta kaghuni kabga Lazglafta ta zbaptá kaghuni daga ta taŋtaŋ, ŋa mbaghunafta nda ma slna Sulkum, ka faghutá kaghuni nda ghuɓa, ma zlghafta ghuni nda ŋuɗufa ghuni ta tsa kahwathwata ya. 14 Ŋa tsaya kəl tsi ka hgaftá kaghuni nda ma Lfiɗa Gwaɗa ya mnaghuna ŋni, ŋa mutsafta ghuni guli ta glakwa hga Mghama mu Yesu Kristi. 15 Tsaya tama zwanama ɗa ná, dihavawa diha, ka ŋanata kuni ta inda tsa skwiha taghaghunaf ŋni ya, dər ya mnaghuna lu nda mna, dər ya vindaghunafta lu nda vinda a tsi.
16 Ta maga duʼa yu da Mghama mu Yesu Kristi tsatsi ka ghəŋani, nda ya da Da mu Lazglafta ya ta ɗvutá amu, ya ta zɗaŋtá huɗi ka lɓamatá ŋuɗuf ŋa kɗekedzeŋ, nda skwi faf mu ta ghəŋ tida. 17 Ka lɓaghunatá tsi ta ŋuɗuf, ka vlaghunatá tsi ta mbrakwa gɗata ta maga skwi ɗinaɗina ma slna nda ya ma gwaɗa.

*2:1 Gray nda 1 Tesalunik 4:15-17.

2:4 Gray nda Daniyel 11:36, Izekiyel 28:2.

2:8 Gray nda Isaya 11:4.

§2:9 Gray nda Mata 24:24.