Mahisa tsghatá lwa Pwal ŋa la
2 La Tesalunik
1
Ga zgu
Iʼi Pwal, kawadaga nda i Silas nda Timute, ta vinda na ɗelewer na ŋa kaghuni Igliza Lazglafta ma luwa Tesalunik, kaghuni ta nzakway ka ŋa Da mu Lazglafta, nda Mghama mu Yesu Kristi ya. Ka nza zɗakatahuɗi nda zɗakwa i Da mu Lazglafta nda Yesu Kristi ta ghəŋa kaghuni.
Dzaʼa sasa Yesu da tsa guma
Zwanama ɗa, haɗ ŋni ta zlaŋta rfanaghatá Lazglafta ta ghəŋa kaghuni wa. Nda nza tsaya tɗukwa, kabga ta dzaʼa ta kəma ta kəma zlghay nda ŋuɗufa ghuni, nda ɗvu ta dzaʼa ta kəma ta kəma ta magə inda kaghuni ŋa sanlaha ya. Tsaya ta kəl ŋni ka ghubakwa ŋni ta ghəŋa kaghuni da sanlaha ma Igliza Lazglafta. Kaghuni ná, ŋanaŋa kuni ta zlghay nda ŋuɗuf, ka suʼa ghuya ɗaŋwa nda giri ta gə lu ŋa ghuni.
Tsa ghuya ɗaŋwa ya ta maray kazlay: Tuɗukwa guma Lazglafta kəʼa, ŋa klaftani ta kaghuni ka gwal nda ra ŋa da ga mghama Lazglafta, ya ta ghuyə kuni ta ɗaŋwa ta ghəŋani ya. Skwi tɗukwa dzaʼa magata Lazglafta, na tsa ghuyanaptá ɗaŋwa dzaʼa ghuyanapta tsi ta tsa gwal ta ghuyaghunaptá ɗaŋwa ya guli. Ma zlagapta dzaʼa zlagapta Mgham Yesu Kristi ná, dzaʼa vlaghunavla ta mbiʼa vgha ta kaghuni ta ghuytá ɗaŋwa ya, nda aŋni tani. Ta luwa dzaʼa saha tsi kawadaga nda duhwalha Lazglafta gwal nda mbra ya. Ma takataka vu ta zlghaku dzaʼa saha həŋ ŋa ghuzlanaptá iri ta gwal kul snaŋtá Lazglafta* Grawa nda Isaya 66:15., ta kwalaghutá snatá Lfiɗa Gwaɗa Mghama mu Yesu Kristi ya. Tsa ghuzla iri dzaʼa ghuzlanapta lu ta həŋ ya ná, tsaya zaɗanatá həŋ dzaʼa zaɗanata lu diʼiŋ nda wa ira Mgham Yesu, nda glakwa mbrakwani Gray nda Isaya 2:10, 19, 21. tani. 10 Ma sahani dzaʼa magakwa tsaya, ŋa zləzlvay inda gwal ta zlghafta, ŋa ndərmimay inda taŋ nda ndərmima. Tekw kaghuni mataba taŋ, kabga zlghafzlgha kaghuni guli ta gwaɗa ya mnaghuna ŋni.
11 Tsaya ta kəl ŋni ka gɗata ta maga duʼa da Lazglafta ta ghəŋa ghuni, kada nzata kuni ka guram nda skwi ya hgaf tsi ta kaghuni, ka zlghaftá kuni ya. Ka katá tsi ta kaghuni nda mbrakwani, ŋa magay ghuni ta skwi ɗinaɗina, nda ya ŋa yifanaftani ta zlghay nda ŋuɗufa ghuni. 12 Mantsa ya tama, dzaʼa mutsay hga Mghama mu Yesu Kristi ta glaku nda ma kaghuni, ŋa vlaghunatani guli ta glaku. Nda nza tsaya ka zɗakatahuɗa Lazglafta mu nda Mghama mu Yesu Kristi.

*1:8 Grawa nda Isaya 66:15.

1:9 Gray nda Isaya 2:10, 19, 21.