6
Nzakwa zwani nda dadaha taŋ
Kaghuni zwani, snawasna ta gwaɗa da dadaha ghuni, kabga tsaya skwi ta zɗəganatá Mghama mu, tsaya skwi tɗukwa guli. «Sna ta gwaɗa da i da gha nda ma gha,» ka lu vindafta ma deftera Lazglafta. Tsaya taŋtaŋa zlahu fanava Lazglafta nda tatá imi ta sləməŋ tavatani. Wya tsa tatá imi ta sləməŋ ya: Ka ta snay ka ta gwaɗa da dadaha gha, «dzaʼa zɗa nzakwa gha, dzaʼa slraku hafa gha ta ghəŋa haɗik* Aya 2:3. Sabi 20:12, Vrafta ta zlahu 5:16.,» kaʼa.
Kaghuni dadaha, ma ganaf kuni ta ɓasa ŋuɗuf ta zwana ghuni. Galawagala ta həŋ, taghawatagha ta skwiha ŋa taŋ, zlahawazlaha ta həŋ manda ya ta kumə Mghama mu.
Nzakwa kwalvaha nda daŋahəga taŋ
Kaghuni la kwalva, snawasna ta gwaɗa da daŋahəga ghuni ma na ghəŋa haɗik na. Zləŋawa zləŋa ta həŋ, ka vla kuni ta glaku ŋa taŋ nda ŋuɗufa ghuni turtuk, manda skwi ŋa Kristi ta maga kuni. Ta wa ira taŋ kweŋkweŋ yeya a dzaʼa maga kuni manda gwal ta zba rfanaghata mnduha ta həŋ wa. Magawamaga ta inda slna ghuni nda ŋuɗuf turtuk manda ya ta kumə Lazglafta, kabga kwalva Kristi kaghuni. Maganawamaga ta slna ta həŋ nda zɗakwa ŋuɗufa ghuni manda skwi ta magə kuni ŋa Kristi, ŋa mnduha yeya a wa. Dər má ka Kwalva ka, dər má ka kwalva a ka wu, ka magamaga ka ta slna ɗina, dzaʼa mutsay ka ta nisəla gha da Mgham.
Kaghuni daŋahəgaha guli, manda tsaya ka kaghuni magay ŋa kwalvaha ghuni. Ma ŋruhə kuni ta həŋ. Ɗina ka snaŋta ghuni kazlay: Nda kaghuni tani nda hahəŋ tani, daŋahəga turtuk ta nzakway ta luwa daŋahəga ghuni kəʼa. Haɗ tsatsi ta gala mndu Gray nda Vrafta ta zlahu 10:17. wa.
Huzla vulu ya ta vlə Lazglafta
10 Wya kɗavakta gwaɗa ɗa ta mnaghunata yu: Mbrawa vgha ma guyatá vgha ghuni nda Kristi, nda tsa mbrakwani dagala ya. 11 Vlaghunavla Lazglafta ta inda huzla vulu ŋa vulu nda halaway. Hlawahla demdem, ŋa dihavata ghuni ta lagha halaway da dzəgha kaghuni. 12 Ta vulu nda mnda səla a amu ta vulu wa. Ta vulu nda ghwaɗaka sulkumha nda mghamha taŋ ta ga mgham ta maga ghwaɗaka skwi ta na ghəŋa haɗik na amu, nda ya nda ghwaɗaka sulkumha nda mbra nda mbra ma ghuvaŋata luwa mu guli. 13 Tsaya tama, hlawahla ta inda tsa huzla vulu ta vlaghunata Lazglafta ya, da hwayaftá kuni saghar ghuya ɗaŋwa, ŋa dihavata ghuni ka ŋɗaŋɗa ka ghzlafta, ta darra kaghuni.
14 Hbafwa vgha! Ka nza kahwathwata da kaghuni manda hbatá huɗi nda ɓanava. Magawa tɗukwa skwi, kabga maga skwi tɗukwa ná, manda suɗa ta gudum ŋa kata vgha ya nzakwani. 15 Dzaʼa da mna Lfiɗa Gwaɗa ta vla zɗaku ná, nda nza manda suɗatá ɓaɓah ma səla ŋa dzaʼa da vulu. 16 Ma inda skwi demdem ta magə kuni ná, fafwa ghəŋa ghuni ta Yesu Kristi. Zlghay nda ŋuɗufa ghuni ná, nda nza manda zalam ŋa huzla hava ka vu ghandand ta pghu halaway ta kaghuni. 17 Grafwa gra kazlay: Mbaghunaf mba Lazglafta kəʼa, tsaya dzaʼa nzakway manda takazak ta famta kuni ma ghəŋ ŋa kata ghəŋa ghuni ya. Ŋanawaŋa ta gwaɗa Lazglafta, tsaya ta nzakway manda budugwa faghunam Sulkum nda ghuɓa Vliha ŋa gra aya 14 ka labə ta 17: Aya 14: ŋa gray nda Isaya 11:5, 59:17. Aya 15: Ŋa gray nda Isaya 52:7. Aya 16: Ghwaɗak tsaya nzakw ka mnda maga ghwaɗaka skwi, (Mata 6:13, Yuhwana 17:15). Aya 17: Gray nda Isaya 59:17, 49:2. ma dzvu. 18 Ma inda tsa skwiha ta magə kuni ya, magawamaga ta duʼa da Lazglafta, ɗawawaɗawa ta kataghunatani inda fitik manda ya dzaʼa pghə Sulkum nda ghuɓa ta kaghuni. Nzawanza ndiri, yaha kuni walaŋta zlaŋtá maga duʼa. Magawa duʼa inda fitik ta ghəŋa mnduha Lazglafta. 19 Magawa duʼa ta ghəŋa iʼi guli, ka saba gwaɗa tɗukwa ma wa ɗa ta gunaftá yu ta wi ka mna gwaɗa Kristi, kada nzata yu waɗah ŋa tsislanaptá mnduha ta skwi nda ɗifa ma Lfiɗa Gwaɗa. 20 Yesu Kristi ta zbaptá iʼi ŋa ghunayni da mna Lfiɗa Gwaɗa. Ta ghəŋa tsaya kəl lu ka tsamtá iʼi ma gamak ndanana. Magawa duʼa da Lazglafta ta ghəŋa iʼi ka nzata yu wahwah ka mna gwaɗani manda ya ta raku.
Ga zgu
21 Ta kumay yu guli ta snaŋta kaghuni ta nzakwa ɗa nda skwi ta magə yu tani. Dzaʼa mnaghunamna Tisik§ Tisik: gha ta Slna gwal ghunay 20:4. ta inda skwi ta ghəŋa ɗa. Tsatsi ná, zwaŋama mu ma zlghay nda ŋuɗuf ya ta ɗvu mu ta maganatani ta slna ta Mghama mu ya. 22 Wya yu ta ghunadapta da kaghuni ŋa mnaghunaŋtá nzakwa ŋni, ŋa ksaghunamtá ŋuɗuf.
23 Inda kaghuni zwanama, ka vlaghunavla Lazglafta ta nzakway ka Da, nda Mghama mu Yesu Kristi ta zɗaku, nda tva ɗvuvustá vgha sani nda sani, ka dzaʼa kuni ta kəma ta kəma nda zlghay ya zlghaf kuni ta Kristi. 24 Ka vlaŋvla Lazglafta ta zɗakatahuɗani ta inda gwal ta ɗvutá Mghama mu Yesu Kristi nda ɗvu ya kul haɗ ta kɗaku.

*6:3 Aya 2:3. Sabi 20:12, Vrafta ta zlahu 5:16.

6:9 Gray nda Vrafta ta zlahu 10:17.

6:17 Vliha ŋa gra aya 14 ka labə ta 17: Aya 14: ŋa gray nda Isaya 11:5, 59:17. Aya 15: Ŋa gray nda Isaya 52:7. Aya 16: Ghwaɗak tsaya nzakw ka mnda maga ghwaɗaka skwi, (Mata 6:13, Yuhwana 17:15). Aya 17: Gray nda Isaya 59:17, 49:2.

§6:21 Tisik: gha ta Slna gwal ghunay 20:4.