Tsgha ta lwa Pwal ŋa
La Filipiya
1
Ga zgu
Iʼi Pwal kawadaga nda Timute, kwalva Yesu Kristi ŋni. Ta ga zgu ŋni ŋa ghuni inda mnduha Lazglafta ma Yesu Kristi, ma luwa Filipiya. Nda gwal ta ngha kaghuni, nda gwal ta ksaghunatá slna tani.
Ka vlaghunavla Da mu Lazglafta nda Mghama mu Yesu Kristi ta zɗakatahuɗani nda zɗakwani.
Rfay Pwal ta Lazglafta
Inda fitika ndanaŋta ɗa ta kaghuni ya ná, ta rfanagharfa yu ta Da ɗa Lazglafta. Inda fitika magay ɗa ta duʼa da Lazglafta ta ghəŋa kaghuni ya ná, waɗah ŋuɗufa ɗa. Ta rfay yu ta Lazglafta, kabga daga ma fitika zlrafta* Ngha ta Slna gwal ghunay 16:13-15. ghuni ta nzaku ka gwal ta zlghaftá Yesu Kristi nda ŋuɗuf, ha ka sagha ta gita, nda guya kuni kawadaga nda iʼi ma slna mna gwaɗa Lazglafta. Grafgra yu kazlay: Zlrafzlra Lazglafta ta maga ŋərma slna ma ŋuɗufa ghuni kəʼa. Dzaʼa kɗaŋkɗa ta magay ŋa kɗiŋtani baɗu vragata Yesu Kristi Gray nda 1:10, 1 La Kwareŋt 1:8.. Tsa ndanu ta ndanu yu ta ghəŋa ghuni ya ná, tɗukwa nzakwani, grafgra yu, kabga laghula kuni da ŋuɗufa ɗa. Kaghuni demdem kawadaga kuni nda iʼi. Nda guya mu ma zɗakatahuɗa Lazglafta, ma na nzakwa ɗa ma gamak ná, nda ya ma ŋavata ta ŋavata yu ka mnigiŋtá gwaɗa Lazglafta kahwathwata ka dihavata ka zlərɗatá Lfiɗa Gwaɗa. Nda sna Lazglafta kazlay: Ta ɗvuɗva yu ta kaghuni katakata kəʼa. Ɗvuɗva yu ta kaghuni ma kɗavakta hyahya ŋuɗufa ɗa ma Yesu Kristi.
Wya skwi ta magə yu ta duʼa da Lazglafta ta ghəŋa ghuni: Ka dzaʼa kuni ta kəma ta kəma nda ɗvutá sani nda sani. Tsaya dzaʼa kəl kuni ka snaŋtá skwi ɗina, ŋa snaŋta ghuni ta dganatá ŋərma skwi nda skwi kul ɗinaku, 10 ŋa snaŋta ghuni ta zbaptá skwi ɗina ŋa magay ghuni ta slna nda tsi. Kada nzakwa kuni ka gwal tɗukwa kul haɗ rutsak ta kaghuni ha baɗu vragata Kristi. 11 Ŋa nzakwa ghuni ka gwal maga skwi tɗukwa nda mbrakwa Yesu Kristi. Na nghaŋta mnduha ta tsa ŋərma skwi ta magə kuni ya, ŋa zləzlvay taŋ ta Lazglafta, ŋa vlay taŋ ta glaku ŋani guli.
Takwa Lfiɗa gwaɗa ma luwaha
12 Zwanama ɗa, wya skwi ta kumə yu ta snaŋta ghuni: Nana ghuya ɗaŋwa ta sliɗighata hadna na ná, hlana a ta mna gwaɗa Lazglafta wa. Katək ná, ta kəma ta kəma ta kla tsi. 13 Skwi kəl yu ka mnay mantsa na: Inda gwal ta ngha həga ŋumna la Ruma, nda inda hamata sanlaha ma mnduha ná, nda sna həŋ kazlay: Nda tsa yu ma gamak kəʼa ta ghəŋa magay ɗa ta slna ŋa Kristi Gray nda Slna gwal ghunay 28:30, Afisus 3:1, 4:1.. 14 Sana skwi guli ná, nana nzakwa tsatá iʼi ma gamak na ná, zəghər gwal sganagha tsi ta mbrakwa faftá ghəŋ ta Mgham Yesu na həŋ mataba gwal zlghay nda ŋuɗuf. Nda ta us tira taŋ ka dzaʼa ta kəma ta kəma ma mna gwaɗa Lazglafta ŋa mnduha.
15 Aŋ mndani! Ka draku ta mna sanlaha ta gwaɗa ta Kristi. Sanlaha ya, nda ŋuɗuf turtuk ta mna hahəŋ. 16 Tsa hahəŋ ya, ta mnay həŋ kabga ɗvuɗva həŋ ta iʼi. Nda sna hahəŋ kazlay: Lazglafta ta ghunaktá iʼi da hadna ŋa dihavata ɗa ka zlərɗatá Lfiɗa Gwaɗa ŋa mnduha kəʼa. 17 Tsa gwal draku ya ná, ta mnay hahəŋ ta gwaɗa ta Kristi, kabga ta kumay hahəŋ ta malaghuta ka iʼi. Nda ŋuɗufa taŋ a ta mna həŋ ta tsa gwaɗa ya wa. Ta kumay həŋ ta sgiɗighatá ghuya ɗaŋwa ma na gamak na.
18 Kuzliha a tsaya ta iʼi wa! Dər makləwmakləw ta mna həŋ, mnamna həŋ ta gwaɗa Kristi, ta rfu yu ta ghəŋani taɗa. Manda va tsaya, ta kəma ta kəma ta dzaʼa iʼi nda rfay. 19 Nda sna iʼi kazlay: Dzaʼa mbaku yu ma tsa ghuya ɗaŋwaha ya, kabga duʼa ghuni. Ta katay Sulkum nda ghuɓa ma Yesu Kristi ya ta iʼi guli kəʼa. 20 Skwi ya ma ŋuɗufa ɗa faf iʼi ta ghəŋa ɗa tida ná, haɗ yu dzaʼa walaŋta magatá skwi dzaʼa pghiɗaghatá hula wa. Má vlihata skwi ta mbrakwa suʼay yeya katsi. Skwi kumaf maya ɗa ndanana, dər má yawu tsi, ka dər ta ndiri yu, ka dər mtaku a ta sliɗighata, ka zləzlva mnduha ta Yesu Kristi nda ma nzakwa ɗa, ŋa ɗa. 21 Ŋa iʼi taɗa, ka tata hafu yu ná, Yesu Kristi na ŋərma skwa ɗa. Ala ka nda mta yu ya guli, ndela ɗa tsa. 22 Ka tata nzaku yu nda hafu katsi, dzaʼa magay yu ta slna ŋa kataŋtá mnduha. Ka mantsa tsi katsi tama ná, sna a yu ta skwi ŋa psaʼata ɗa wa. 23 Ta taɗa iʼi tsa skwiha ya his his. Mtuta ɗa má si ta zɗigihata ŋa dzaʼa ɗa nghaŋtá Yesu Kristi, si má mal tsaya yu. 24 Ŋa kataghunata guli ya, ɗina nzata ɗa nda hafu. 25 Mantsa ya nzakwani grafgra yu. Ta dzaʼa nzanza yu nda hafu, ŋa nzata ɗa kawadaga nda inda kaghuni, ŋa kataghunata ma dzaʼa ta kəma ta kəma nda rfu ta tva Lazglafta ma zlghay ghuni nda ŋuɗuf. 26 Mantsa, dzaʼa sgavaghasga ghubaray ghuni ta Yesu Kristi, kabga nghaŋta ghuni ta iʼi, vrəgladaghar yu da kaghuni dzaʼazlay.
Ŋavata ka ŋa Lfiɗa gwaɗa
27 Skwi ná, nzawanza ta nzaku ya ta raku ŋa nghaŋta mnduha kazlay: Gwal ta maga skwi manda ya ta mnə gwaɗa Kristi kuni kəʼa. Skwi ta kumə yu ta snaŋta ná, ta nzaku ka kuni manda ya ta raku. Dər má labla yu da kaghuni, dər má labə a yu da kaghuni wu, nda guya ka ghəŋa ghuni. Ta ŋavaŋa ka kuni nda ŋuɗuf turtuk ka dzaʼa ta kəma ta kəma nda mna gwaɗa Lazglafta. 28 Yaha kuni zləŋa ghumaha ghuni. Ka zləŋaf a kuni ta həŋ wu katsi, tsaya dzaʼa kəl həŋ ka snaŋta kazlay: Dzaʼa tsanaghatsa Lazglafta ta guma ta həŋ kəʼa, ta mbaghunaftá tsi ta kaghuni. Da Lazglafta tsaya. 29 Zɗaghunaŋzɗa Lazglafta ta huɗi nda ma Yesu Kristi kəl kuni ka zlghafta. Zlghafta ghuni kweŋkweŋ yeya a wu, ta ghuyay kuni ta ɗaŋwa ka ŋani guli. 30 Nda ngha kuni ta wdawdə§ Ngha ta Slna gwal ghunay 16:19-40. yu. Ndanana, nda sna kuni kazlay: Tata wdaywday yu kəʼa, ka lamə kaghuni guli dida.

*1:5 Ngha ta Slna gwal ghunay 16:13-15.

1:6 Gray nda 1:10, 1 La Kwareŋt 1:8.

1:13 Gray nda Slna gwal ghunay 28:30, Afisus 3:1, 4:1.

§1:30 Ngha ta Slna gwal ghunay 16:19-40.