2
Nzaku nda dzratawi
Tsa ndiʼatá vgha ghuni nda Kristi ya a ta vlaghunatá dra ŋuɗuf ra? Tsa ɗvuɗvaf tsi ta kaghuni ya a ta mbra kaghuni ra? Nda sulkum nda ghuɓa a guyatá vgha ghuni ra? Ta ɗvuvustá vgha a kuni sani nda sani mataba ghuni ra? Ta tawa hiɗahiɗa a kuni sani nda sani mataba ghuni guli ra? Ka si mantsa tsi, kada zɗiɗifta kuni ta ŋuɗufa ɗa ná, nzawanza nda dzratawi. Ka ɗva kuni ta sani nda sani. Ka skwa turtuk ka ŋuɗufa ghuni, ka ndana turtuk ka ndana ghuni guli. Ma dagə kuni ta vgha ka gla ghəŋ, leɓtekwa ka kuni nzata. Ka mali ta ghəŋa kaghuni ka kuni ngha mnduha. Inda kaghuni, ma laghu kuni nghutá ghəŋa ghuni, nghapwa ngha ka sanlaha. Mantsa ya dzaʼa kəl kuni ka zɗiɗiftá ŋuɗufa ɗa.
Nzakwa Yesu ka kwalva
Magawamaga ta skwi ya nda ra, ma ndiʼatá vgha ghuni nda Yesu Kristi.
Kulam nda nzakwa tsatsi ka mnda turtuk nda Lazglafta, zbaŋ a ta nzaku ka guram nda Lazglafta* Gray nda Zlrafta 3:5. wa.
Ka zlaŋtá tsi ta tsa vli ya ka niŋtá ghəŋani ka kwalva Gray nda Isaya 52:13-53, Mata 20:28., ka nzaku tsi manda mndu. Ma tsa nzakwani manda mndu ya,
ka hanaganatá tsi ta ghəŋani, ka snatá tsi ta ŋa Lazglafta, ka mtutá tsi. Tsa mtakwani ya ná, ta udza zləŋay mtakwa tsi.
Tsaya kəl Lazglafta ka kapanafta ka vlaŋtá glaku, ka vlaŋtá hgu ya ta malaghutá hga inda skwi demdem. 10 Na hgaŋtá hga Yesu ya, inda gwal ta luwa, nda gwal ta haɗik, nda gwal ma haɗik, ta tsəlɓu ta kəmani.
11 Inda mndu dzaʼa mnay nda wani kazlay: Yesu Kristi Mgham Aya 10-11: Ta gray ta vgha nda Isaya 45:23. kəʼa, ŋa zləzlvay taŋ ta Lazglafta ta nzakway ka Da.
Nzakway ka tsuwaɗak ma ghəŋa haɗik
12 Zwanama ɗa gwal ta ɗvu yu nda ŋuɗufa ɗa, ya wya nda sna kuni ka Yesu hanaganatá ghəŋani mista Lazglafta ya, hanaganawahana kaghuni guli ta ghəŋa ghuni mistani. Ma fitika nzakwa mu kawadaga ná, si ta snay kuni ta gwaɗani. Magawamaga manda va tsaya daga ndanana dər haɗ yu kawadaga nda kaghuni. Kawadaga nda zləŋa Lazglafta, magawamaga kaghuni guli ta slna nda tsa mbaku vlaghuna lu ya. 13 Lazglafta kaghəŋani ta maga slnani ma kaghuni, dzaʼa kəl kuni ka ɗvaftá skwi ya ta zɗəganata ŋa magay ghuni ta slna nda tsi guli.
14 Ma inda skwi ta magə kuni ya, ma ruruŋwaku kuni ta ruruŋwaku, ma zlərɗə kuni ta wi. 15 Kada nzakwa kuni kul haɗ rutsak ta kaghuni, nda ghuɓa. Kada nzakwa kuni ka vərɗa zwana Lazglafta kul haɗ maslivinza ta kaghuni mataba mnduha nda ɓadza ta maga ɓədzaku ta na ghəŋa haɗik§ Ta gra vgha nda Vrafta ta zlahu 32:5, ka ta nghay lu ta gwaɗa Grek ŋa ghalya. na. Nzawanza ta wɗaku mataba taŋ manda gumbəzla, 16 ka vlaŋta kuni ta gwaɗa hafu ta həŋ. Ka magamaga kuni mantsa, dzaʼa rfu yu baɗu vragata Yesu Kristi, kabga nzata a tsa slna ŋava yu ta magata ya ka bətbət wa.
17 Tsa zlghay zlghaf kuni ta Yesu ya ná, nda nza manda planatá ghəŋ ta Lazglafta* Gray nda Timute 4:6.. Ka waya ka skwi dzaʼa dzadza həŋ ta iʼi, dzaʼa nzakway usa ɗa ka skwi dzaʼa tɗanaghata yu ta ghəŋa ŋa ghuni. Ka mantsa tsi katsi, dzaʼa mamu yu nda rfu, dzaʼa rfay yu ta rfu kawadaga nda kaghuni. 18 Kaghuni guli ka nzata kuni nda rfu. Ka rfa kuni ta rfu kawadaga nda iʼi.
I Timute nda Ipafrudita
19 Nda mbrakwa Mghama mu Yesu, nda fa ghəŋa ɗa ta ghunadaptá Timute da kaghuni dazlay ŋa vlaghunatá mbraku, ŋa vragaptani da rusiɗiftá tva nzakwa ghuni, ŋa vlihatá mbraku ta iʼi guli. 20 Tsatsi yeya nda ndanu manda ŋa ɗa mana vəl na, Ndaɗa a ta ndana tsi ta kaghuni wa. 21 Inda hamata sanlaha ná, skwi ta zɗəganatá ghəŋa taŋ yeya ta ndanu həŋ, haɗ həŋ ta ndana skwi ta zɗəganatá Yesu Kristi wa. 22 Kaghuni, nda sna kuni kazlay: Ŋərma mndu Timute kəʼa, ksagapksa ŋni ta slna mna gwaɗa Lazglafta kawadaga nda tsi. Katihakata ma slna manda zwaŋ ta kata dani ma slna. 23 Tama ná, kɗiŋta taŋ ta dgiŋtá gwaɗa ta iʼi ya, dzaʼa gi ghunadapghuna yu da kaghuni. 24 Iʼi guli nda fa ghəŋa ɗa ta Mghama mu, dzaʼa gi labla yu da kaghuni dazlay.
25 Ɗina ka ghunadaghunapta ɗa ta zwaŋama ɗa Ipafrudita Ngha ta 4:18., gra ta ksa slna ɗa ta wudə ŋni ta slna kawadaga nda tsi. Tsatsi mndu ya si ghunagap kuni nda skwi ŋa katihata. 26 Si ta ndanay ta labə da nghaghunaghata manda snaŋtani kazlay: Snaghunaghasna si kwalani kul ɗughwanaku kəʼa. Nda sliʼa ghəŋani ŋa labə. 27 Kahwathwata, si nda ksa da tsa ɗaŋwa ya, wər ghatalakw ta psaghutá haɗik ta ghəŋani, əŋkaʼa ka Lazglafta ta tawatá hiɗahiɗa tida. Tsatsi nda ghəŋani yeya a tawa tsi ta hiɗahiɗa tida wu, nda iʼi tani. Yaha ŋuɗuf dzaghata kəʼa nda iʼi kəl tsi ka mbanafta. 28 Zɗigihazɗa tsa ghunədaghunapta ɗa ya, ŋa nghaŋta kaghuni nda ira ghuni, ŋa rfay ghuni ta rfu, wutsaŋ ndana iʼi dzaʼazlay guli. 29 Ka ɓhadapɓha tsi ya, ka zlghafta kuni ɗina, ka rfa kuni ta rfu, kabga zwanama kuni ta tva Mghama mu Yesu. Vlaŋwa glaku ta mndərga tsaha ya ma mndu. 30 Pərɗa ka mtuta ta ghəŋa slna Kristi, fafa ta ghəŋani ŋa kata iʼi da manaka kaghuni.

*2:6 Gray nda Zlrafta 3:5.

2:7 Gray nda Isaya 52:13-53, Mata 20:28.

2:11 Aya 10-11: Ta gray ta vgha nda Isaya 45:23.

§2:15 Ta gra vgha nda Vrafta ta zlahu 32:5, ka ta nghay lu ta gwaɗa Grek ŋa ghalya.

*2:17 Gray nda Timute 4:6.

2:25 Ngha ta 4:18.