2
Nan Osto Ay Maikkan Isnan Men-gimonganda
Naay pay di ibagak ken sik-a. Nan omona et masapol ay ilowalowan tako am-in ay ipogaw olay ngan nan kaipogawna. Dawaten tako ta badangan Apo Dios daida datakot adi kalkalingkingan ay men-iyaman isnan badangna. Ilowalowan tako nan ap-apo tako ay mentoltolay ken datako ya nan am-in ay ib-ada ay wada nan kalebbenganda ay mangipangpango ken datako. Ilowalowan tako daida ta gawis nan mentolayanda tapno nasingpa nan kailiili tako ya tapno mabalin ay ik-ikkan tako nan mangipaila isnan mangpatgan tako ken Apo Dios ya isnan iib-a tako ay ipogaw. Gawis no keg todi nan ik-ikkan tako et siya gedan nan men-gasingan Apo Dios ay mangisalakan ken datako. Tay laylaydena no maisalakan am-in nan ipogaw dadapay getken nan tet-ewa ay maipanggep ken siya. Tay es-esang nan Dios ya es-esang abes nan mabalin ay makikali ken Apo Dios pala ken datako ta mapakawan nan basbasol tako et siya si Kristo ay naiyanak ay ipogaw. Intedna nan biyagna ay maibayad ay mangsobot ken datako ay ipogaw isnan awnit tako madosaan et nan nang-ikkanana isdi nan nangipagtek ay laylayden Apo Dios no maisalakan am-in nan ipogaw. Inommat di isnan ostoosto ay timpo ay pinilin Apo Dios. Isonga pinilin Jesus sak-en ta menbalinak is esay apostolisna tapno ibagbagak nan tet-ewa ay maipanggep ken siya isnan ipogaw ay baken Judio ta mamatida. Tet-ewa na, baken kampot.
Naay da pay di iyanayko isnan kayatko ay ikkanyo. Isnan am-in ay paggimongan di mamati ken Kristo et kayatko ay nan lalalaki nan mangipangpango isnan menlowalowanyo. Ngem masapol ay maid ngawi is nemnemda isnan ib-ada tay baken gawis no wada nan ligetda no menlowaloda. Ya nan bababai et masapol ay menbadoda isnan maiyosto ay bado ken daida. Ya baken nan mang-igwaanda isnan nabanol ay batek isnan oloda ay kadayawanda wenno nan menbadbadowanda is nangina ay mait-ekanda is wada isnan nemnemda. 10 Nodi nan gawis ay maikkan et siya nan masapol ay wada koma isnan nemnemda tay siya di nan maibagay isnan bababai ay mangwani en patpatgenda si Apo Dios.
11-12 Adiyak ipalobos nan babai ay men-itdo isnan lalalaki isnan paggimonganyo wenno siya nan mangipango ken daida. Gag-awis no igiginek nan babai ay mangdenge isnan men-it-itdo ta men-adal siya et masapol ay adi makisongsongbat isnan lalalaki. 13 Tay baken nan babai ay si Eva is damo ay binoliw Apo Dios nodi nan lalaki ay si Adam. 14 Ya baken si Adam is nasogsogan nodi si Eva isonga siya nan damo ay binmasol. 15 Siya nan gapo ay mapaligatan nan bababai ay omanak ngem badbadangan Apo Dios daida kayet ta maisalakanda no itoltoloyda ay mamati ken siya. Masapol abes ay managlayadda isnan ib-ada ya nadiosan koma nan nemnemda ay mang-ikkan is ostoosto.