Nan Damo ay Solat Pablo ken Timoteo
Nan Maipanggep Isnan Solat
Si Timoteo et esay mamati ay iDerbe. Nan inana et Judio ngem nan amana et Griego. Ninbalin si Timoteo ay esay ib-an Pablo ay mangbadang ken siya isnan mangibagbagaanda isnan gawis ay damag ay maipanggep ken Jesu Kristo. Nan damo ay solat Pablo ken Timoteo et wada nan tolo ay napateg ay kayatna ay ibaga. Nan damo et ibagbagana nan ikkan Timoteo tasiyay iyadina nan baken osto ay mait-itdo. Nan naay ay mait-itdo et aped nagapo isnan nemnem di ipogaw. Nan maikadwa et inbagbagan Pablo nan masapol ay kaneg nan ogalin di mangipangpango isnan mamati ya nan osto ay ik-ikkan di mamati koma isnan paggimonganda. Isnan kombos nan solatna et inbagana ken Timoteo nan ikkana tasiyay am-amed gomawis ay baan Kristo.
Nan wada isna:
Login nan solat 1:1-2
Pamagbaga maipanggep isnan mamati ya nan menpangpango 1:3-3:26
Pamagbaga ken Timoteo maipanggep isnan oblana 4:1-6:21
1
Nan Login Nan Solat
Sak-en si Pablo ay esay pinilin Jesu Kristo ay makwani en apostolis ay inbilin Apo Dios ay mangisalakan ken datako yas Jesu Kristo ay kad-an nan namnama tako. Mensolatak ken sik-a Timoteo ay ibilangko ay kanegko tet-ewa ay anak gapo isnan pammatim.
Sapay koma ta kanayon ay wada ken sik-a nan seg-ang ya nan badang ya nan natalna ay nemnem ay magapgapo ken Apo Dios ay Ama tako ya ken Jesu Kristo ay Apo tako.
Masapol Ay Maipasaldeng Nan Ipogaw Ay Mang-it-itdo Isnan Baken Tet-ewa
Timoteo, adim kalkalingkingan din napateg ay inbagak ken sik-a isdin kinmaanak issa ay omey id Macedonia. Din kinwanik et masapol ay itoltoloymo ay mentetee id issa Efeso tay wada nan mang-it-itdo isnan baken tet-ewa ay solsolo. Masapol ay bilinem daida ta isaldengda. Bilinem daida ta adida aped it-itdo nan maid silbina ay is-istolya ay baken tet-ewa. Ya adida tontontontonen nan alal-apoda ay maid kombosna. Tay adi mapaay nan kaneg todi ay maikkan tay kedkedeng nan adoado ay soot is om-ommat dapay maid magtek is songbatna. Maid ibadang nan kaneg todi ay maikkan ken datako isnan kayat Apo Dios ay ikkan tako. Nodi kedeng nan pammati tako ken siya is makabadang ken datako. Tay nan kayat Apo Dios ay ommat ay banag nan ibagbagami et nan manglaydan tako isnan iib-a tako ay ipogaw. Magapgapo di isnan kamaid ngawi isnan nemnem tako is mabainan tako ya isnan katet-ewan nan pammati tako ken Apo Dios. Ngem nan men-it-itdo is baken osto et teken nan nemnemnemenda isonga ik-ikkanda nan maid silbina ay mangsapsapit isnan adi mapaay. Laylaydenda ay daida nan mangisolo isnan linteg ay inted Apo Dios isdin si Moses id sang-adom tay ipagalopda ay osto nan it-itdoda ngem adida maawatan nan kayat nan linteg ay kanan. Apedda menkalkali ay adi mangtek isnan kankananda.
No nemnemen tako nan linteg Moses et getken tako ay gawigawis no osto nan mang-os-osalan di ipogaw. Tay getken tako ay baken nan ipogaw ay mangsolsolot isnan gawis is gapo ay inted Apo Dios nan linteg nodi intedna gapo tay wada nan mang-ad-adi ay mailintegan. Ad-adyanda ay mangpati isnan kankanan Apo Dios. Masapol nan linteg isnan ipogaw ay bomasbasol ya isnan ngawingawi nan nemnemda tay maiwed nan ogalin Apo Dios ken daida. Masapol abes isnan pomapatey ay olay amana ya inana et mabalin ay pateyena. 10-11 Wada nan linteg abes tay wada nan mamabai ya lomalaki ya lalaki ay mang-alem isnan ib-ana ay lalaki ta asawaen. Nan ipogaw ay mangdepap isnan ib-ana ay ipogaw ta menbaana ya nan ipogaw ay menkampot ay olay no mensapatada et siya dadi nan gapo ay masapol ay wada nan linteg. Am-in ay mait-itdo ay adi maibagay isnan gawigawis ay damag ay maipanggep ken Apo Dios ay kangatowan ya kaoostowan et siya dadi nan gapo ay inted Apo Dios nan lintegna isnan kaipoipogaw. Nan gawigawis ay damag ay kinwanik et siya di nan intalek Apo Dios ken sak-en ta it-itdok isnan kaipoipogaw.
Nan Men-iyamanan Pablo Ken Apo Dios
12-13 Men-iyamanak ken Jesu Kristo ay Apo tako ay mang-it-ited isnan pigsak ay mang-ik-ikkan isnan oblak pala ken siya. Men-iyamanak ken siya tay taltalkena sak-en isonga pinilina sak-en ay mang-ikkan isnan ipaob-oblana ay olay inik-ikkak id kasin nan ngawingawi ken siya isnan adoado ay kinwanik ay nang-apos ken siya ya isnan nangpalpaligatak isnan ipogawna. Ngem gapo isnan seg-ang Apo Dios ken sak-en et pinakawana sak-en isnan am-in ay ngawi ay inik-ikkak id kasin tay maid gintekko is osto ay ikkak tay egayak namati ken siya issan timpo ay deey. 14 Inyalin Kristo ken sak-en nan pilmi ay layad ya anosna danapay inted ken sak-en nan gawis ay pammatik ya nan manglayadak isnan iib-ak tay siya dana nan it-itedna isnan maitatapi ken siya.
15 Nan naay mait-itdo maipanggep isnan gapo ay inmali si Kristo isnan batawa et gawigawis no talken ya patiyen nan am-in ay ipogaw tay tet-etet-ewa. Inmali siya tasiyay isalakana nan managbasol ta adida omey isnan impilno. Et sak-en nan kapilmiyan ay managbasol. 16 Ngem naseg-ang si Apo Dios ken sak-en ya binadangana sak-en tapno sak-en nan esay mailaan nan dadama ay anos Kristo. Tay no ilaen nan tapin di ipogaw ay awnit mamati ken siya nan anosna ken sak-en ay kapilmiyan ay managbasol et waay kananda en mabalin ay pakawanen Apo Dios daida gedan tapno matagotagoda ay eng-enggana ken siya. 17 Isonga patpatgen ya daydayawen tako si Apo Dios ay eng-enggana tay siya et kedeng nan Dios. Siya nan Ali ay eng-enggana. Adi kaila siya ngem nawada siya ay maid logina ya adi matmatmatey. Tet-etet-ewa nan kinwanik ay naay.
Nan Tapin Di Ibilin Pablo Ken Timoteo
18-20 Sik-a Timoteo, ay kanegko anak et naay di ibilinko ken sik-a. Itoltoloymo ay mangiyad-adi isnan am-in ay baken osto ken Apo Dios. Isnan mang-ikkanam isdi et masapol ay napigsa nan pammatim ya masapol abes ay maid ikkam is ngawi ta maid kabainam ken Apo Dios ya isnan ib-am ay ipogaw. Inpagtek Apo Dios ay siya nan kayatna ken sik-a isdin kinwanin nan mamadtona isdin nangibaaanda ken sik-a ay mangibaga isnan maipanggep ken Kristo. Adim kalkalingkingan nan inbagada tasiyay pomigpigsaka ay mang-ikkan is dadi. Ngem wada nan ipogaw ay maid bainda ay kaneg da Himeneo ken Alejandro tay ik-ikkanda nan ngawi olay getkenda nan kangawina. Siya di nan gapo ay maid pammatida id wani isnan am-in ay maipanggep ken Apo Dios dapay namatida id kasin. Inpalobosko daida isnan kabaelan Satanas ta liknaenda nan ligat ta adida itoltoloy ay mangmangwani isnan ngawi ay maipanggep ken Apo Dios.