3
Nan Kayat Pablo Ay Ilowaloda
Naay pay di atik ay ibagak ken dakayo ay bebsatko. Kayatko ay ilowalowanyo dakami tapno sin-awyan dat maiwalas nan kalin Apo Dios ay ibagbagami. Ilowaloyo koma abes ta patgen di kaipoipogaw ya dawatenda ay kaneg nan inikkanyo. Ilowalowanyo dakami abes ta salakniban Apo Dios dakami isnan dakes ay ipogaw tay baken am-in ay ipogaw et mamatida ken Apo Dios. Ngem si Jesu Kristo et dadama ay matalek. Et siya nan mangipapapigsa ya mangsalsalaknib ken dakayo isnan ngawi ay ik-ikkan Satanas. Isonga talkenmi dakayo ay mangitoltoloy ay mang-ikkan isnan am-in ay inbilinmi ken dakayo tay nan talekmi ken Jesus nan mang-it-ited. Sapay koma ta paam-amdena nan mang-awatanyo isnan pilmi ay mang-an-anosana isnan ligat ya nan pilmi ay layad Apo Dios ken dakayo ta mabadangan kayo isnan mangsolsolotanyo ken siya.
Ngawi No Somadsadot Nan Ipogaw
Naay di esay ibilinmi ken dakayo ay ibagak gapo isnan kalebbenganmi ay inyalin Jesu Kristo. Ibilinko ta adi kayo makigaygayyem isnan ib-ayo ay mamati ay sadot ay men-obla ay adi mangtongpal isnan inadalyo ken dakami. Tay getkenyo ay egay kami sinmadsadot ay men-obla isdin nakiteteanmi ken dakayo. Siya di nan masapol ay solotenyo. Maid inal-alami is masapolmi is egaymi baybayadan. Nodi nin-ob-obla kami ay pilmi ay inagew ya linabi tapno adi masapol ay dakayo nan men-gasto isnan masapolmi. Baken di kamaid lebbengmi is gapo ay egay kami nindawdawat ken dakayo. Egay kami nindawdawat is kanegmi lagbo ta baken di is toladenyo nodi nan inikkanmi ay nin-obla di toladenyo. 10 Issan nakiteteanmi ken dakayo et kinkinwanimi en, “No adyan nan ipogaw ay men-obla et masapol ay adi mangan abes.” 11 Ibagbagak nan naay kasin tay dinngemi ay wada ken dakayo nan mang-adi ay men-obla. Nodi adoado nan ibagbagada ay adi mapaay ay mangtaktaktak isnan ib-ada. 12 Gapo tay wada nan kalebbenganmi ay inyalin Apo Jesu Kristo et ibilinmi en masapol ay adida aped mentaktaktak nodi tonggal esa ken daida ay omiyobla is katagowana. 13 Dakayo ay ib-ak ay mamati, adi kayo koma maom-oma ay mang-ik-ikkan isnan gawis.
14 No waday mang-adi ay mangpati isnan ibagbagami isnan solat ay naay et masapol ay kananyo en ngawi nan nemnemna. Isonga adiyo gaygayyemen tapno mabainan siya isnan ngawi ay ik-ikkana. 15 Ngem gapo tay siya nan esay ib-ayo ay mamati et adi kayo makalkaliget nodi bagbagaanyo bawet ay gawis ta ibabawina nan ngawi ay ik-ikkana.
Nan Kombos Nan Naay Solat
16 Sapay koma ta kanayon ay ited nan Apo tako nan nasingpa ay nemnem ay olay ngan nan ommat ken dakayo tay siya nan kagapowan nan tet-ewa ay natalna ay biyag. Sapay koma ta kanayon ay wada siya ken dakayo am-in.
17 Nan kanak ay naay isnan kombos nan solatko et sak-en si Pablo ay mangisolsolat is dana. Siya di nan ik-ikkak isnan am-in ay solatko ta getkenyo ay tet-ewa ay nagapo ken sak-en. 18 Sapay koma ta am-in kayo et likliknaenyo nan badang ya layad Jesu Kristo ay Apo tako.
Kedeng dana is ibagak.