2
Nan Masapol Ay Ommat Sapay Omali Kasin Si Kristo
Siya na nan ibagak maipanggep isnan kasin omaliyan nan Apo tako ay si Jesu Kristo ya maipanggep isnan mangdagopana ken datako ay mamati ta makitetee tako ken siya ay eng-enggana. Bebsatko, baken koma nalaka ay magolo nan nemnemyo no waday mangwani en inomdan nan timpo ay kasin omali si Jesus. Adiyo kadi patpatiyen olay no kankananda en mamadton Apo Dios daida wenno daida nan mangibagbaga isnan kalin Apo Dios wenno kananda en wada nan solat ay nagapo ken dakami ay mangwani is dana. Adi kayo koma masogsogsogan tay adi omali si Kristo kasin ay sokod omdan nan timpo ay omadoado nan mangdokog ken Apo Dios. Ya nan esay kailasinana et domateng nan dakes ay ipogaw ay mangkayat ay mang-ik-ikkan isnan am-in ay ngawi ay adyan Apo Dios. Siya nan epdas nabanag ay awnit madosa isnan impilno. Ipapangatona nan awakna et aposena nan am-in ay patiyen nan ipogaw ay kananda en diosda. Olay si Apo Dios danapay itapi ay mang-ap-apos gedan. Isonga awnit itokdona isnan Templon Apo Dios ay wada id Jerusalem danapay kanan en siya si Apo Dios.
Ay kinalingkinganyo din nangibagaak is dana ken dakayo isdin nakiteteak issa? Getkenyo nan gapo ay egay kayet ommat tay wada nan mangiyad-adi isnan dakes ay ipogaw ay deey no omali. Isonga adi makaali engganay omdan nan osto ay timpo ay pinilin Apo Dios. Ngem olay no egay pay laeng domateng nan deey ay mang-ap-apos ken Apo Dios et wada nan mangsas-ailo isnan ipogaw ta adyanda ay mang-ikkan isnan kayat Apo Dios ngem masasalinan ay adi kaila. Ngem awnit komaan nan mangiyad-adi isnan deey dakes ay ipogaw dat omali tet-ewa ay adi et masasalinan. Ngem no omali nan Apo tako ay si Jesus et awnitna dadaelen siya ay mangipaila isnan kinangatona. Et awnit olay kedeng nan angesna is isip-oyna ken siya et matey.
9-10 Isnan omaliyan nan dakes ay ipogaw ay deey et wada ken siya nan kabaelan Satanas. Isonga nalaing ay men-allilaw ya adoado nan kaskasdaaw ay mabalin ay ikkana ay mangsikap isnan ipogaw. Et nan nalaka ay masikapan et daida nan adi mangpati isnan tet-ewa ay maipanggep ken Apo Dios. No patiyenda koma et maisalakanda. Ngem adida patiyen isonga awnitda madosa. 11 Gapo tay ad-adyanda nan tet-ewa et ipalobos Apo Dios ken daida nan nemnem ay mangpati isnan baken tet-ewa. 12 Isonga mabanagda ay madosa tay adida patiyen nan tet-ewa nodi nan ngawi ay maik-ikkan nan igasgasingda.
Nan Gapo Ay Kanayon Ay Men-iyaman Si Pablo
13 Ngem dakayo ay bebsatko ay laylayden nan Apo tako, gawigawis no kanayon ay men-iyaman kami ken Apo Dios gapo ken dakayo. Men-iyaman kami tay olay id sang-asang-adom ay egay kayo pay laeng nawada et epdas pinilin Apo Dios dakayo ay maisalakan gapo isnan nangdalosan nan Ispirito Santo ken dakayo gapo isnan pammatiyo isnan tet-ewa ay mait-itdo. 14 Inayagan Apo Dios dakayo ta maisalakan kayo gapo isnan nangdengnganyo isnan gawis ay damag ay inbagbagami. Owen, inayagana dakayo tapno maibilang kayo isnan kinangaton Jesu Kristo ay Apo tako. 15 Isonga bebsatko, masapol ay adi masoksokatan nan patpatiyenyo. Adiyo kak-aanen nan tet-ewa ay insolomi ken dakayo isnan insolsolatmi ya isnan inbagbagami.
16-17 Sapay koma ta si Jesu Kristo ay Apo tako yas Apo Dios ay Ama tako nan mangipagagaget ya mangipapapigsa ken dakayo ta gawis nan am-in ay ik-ikkanyo ya am-in ay kankananyo tay si Apo Dios nan manglaylayad ken datako. Et gapo isnan layad ya anosna et it-itedna gedan nan gasing tako ay maid patenggana ya nan gawis ay namnamaen tako ay awnit ommat.