Nan Maikadwa Ay Solat Pablo Isnan iTesalonica
Nan Maipanggep Isnan Solat
Nan mamati id Tesalonica et mangawngawngaw nan nemnemda tay adida maawatan ay gawis nan mait-itdo ay mangwani en awnit kasin somagong si Kristo. Isonga insolat Pablo nan naay ay maikadwa ay solatna isnan iTesalonica tasiyay ipakaawatna ay baken tet-ewa nan naibaga ay epdas sinmagong si Jesus. Kanana en egay pay laeng ommat tay esapay somagong et masapol ay omam-am-amed nan ngawi ay ik-ikkan di ipogaw gapo isnan awnitda mangpatpatiyan isnan mang-ap-apos ken Kristo. Binagbagaana daida ta itoltoloyda koma nan gawis ay pammatida ken Kristo ay olay mapalpaligatanda. Inbagana gedan ay masapol ay men-oblada is menkatagoda ay kaneg san inikkana ya san iib-ana isdin nakiteteanda ken daida. Ya inbagana en am-amedenda koma ay mang-ikkan isnan gawis.
Nan wada isna:
Login nan solat 1:1-2
Panangdayawna ken daida gapo isnan kinagawisda 1:3-12
Pamagbaga maipanggep isnan omaliyan kasin Kristo 2:1-17
Pamagbaga maipanggep isnan ogalin di mamati 3:1-16
Kombos nan solat 3:17-18
1
Nan Login Nan Solat
Sak-en si Pablo ay nagapowan nan naay ay solat et inaboloyan da Silas ken Timoteo abes. Mensolatak ken dakayo ay mamati id issa Tesalonica ay maitatapi ken Apo Dios ay Ama tako yas Jesu Kristo ay Apo tako. Sapay koma ta nan layad, anos ya nan natalna ay nemnem ay magapgapo ken Apo Dios ay Ama yas Jesu Kristo ay Apo tako di wawawawada ken dakayo.
An-anosan Tako Nan Ligat Tay Wada Nan Kaosalana Isnan Mamati
Bebsatko, masapol ay kanayon ay men-iyaman kami ken Apo Dios gapo ken dakayo. Ostoosto no ikkanmi di tay dadama nan inmam-amedan nan pammatiyo ya nan menlinayadanyo am-in. Isonga idaydayawmi dakayo ay mangibagbaga isnan tapin di simbaan isnan mangitoltoloyanyo ay mamati ay olay waday mangpalpaligat ken dakayo. Ibagbagami abes nan mang-an-anosanyo isnan ligat. 5-6 Nan mang-an-anosanyo isnan ligat gapo tay solsolotenyo si Kristo et siya nan maibagayanyo ay maitapi ken Apo Dios isnan mentolayana danapay awnit dosaen nan mangpalpaligat ken dakayo. Siya dadi nan mangipagtek ay ostoosto nan men-ibanagan Apo Dios. Tay awnit omdan nan timpo ay maiden Apo Dios nan am-in ay ligat ay om-ommat ken datako id wani. Awnit tako somingpa isnan kasin omaliyan nan Apo tako ay si Jesus. Et makkey ken siya nan aanghelna ay mangipaila isnan pilmi ay kabaelana. Isnan omaliyana kasin ay magapo id daya et kaneg menbidbidang ay apoy nan awakna. Et dosaena nan ipogaw ay mang-ad-adi ay mangtek ken Apo Dios ya adi mangpatpati isnan gawis ay damag ay maipanggep ken Jesus ay Apo tako. Nan dosada gapo isnan nang-adyanda isnan tet-ewa et maisiyanda ken Apo Dios ay eng-enggana ya adida polos makasag-en isnan pilmi ay kinangatona. 10 Awnit ommat am-in dana isnan somagongan Kristo isnan batawa ay mangbanag isnan ipogaw. Isnan timpo ay deey et awnit daydayawen ya patpatgen am-in nan ipogawna siya. Et maitapi kayo gedan tay ipogawna dakayo tay pinatpatiyo nan inbagbagami ken dakayo.
Nan Gawis Ay Ilol-owalon Pablo Ay Pala Isnan Mamati
11 Gapo tay nenenenemnemenmi am-in dadi et kanayon ay ilol-owalowanmi dakayo tapno gawigawis nan mangsolsolotanyo ken Kristo tapno awnit kanan Apo Dios en maibagay kayo ay maitapi ken siya tay siya nan gapo ay inawisna dakayo. Ilol-owalomi abes ay gapo isnan kabaelan Apo Dios et tongpalena nan am-in ay gawis ay kayatyo ay ikkan ya am-in ay gawis ay ipakpakatyo ay ikkan gapo isnan pammatiyo. 12 Tay no keg todi et madayaw si Jesus ay Apo tako gapo isnan gawis ay ik-ikkanyo ya madayaw kayo abes gapo isnan maitatapiyanyo ken siya. Ommat dadi tay badbadangan Apo Dios yas Jesu Kristo datako gapo isnan layad ya anosda ken datako.