6
Nan Bilin Isnan Baa Ay Mamati
Wada nan ibagak isnan ipogaw ay nailako ay menbaa. Olay no baa no esa ay mamati ken Jesu Kristo et ikkana ay gawis nan am-in ay ipaikkan nan apona ken siya ay mangipaila isnan lispitona. Ikkana di tapno adi madelaw si Apo Dios wenno nan mait-itdo ay magapgapo ken siya. No mamati nan apona abes ken Jesu Kristo et adina eeyaen. Nodi am-amedena koma ay mang-ikkan ay gawis isnan am-in ay kayatna tay ib-ana siya ay mamati ya laylaydena.
Baken Koma Nan Kinabaknang Is An-anapen Di Ipogaw
Timoteo, siya dana nan masapol ay itdom ay gawis ta masolot. No waday men-it-itdo is adi maiyiso isnan insolsolon Jesu Kristo ay Apo tako ya adi maiyiso isnan gawis ay kayat Apo Dios ay ikkan tako et men-et-etek siya dapay maid getkena isnan tet-ewa. Kaneg kolang nan nemnemna tay laylaydena ay makisongsongbat isnan adi mapaay ay kankanan nan ipogaw. Dapay nan banag nan maik-ikkan ay kaneg todi et apal, sape, solbog ya ngawi ay nemnem isnan iib-a. Siya dadi nan banag nan ik-ikkan nan ipogaw ay maid gawis isnan nemnemda isonga maid getkenda isnan tet-ewa ay maipanggep ken Apo Dios. Tay kananda en no mamatida et bomaknangda. Tet-ewa ay wada nan kinabaknang tako ay mamati ken Apo Dios ngem baken siping wenno bonag. Basta mamapnek tako isnan wada ken datako et siya nan kinabaknang tako. Tay isnan naiyanakan tako et maid ginegen-an tako ya awnit maid gegen-an tako is iyey tako is magapo isnan batawa isnan mateyan tako. Isonga no waday omanay is kanen tako ya omanay is bado tako id wani et mapnek tako koma.
Ngem nan ipogaw ay manglayad ay bomaknang et adoado nan madoldologanda. Kanegda nabitowan tay nan adoado ay adi masilbi ay an-anapenda et siya dadi nan mangsakit ken daida ay awnit mangyey ken daida isnan pagdosaan ay maid patenggana. 10 Tay nan pilmi ay manggamgaman nan ipogaw isnan kinabaknang et siya nan magapgapowan nan adoado ay ngawi ay ik-ikkanda. Gapo tay an-anapenda ay pilmi nan bomaknanganda et siya di nan gapo ay tinaynan nan tapin di ipogaw nan pammatida ken Jesu Kristo. Dat nan menbanagana et siya nan pilmi ay mensakitan nan nemnemda gapo isnan bainda isnan ngawi ay inik-ikkanda.
Nan Tapin Di Bilin Pablo Ken Timoteo
11 Ngem sik-a Timoteo, ay esa ay men-ob-obla ay pala ken Apo Dios et adim solsoloten nan maik-ikkan ay kaneg da todi. Ipasnekmo isnan nemnemmo nan mang-ikkanam isnan gawis ya nemnem ay nadiosan. Itoltoloymo ay mamati. Laylaydem ay pilmi si Apo Dios ya nan iib-am ay ipogaw. Itoltoloymo ay mang-ikkan isnan kayat Apo Dios olay no mapaligatanka dakapay an-anosan nan mangpaligat ken sik-a. 12 Itoltoloymo ay mamati olay naligat tay siya nan ostoosto ay maikkan tapno ganabem nan biyag ken Apo Dios ay maid patenggana. Tay inawis Apo Dios sik-a ta maagtanka isnan biyag ay deey issan nangwaniyam id kasin en mamatika ken Jesu Kristo isnan nangdedengngan nan adoado ay ipogaw.
13 Nan kanak ay naayda et dedengngen ya oowenan Apo Dios ay mangtatago isnan am-in ya dedengngen gedan Jesu Kristo ay pagbasalan tako isnan kamaid egyatna ay nangibaga isnan tet-ewa ken Poncio Pilato. 14 Isonga ibilinko ken sik-a ta makailam nan am-in ay getkem ay maipanggep ken Kristo ta maid ngawi is mailal-aok isnan tet-ewa ta maid kaoyawan nan mait-itdo ay maipanggep ken siya. Ikkam dana engganay kasin omali nan Apo tako ay si Jesu Kristo. 15 Awnit omali isnan osto ay timpo ay piliyen Apo Dios. Kedkedeng siya is kagawisan is mentolay isnan am-in. Siya nan kangatowan ay Ali isnan am-in ay ali ya kangatowan ay Apo isnan am-in ay apo. 16 Kedkedeng siya is adi mabalin ay matey. Nan kad-ana et menpalalat-a ay adi mabalin ay sag-enen di ipogaw. Maid ipogaw is nang-il-ila ken siya tay adi kaila. Sapay koma ta siya nan madaydayaw ya mentoltolay ay eng-enggana. Et matongpal koma.
17 Timoteo, ibagam isnan babaknang ta adida pangangatowen nan nemnemda. Baken nan kinabaknangda koma is taltalkenda tay adida getken no maitoltoloy nan kinabaknangda. Nodi si Apo Dios nan taltalkenda koma tay siya nan maid polos imotna ay mang-it-ited ken datako isnan am-in ay gawis ta ganasen tako. 18 Ibilinmo ken daida ta nan gawis nan dadama ay ik-ikkanda. Ya adida imotan nan kinabaknangda 19 tay no maid imotda et kega waday idolinda id daya is awnit somagong ken daida isnan kaoodiyan ay agew. Et siya di nan mabalin ay talkenda ay tet-ewa. No keg todi nan ikkan nan babaknang et awnitda ganaben nan biyag ay tet-ewa ay wada nan silbina.
20 Ibagak ken sik-a Timoteo en makailam ta maid ngawi is mailal-aok isnan maisolsolo ay maipanggep ken Kristo ay intalek Apo Dios ken sik-a ay itdom. Addawiyam nan kalkaliyen nan adi mamati ay mangmangwani en nan kankananda kano nan tet-ewa ay silib dapay maid kadi silbin nan ibagbagada ay maipanggep ken Apo Dios tay baken tet-ewa. Nodi apedda makisongsongbat. 21 Nan silib ay kananda en tet-ewa ay silib et baken kadi tet-ewa tay paaddaaddawiyena nan ipogaw ay mangsolsolot is dadi isnan tet-ewa ay pammati ken Apo Dios. Wadada nan mang-ik-ikkan isnan kaneg todi.
Kedeng di is ibagak id wani. Sapay koma ta nan badang ya layad Apo Dios di likliknaenyo.