Nan Maikadwa ay Solat Pablo ken Timoteo
Nan Maipanggep Isnan Solat
Nan maikadwa ay solat Pablo ken Timoteo et siya nan nangisolatana isnan adoado ay pamagbaga ken Timoteo ay kanegna innodi ya mangbadbadang ken siya isnan oblana ay pala ken Kristo. Nan kapatgan isnan naay ay solat et nan mang-it-itpean nan mamati isnan ligat. Binagbagaana si Timoteo ay mangipapigpigsa ken siya tapno itoltoloyna ay mang-it-itdo isnan tet-ewa ay maipanggep ken Jesu Kristo. Binagbagaana siya gedan ta adina kalkalingkingan nan maibagbaga isnan gawis ay damag ya nan getkena maipanggep isnan inpasolat Apo Dios id kasikasin tasiyay itoltoloyna ay patgen. Binagbagaana gedan tasiyay ikkana nan osto ay oblana olay no adoado nan ligat ay likliknaena ya olay gedan maaamis siya.
Inbagan Pablo ken Timoteo ay masapol ay makailana ta adi maitaptapi ay makiap-apat isnan maid polos paayna. Tay maid polos badang nan kaneg todi nodi maidena nan pammatin nan ipogaw ay mangdedenge is dana.
Inpanemnem gedan Pablo ken Timoteo nan kaneg nan ik-ikkana ya gandatna ta siya nan menbasalana.
Nan wada isna:
Login nan solat 1:1-2
Panangdayaw ya pamagbaga 1:3-2:13
Nan mangbagbagaan Pablo ken Timoteo 2:14-4:5
Nan inom-ommat ken Pablo 4:6-18
Nan kombos nan solat 4:19-22
1
Nan Login Nan Solat
1-2 Sak-en si Pablo ay mensolat ken sik-a Timoteo ay laylaydek ay anakko. Sak-en nan esay apostolis Jesu Kristo ay ibab-aana tay siya nan kayat Apo Dios. Inbaan Kristo sak-en ta ibagbagak isnan ipogaw nan biyag ay maid patenggana ay inkalin Apo Dios isnan ipogaw ay maitatapi ken Jesu Kristo. Sapay koma ta kanayon ay wada ken sik-a nan seg-ang ya nan badang ya nan natalna ay nemnem ay magapgapo ken Apo Dios ay Ama tako ya ken Jesu Kristo ay Apo tako.
Nan Men-iiyamanan Pablo Ken Apo Dios Isnan Kagawis Timoteo
Nenenenemnemek sik-a Timoteo isnan menlol-owalowak ken Apo Dios ay mensilsilbiyak ay mangipagasing ken siya ay kaneg din inikkan din alal-apok. Et men-iiyamanak ken siya isnan kagawis nan pammatim. No nemnemek san nin-ayosan nan agam issan nangtaynak ken sik-a id kasin dat palalo nan iliwko ken sik-a. Olay kag-aw wenno labi et nemnemnemek sik-a et kayatko ay mang-ila ken sik-a tapno omam-amed nan gasingko. Nenemnemek nan pammatim ay tet-etet-ewa ay kaneg nan pammatin Loida ay alapom ya nan pammatin Eunice ay inam. Isonga ibagak ken sik-a en itoltoloymo ay osalen nan laing ay inidyan Apo Dios ken sik-a ay mangipango isnan mamati ken siya. Inidyana issan nangipatangak isnan ledengko isnan olom issan nangilowalowak ken sik-a. Tay nan inted Apo Dios ken datako et nan Ispirito Santo. Et baken egyat nan inyalin nan Ispirito Santo ken datako nodi inomyali siya is kabaelan tako ay mang-ikkan isnan kayat Apo Dios ya is layad tako ya is mangtekan tako ay mangtena isnan am-in ay ikkan tako. Isonga adika mabab-ain ay mangipanekneknek isnan maipanggep ken Jesus ay Apo tako. Ya adika omeg-egyat wenno mabab-ain ay manggagayyem ken sak-en olay maibabalodak tay nan naibalodak et gapo isnan nangibagbagaak isnan maipanggep ken siya. Nodi lak-amem nan ligat ay domatdatdateng ken datako gapo isnan mangibagbagaan tako isnan maipanggep ken Kristo tay si Apo Dios nan mangipapapigsa ken sik-a.
Nan Gawigawis Ay Inikkan Apo Dios Ay Pala Ken Datako
Nan inikkan Apo Dios ken datako et insalakana datako ya kayatna ay toladen tako nan gawis ay ogalina. Ngem isnan nangisalakanan Apo Dios ken datako et baken nan kinagawis tako is gapona tay kolang pay nan kinagawis tako tay managbasol tako. Nodi insalakana datako tay siya nan gandatna gapo isnan layad ya anosna ken datako. Ninemnemna id sang-asang-adom ay awnitna ited si Jesu Kristo ay ibadangna ken datako. 10 Et natongpal nan badangna tay inmali si Jesu Kristo isnan batawa ay nangisalakan ken datako. Gapo isnan inikkana et inabakna nan tetey ya inpagtekna isnan gawis ay damag ay wada nan biyag ay maid patenggana. 11 Napiliyak ay esay apostolis Kristo ay ibab-aana ta ibagbagak san deey ay gawis ay damag. Ibagbagak nan kayat Apo Dios ay maibaga ya it-itdok ay osto nan gawis ay soloten tako. 12 Siya di nan gapo ay palpaligaten nan adi mamati sak-en. Ngem olay. Maid bainko gapo isdi tay getkek si Apo Dios ay taltalkek. Getkek abes ay kabaelana ay mang-ay-ayowan ken sak-en isnan am-in ay intalekna ay engganay omdan nan agew ay banagena datako ay ipogaw.
13 Timoteo, nemnemnemem nan tet-ewa ay mait-itdo ay inbagbagak ken sik-a tasiyay ik-ikkam abes ya adi makmaksayan koma nan gawis ay pammatim ya nan mangipap-ailaam isnan layadmo isnan iib-am tay siya dadi nan wada ken datako gapo isnan maitatapiyan tako ken Jesu Kristo. 14 Gapo isnan kabaelan nan Ispirito Santo ay wada ken datako et makailam nan tet-ewa ay getkem ay maipanggep ken Jesu Kristo ay naitalek ken sik-a tapno maid masoksokatan.
15 Getkem ay dinokogan nan adoado ay ipogaw ay mentetee id Asia sak-en. Et naitapi da Figelo ken Hermogenes. 16-18 Ngem si Onesiforo et egay kabab-ain ay nangbadbadang ken sak-en olay isnan naibabalodak. Namin ado ay pinagasgasingna sak-en. Isdin inmaliyana id isna Roma et nang-anap ay dagos danat datngan sak-en. Getkenyo met nan badangna ken sak-en id kasin id Efeso. Sapay koma ta badbadbadangan Apo Dios daida ay sinbaey. Ya maseg-ang koma si Apo Dios ken siya isnan agew ay mangbanagana isnan ipogaw.