Nan Maikadwa ay Solat Juan
Nan Maipanggep Isnan Solat
Nan maikadwa ay solat Juan et insolatna isnan kanana en laylaydena ay in-ina ya nan an-akna. Waay nan kayatna ay kanan et nan esay madagdagopan di mamati. Nan kapatgan ay ibagbagana isnan solatna et menlinlinayadda koma ya adida koma solsoloten nan kankanan nan agin-iisolo.
Nan wada isna:
Login nan solat 1-3
Nan kinapateg nan layad 4-6
Pamagbaga maipanggep isnan baken osto ay mait-itdo 7-11
Kombos nan solat 12-13
1
Sak-en si Juan ay esay am-ama ay mangipangpango isnan ipogaw ay mangsolsolot ken Jesu Kristo. Mensolatak ken sik-a ay in-ina ay pinilin Apo Dios ya isnan an-akmo gedan.
Tet-ewa nan layadko ken dakayo. Et bakenak kedkedeng is manglaylayad ken dakayo nodi am-in ay ipogaw ay mangtek isnan tet-ewa ay maipanggep ken Jesu Kristo. Menlinlinayad tako tay getken tako nan tet-ewa ay maipanggep ken Kristo ay adi makak-aan isnan nemnem tako ay eng-enggana. Gapo tay inpasnek tako isnan nemnem tako nan tet-ewa ay maipanggep ken Kristo ya laylayden tako nan iib-a tako et it-ited Apo Dios ay Ama yas Jesu Kristo ay Anakna ken datako nan gawigawis ay badangda. Maseg-angda ken datako dadapay paspasingpaen nan nemnem tako.
Men-galalasingak tay getkek nan mangsolsolotan nan tapin di an-akmo isnan tet-ewa ay maipanggep ken Jesus ay kaneg nan inbilin Apo Dios ay Ama tako. Ngem wada kayet nan laydek ay kanan ken dakayo en masapol ay menlinayad tako. Baken balo ay bilin na nodi nabayag tay gintek tako isdin ninlogiyan nan namatiyan tako.
Siya na nan ikkan tako ta maila nan manglaydan tako isnan iib-a tako. Masapol ay tongtongpalen tako nan bilin Apo Dios. Dinngeyo id kasin nan esay bilina ay mangmangwani en menlinayad tako. Masapol ay soloten tako ay gawis nan bilin Apo Dios tay id wani naiwalas nan adoado ay ipogaw ay mensogsogsog ay men-it-itdo. Menkamkampotda tay kankananda en egay ninbalin si Jesu Kristo is tet-ewa ay ipogaw isnan inmaliyana isnan batawa. Ngem daida nan mangsolsolot isnan apon nan mang-ap-apos ken Kristo. Makailanyo ta adi makak-aan ken dakayo nan ginanabyo ay nagapo isnan oblami ay nangibagbaga ken dakayo isnan gawis ay damag. Gawis no awnityo ganaben nan am-in ay kayat Apo Dios ay ited ken dakayo.
Nan ipogaw ay mang-it-itdo is teken ay adi maiyiso isnan insolsolon Jesu Kristo et adina getken si Apo Dios. Baken siya is diosna. Ngem no solsoloten nan ipogaw nan insolsolon Kristo et mentetee siya ken Apo Dios ay Ama ya isnan Anakna abes. 10 Isonga no waday omey ken dakayo is teken nan isolsolona et adiyo ipaspasgep isnan baeyyo. Olay adiyo komkomostaen. 11 Tay no ikkanyo di, kanegyo badangan siya isnan ngawi ay ik-ikkana.
12 Adoado pay nan kayatko ay kanan ken dakayo isnan solat ay naay ngem mas gag-awis samet no matotya tako. Kayatko ay pasyalen dakayo ta matotya tako ay gawis ta maanay nan gasing tako tay men-inila tako dadlo. 13 Inpaw-it nan an-ak nan besatmo ay babai ay pinilin Apo Dios gedan nan gawis ay pakomostada ken dakayo isnan solat ay naay. Kedengna is mabalinko ay ibaga.