Nan Maikatlo ay Solat Juan
Nan Maipanggep Isnan Solat
Nan maikatlo ay solat Juan et insolatna isnan esay mangipangpango isnan mamati ay si Gayo. Daydayawena si Gayo gapo isnan gawis ay nangbadbadangana isnan mamati ya am-amed isnan nangbadbadangana isnan men-it-itdo isnan kalin Apo Dios. Ibagbagana gedan ken siya ay masapol ay makailanda ta adida solsoloten nan ngawi ay ogalin nan am-ama ay kangadan is Diotrefes.
Nan wada isna:
Login nan solat 1-4
Maidaydayaw si Gayo 5-8
Nan ngawi ay inik-ikkan Diotrefes 9-10
Nan gawis ay inik-ikkan Demetrio 11-12
Kombos nan solat 13-15
1
Sak-en si Juan ay nagapowan nan solat ay naay. Sak-en nan esay am-ama ay mangipangpango isnan mamati ken Kristo. Mensolatak ken sik-a Gayo ay tet-ewa ay laylaydek. Gayyemko, getkek ay dadama nan pammatim. Isonga ilol-owalowak sik-a ta gawis nan biyagmo ya pomipigsa nan awakmo ay kaneg nan kapigsan nan pammatim.
Dadama nan gasingko isnan nangdengngak isnan gawigawis ay ik-ikkam. Inbagan nan iib-am ay mamati ay inmali isna nan gawis ay mangsolsolotam isnan tet-ewa ay maipanggep ken Kristo. Maid teken is kagagawisan ay gasingko nodi nan mangdengngak ay solsoloten nan an-akko nan tet-ewa ay maipanggep ken Jesu Kristo.
Ibagak ken sik-a ay gayyemko en gawigawis nan mangbadbadangam isnan iib-am ay mamati tay olay no adim getgetken daida et badbadangam daida kayet. Inbagada isnan mamati isna nan pilmi ay layadmo ay inpailam ken daida. Gawigawis no itoltoloymo ay mang-ik-ikkan is dasa. Itedmo nan masapolda isnan enda men-itdowan. Badangam daida ay paliso isnan kayat Apo Dios ay ikkam. Tay om-omeyda ay mangibagbaga isnan maipanggep ken Kristo et adida omal-ala is masapolda isnan ipogaw ay adi mamati. Isonga masapol ay datako ay mamati nan mangbadang ken daida tapno maitapi tako isnan gawis ay ikkanda ay pala ken Kristo.
Wada nan insolatko ken dakayo ay mamati issa ngem egay patiyen Diotrefes tay adi mamati isnan kalebbengak ay menpangpango. Nodi laydena no siya nan mangipangpango issa. 10 No omeyak issa et awnitak ibaga ken dakayo ay mamati nan am-in ay ngawi ay ik-ikkana. Ap-aposena sak-en ay mangmangwani en ngawiyak. Baken kedeng dana is ngawi ay ik-ikkana nodi adina sangailiyen nan iib-a tako ay mamati ay omey isnan iliyo. Ya iyadina abes nan kailiyanyo ay mangsangaili ken daida. Danapay ipabala daida isnan simbaanyo no ikkanda na. 11 Gayo ay gayyemko, adim solsoloten nan ngawi ay keg todi. Nodi solotem nan gawis tay nan mang-ik-ikkan isnan gawis et siya nan anak Apo Dios. Ngem nan ipogaw ay mang-ik-ikkan isnan ngawi et maid polos getkena isnan maipanggep ken Apo Dios.
12 Si Demetrio pay et adoado nan mangmangwani en gawigawis siya. Sak-en abes, ibagbagak nan kagawis nan ogalina et getkem ay maid kampot isnan kankanak. Nan esay mangpanpaneknek isnan kagawisna et nan ik-ikkana tay mamagtek issa nan gawis ay ogalina.
13 Adoado pay nan kayatko ay ibaga ngem gag-awis no baken isnan solat. 14 Sapay koma ta adi mabayag nan awnitak mang-ilaan ken sik-a ta esata mentoya ay gawis.
15 Sapay koma ta mentoltoloy nan nasingpa ay biyagmo. Am-in ay gagayyemmo ay omili isna et intapida nan pakomostada. Komosta abes isnan am-iam-in ay gagayyem tako issa.