Nan Solat Judas
Nan Maipanggep Isnan Solat
Nan solat ay nagapo ken Judas ay esay besat Santiago et insolatna tasiyay bagbagaana nan mamati ta makail-ilanda nan baken osto ay mait-itdo ay init-itdon nan agiaginmamati. Nan aptiaptik ay solat ay naay et palpalison nan ibagbagan nan maikadwa ay solat Pedro. Ibagbagana ay masapol ay itoltoloy tako ay mangpatpati isnan tet-ewa ay mait-itdo ay nagapo ken Apo Dios. Tay siya nan ostoosto ay layden Apo Dios ay soloten di ipogaw.
Nan wada isna:
Login nan solat 1-2
Nan ogali ya nan mait-itdo ya nan awnit dosan nan agin-iisolo 8-16
Pamagbaga tapno itoltoloy nan mamati ay mangsolot isnan osto 17-23
Lowalona ay menbindisyon 24-25
1
Nan Login Nan Solat
Sak-en si Judas ay esay baan Jesu Kristo ya besat Santiago ay mensolat ken dakayo ay inayagan Apo Dios tapno mamati kayo ken Kristo. Laylayden nan Ama tako ay si Apo Dios dakayo ya banbantayana dakayo tapno maitoloy ay gawis nan pammatiyo engganay kasin omali si Jesu Kristo. Sapay koma ta maam-am-amed nan mangliknaanyo isnan seg-ang, layad ya natalna ay nemnem ay magapgapo ken Apo Dios.
Nan Ik-ikkan Nan Agin-iisolo
Gagayyemko, nan pilmi ay kayatko ay ibaga koma ken dakayo isnan solat ay naay et nan maipanggep isnan maisalakanan tako am-in ay mamati ken Kristo. Ngem gapo tay wada nan agin-iisolo id wani et baken di is itoloyko ay ibaga ken dakayo. Nodi ibagak en masapol ay salaknibanyo nan tet-ewa ay solsolo ay maipanggep ken Kristo ay intalek Apo Dios isnan mamati tay adi kabalin ay masokatan. Kanak na tay wada nan ipogaw ay maid polos nemnemda ken Apo Dios ay maitaptapi ken datako. Egayda inpaila nan tet-ewa ay wada isnan nemnemda isnan naitapiyanda ken datako. Ngem sinokatanda nan tet-ewa ay maipanggep isnan mangpakawanan Apo Dios isnan basbasol di ipogaw tay kananda en mabalin ay ikkan nan mamati nan kompolmi ay ol-olay ay kayatda tay epdas napakawan nan basbasolda. Dinokoganda nan es-esa ay Apo tako ay si Jesu Kristo. Ngem epdas naisolat id sang-adom nan madosaanda.
Ipanemnemko ken dakayo nan epdasyo gintek tapno nemnemenyo nan dosan nan ipogaw ay adi mangpati ken Apo Dios. Getkenyo met nan inommat id kasin ay olay insalakan Apo Dios nan am-in ay Judio isnan nangipakaanana ken daida id Egipto ngem idi wada ken daida nan adi mangpati ken siya danat dosaen daida ay mangpatey ken daida. Ya nan aanghel gedan ay nangtaynan isnan osto ay menteteanda ya lebbengda et inbalod Apo Dios daida ay nangipaey ken daida isnan menbolinget engganay omdan nan agew ay banagena nan am-in ta madosada. Dinosan Apo Dios gedan nan iSodoma ya iGomora ya nan ipogaw isnan tapin di il-ili ay naisasag-en. Pinateyna daida gapo isnan ngawi ay inik-ikkanda tay nan lalalaki ken daida et nan iib-ada ay lalalaki nan binigawanda ay asawaen. Kaneg nan nang-adyan nan aanghel ay mang-ikkan isnan osto ay lebbengda et siya nan kaneg abes nan inikkan nan iSodoma ya iGomora ay nang-adi isnan osto ay maikkan. Nan nangpoowan Apo Dios ken daida ya nan il-ilida et siya nan nangipagtek ay dosaen Apo Dios nan mang-ik-ikkan isnan ngawi.
Ngem san deeyda ay agin-iisolo et itoltoloyda kayet ay mang-ikkan isnan ngawi ay kaneg nan inik-ikkan din iSodoma. Kega maid nemnemda isnan mangpatpatiyanda isnan baken tet-ewa. Maid anyaman nan kinababailoda. Adyanda ay mangpati isnan nangatngato mo daida. Olay nan aanghel et padadangiwanen nan agin-iisolo daida. Dapay nan kangatowan ay anghel ay si Miguel et maid keg todi is inik-ikkana. Tay isdin ninsinopyatanda ken Satanas ay maipanggep isnan awak nan natey ay si Moses et maid kinkinwanina is ngawi ken siya. Nodi kinwanina en, “Si Apo Dios nan kigad ay mangsopla ken sik-a.” 10 Ngem nan naayda ay ipogaw, awan, padadangiwanenda am-in ay adida getken ya maawatan. Apedda ik-ikkan nan kompolmi ay kayatda ay kaneg nan animal. Et siya nan awnit madosaanda ay eng-enggana. 11 Awnit mendalalagsen nan dosada tay toltoladenda nan ogalin din si Cain ay nang-adi isnan inbilin Apo Dios ken siya. Ik-ikkanda abes nan kaneg nan basol din si Balaam tay nemnemnemenda ay pilmi nan bomaknanganda isonga nan ol-olay nan ik-ikkanda. Adyanda ay mangpati isnan nangatngato mo daida ay kaneg nan inikkan Core id kasikasin. Isonga nabanagda gedan ay kaneg Core ay madosa ay omey isnan impilno.
12 Nan naitapiyanda ken dakayo isnan makikikananyo isnan simbaanyo et adi maibagay. Kega nailaok nan nalogit isnan nadalos tay maid bainda ken dakayo ya ken Apo Dios. Apedda bokbokodan nan kagawisan ay makan. Maid paayda ay kaneg nan liboo ay maid itedna is odan ay itaytayaw di dagem wenno kanegda nan kaiw ay adi bomgas isnan timpo ay bomgasanda. Kanegda namin dowa ay natey tay nateyda isnan kamaid begasda dadat magabot et maamko. 13 Kegda abes nan dakkel ay dalloyon isnan baybay tay kaneg nan kailaan nan kadodogis isnan osabna et kanegna abes nan kailaan nan ngawi ay ogalida. Ya kanegda nan talaw ay aped menlawlawlaw ay maid osto is menteanda isonga maid ibadangda. Isonga awnit ipa-ey Apo Dios daida isnan menbolilinget tapno isdi nan menteanda ay eng-enggana.
14 Wada nan inpabagan Apo Dios id sang-adom ken Enoc ay naikapito ay pangapon din si Adam ay maipanggep isnan deeyda ay agin-iisolo. Kinwanina en, “Ilaenyo, awnit omali si Apo Dios et makkey ken siya nan kalibolibo ay aanghelna. 15 Omali ay mangbanag isnan am-in ay kaipoipogaw et ipagtekna isnan nang-adi ay mangpati ken siya ay getkena nan am-in ay ngawi ay inik-ikkanda ya kinkinwanida ay nang-ap-apos ken siya isonga dosaena daida.” Siya dadi nan inbagan Enoc id kasikasin. 16 Nan ipogaw ay ibagbagak isna et daida nan managlili ay menmotmotmot. Ik-ikkanda nan ol-olay ay kaykayatda dadapay men-et-etek. It-it-ekda nan tapin di ipogaw tapno makaalada is kayatda ay alaen.
17 Ngem dakayo ay gagayyemko, masapol ay adiyo kalkalingkingan nan inbagbagan nan aapostolis Jesu Kristo ay Apo tako. 18 Inbagada ken dakayo en isnan maodi ay timpo et omali nan ipogaw ay mangipadadangiwan isnan gawis. Ipapatida ay mang-ikkan isnan ol-olay ay kayat nan awakda. 19 Nan naayda ay ipogaw et kedkedeng nan wada isnan batawa is nemnemnemenda. Maid polos ken daida nan Ispiriton Apo Dios. Masis-iyan nan nemnem di mamati gapo isnan kankanan san deeyda ay agin-iisolo.
Nan Gawis Ay Masapol Ay Ikkan Nan Mangsolot Ken Kristo
20 Ngem dakayo ay gagayyemko, baken koma dadi is ik-ikkanyo. Nodi taptaptapiyanyo nan mangtekanyo isnan gawigawis ay patpatiyenyo ay maipanggep ken Apo Dios. Menpabadang kayo isnan Ispirito Santo isnan menlowalowanyo tapno gawis nan lowaloyo. 21 Baken koma nan mangipaaddawi ken dakayo isnan layad Apo Dios is ikkanyo. Anosanyo ay mangses-eed isnan makiteean tako ay eng-enggana ken Jesu Kristo ay Apo tako tay siya nan awnitna ited gapo isnan seg-angna. 22 Maseg-ang kayo isnan mendowadowa nan nemnemna ta ipapigsayo nan pammatida. 23 Isnan ipogaw ay pagistay madosa isnan dosa ay maid patenggana gapo tay adida mamati et ibagayo nan gawis ay damag ay maipanggep ken Kristo tapno maisalakanda no mamatida. Dat no mamatida et kanegyo insalakan daida isnan apoy. Isnan tapin di managbasol ay adi polos mamati et masapol ay seg-anganyo daida ngem adyanyo nan ngawi ay ik-ikkanda. Ya makailanyo modatya maitapi kayo ay bomasol.
Si Apo Dios Nan Kangatowan
24-25 Sapay koma ta madayaw ay eng-enggana nan es-esang ay Dios ay si Apo Dios ay nangisalakan ken datako gapo isnan inikkan nan Apo tako ay si Jesu Kristo. Kabaelana ay mangsalsalaknib ken dakayo ta adiyo ik-ikkan nan ngawi. Et awnitna ipatakdeg dakayo ay maid kadelawanyo isnan sagangna. Isonga awnit dadama nan gasing tako. Sapay koma ta si Apo Dios nan kangatowan isnan nemnem di ipogaw. Gawis no getken nan ipogaw am-in ay siya nan manakabalin ay Alin nan am-in enggana isdin damodamo ya eng-enggana. Tet-etet-ewa am-in dana.