Nan Inpagtek Apo Dios ken Juan
Maipanggep Isnan Liblo
Nan inpailan Kristo ken Juan maipanggep isnan awnit ommat et naisolat isdin timpo ay napalpaligatan nan mamati gapo isnan nangsolsolotanda ken Jesus. Nan kapatgan ay layden nan nangisolat ay ibaga et ta ipapipigsana nan nemnemda ta adida kalkalingkingan nan gawis ay namnamada ta siya di nan mangbadang ken daida ay mangitoltoloy ay mangsolot isnan patpatiyenda olay mapalpaligatanda.
Nan adoado ay wada isnan naay liblo et nan inpail-ilan Apo Dios ken Juan ay wada nan kaiyaliganda am-in. Waay maawatan nan ipogaw isdin timpon Juan nan kayatda ay kanan ngem id wani naligaligat ay maawatan. Nadoblidobli ay naibagbaga nan naipagtek isna ngem nateketeken nan inikkana ay nangipagtek.
Olay naligat ay magtek nan am-in ay kayatna ay kanan ngem nalaka ay maawatan nan kapatgan ay ipailana et siya nan awnit mangkaanan Apo Dios isnan am-in ay mangbosboso ya mang-ap-apos ken siya. Ya nan esa pay et gapo ken Kristo awnit maligalowan is gawigawis nan am-in ay mamati ken siya ay adi mangtaytaynan isnan pammatida olay ngan nan ommat ken daida. Et makiteteteeda ken Apo Dios ay eng-enggana isnan balo ay batawa ay awnitna sapowen.
Nan wada isna:
Login nan solat 1:1-8
Nan damo ay naipaila ya nan pito ay solat isnan pito ay paggimongan di mamati 1:9-3:22
Nan nalololon ay papil ay wada nan pito ay pilkatna 4:1-8:1
Nan pito ay tanggoyob 8:2-11:19
Nan dragon ya nan dowa ay kaeegyat 12:1-13:18
Nan nateketeken ay napail-ila 14:1-15:8
Nan pito ay malakong ay liget Apo Dios 16:1-21
Nan nadadaelan id Babilonia ya nan naabakan nan am-in ay boson Apo Dios 17:1-20:10
Nan mangbanagan Apo Dios isnan am-in isnan kaodiyan ay agew 20:11-15
Nan mangpabalowan Apo Dios isnan am-in 21:1-22:5
Kombos nan solat 22:6-21
1
Nan Login Nan Solat
Nan wada ay naisolat isnan liblo ay naay et nan inpagtek Jesu Kristo ken sak-en ay esay baana ay kangadan is Juan. Inpabagan Apo Dios ken Jesus tapno getken nan ipogawna nan nganngani ay ommat. Et siya nan inikkana tay inbaana nan esay anghelna ay mangipagtek is dana ken sak-en. Isonga insolatko nan am-in ay inpailana ken sak-en. Et siya dana nan osto ay kalin Apo Dios ay inpagtek Jesu Kristo ken sak-en. Men-gasing nan mangibasa isnan naay ay naipagtek ay awnit ommat ta dengngen nan iib-ana ya men-gasing gedan nan mangidnge isnan naisolat isna. Tay adi mabayag dat ommat dana.
4-6 Nan mangipaw-itak isnan solat ay naay et omey isnan mamati ken Apo Dios ay mentetee isnan pito ay ili ay tapin di ili isnan probinsiya ay Asia.
Sapay koma ta likliknaenyo nan gawis ay layad ya anos ya natalna ay nemnem ay magapgapo ken Apo Dios ya nan Ispiritona yas Jesu Kristo. Si Apo Dios et mawawawada ay maid logina wenno patenggana. Nan Ispiriton Apo Dios ay wada isnan sagangna et pito nan mangipailaana isnan panakabalin Apo Dios. Si Jesu Kristo et siya nan matalek ay mangpaneknek isnan maipanggep ken Apo Dios. Siya gedan nan damo ay natago kasin ay adi katkatey et siya gedan nan Apon am-in nan apo isnan naay ay batawa. Sapay koma ta siya nan madaydayaw ya mentoltolay ay enggana. Pilmi nan layadna ken datako. Sinakbotna datako isnan basbasol tako gapo isnan nateyana. Intapina datako isnan awnitna mentolayan et ninbalinena datako is mensilsilbi ken Amana ay Apo Dios ay kaneg nan ninsilsilbiyan nan papadin di Judio ken Apo Dios.
Nemnemen tako nan naay, tet-ewa ay awnit somagong si Jesus isna ay maikawit isnan liboo. Awnit ilaen nan am-in ay ipogaw siya. Olay din nangdoy-ok ken siya isnan nateyana et awnitda gedan ilaen. Awnit kasiaadawag am-in ay ipogaw isnan batawa gapo isnan egyatda ken siya. Tet-etet-ewa na.
Nan es-esa ay manakabalin ay Dios ay wawawawada ay maid logina wenno patenggana et kankanana en, “Sak-en nan nangwada isnan am-in ay wada et sak-en gedan nan awnit mangkombos isnan am-in.”
Nan Inpailan Jesu Kristo Ken Juan
Sak-en si Juan ay esay besatyo ay mamati. Gapo isnan pammati tako et ib-ak dakayo ay mang-an-anos isnan mapalpaligatan tako ya isnan maitapiyan tako ken Jesus isnan mentolayana. Nan inommat ken sak-en et insiyan nan adi mamati sak-en ay mangipaey ken sak-en id Patmos ay ili ay liniliwes di baybay. Inikkanda di gapo isnan nangibagbagaak isnan kankanan Apo Dios ya nan mait-itdo ay inpagtek Jesu Kristo. 10 Ngem isnan esay agew ay Domingo et kinapet nan Ispiriton Apo Dios sak-en daket dengngen nan napigsa ay kali isnan dodokogek ay kaneg tanggoyob. 11 Kinwanina en, “Isolatmo nan awnitmo il-ilaen ya dengdengngen ta ipa-eymo isnan mamati ay madagdagop isnan naay ay pito ay ili; id Efeso, id Esmirna, id Pergamo, id Tiatira, id Sardis, id Filadelfia ya id Laodicea.”
12 Idi ninligosak ay mang-ila isnan mangtoytoya ken sak-en daket ilaen nan pito ay balitok ay maig-igwaan di silaw. 13 Isnan tetengaenda et wada nan kaneg ipogaw ay ninbabado is naisasagayad ya nangisasadley is nababalitokan ay galot. 14 Nan bookna et mapolapolaw ay kaneg nan kapolawan ay kapes. Et menkililimat nan matana ay kaneg apoy. 15 Nan sikina et mensilsilangda ay kaneg nataneg ay gambang ay nalaslalaslasan. Nan kalina et kanega men-genggengaas is menpeypey-as ay dakkel ay danom. 16 Et wada nan pito ay talaw isnan kanawan ay ledengna et wada gedan nan bomalbala isnan topekna ay kaneg gamig ay dowa nan tademna ay napalipalid. Et somili nan angasna ay kaneg nan agew isnan kag-aw.
17 Isnan nang-ilaak ken siya et natokangak isnan sasagangena ay kanegak natey gapo isnan egyatko. Ngem danat ig-en nan makanawan ay ledengna ken sak-en ay mangwani en, “Adika omegyat tay sak-en na. Sak-en nan nangwada isnan am-in ay wada et sak-en gedan nan mangkombos isnan am-in. 18 Matatatatagowak tay olay no nateyak id kasin ngem kasinak natago et mawawawadaak ay eng-enggana. Sak-en gedan nan kalebbeng isnan mateyan di ipogaw ya isnan pagbalodan nan ab-abiikda ay makwani en Hades. 19 Isonga isolatmo nan am-in ay ipailak ken sik-a ay om-ommat id wani ya nan om-ommat is kasin. 20 Nan pito ay talaw ay iilaem isnan makanawan ay ledengko ya nan pito ay balitok ay maig-igwaan di silaw et ipagtekko ken sik-a nan kayatda ay kanan. Nan pito ay talaw et daida nan pito ay mangipangpango ya mangbanbantay isnan mamati issan deey ay pito ay ili. Nan pito abes ay maig-igwaan di silaw et daida nan mamati ay madagdagop ay mangdaydayaw ken Apo Dios issan pito ay ili.” Siya dana nan kalina ken sak-en.