4
Nan Tapin Di Inbilin Pablo Ken Timoteo
Naay nan tapin di ibilinko ken sik-a Timoteo. Dedengngen Apo Dios ya si Jesu Kristo ay awnit omali ay mentolay ay mangibanag isnan ipogaw ay matatago ya natey. Kanak ken sik-a en ipapatim ay mangibagbaga isnan kalin Apo Dios isnan ipogaw no laydenda ay mangdenge wenno adi. Ipagtekmo nan baken gawis ay ik-ikkanda ta nemnemenda tapno ibabawida. Ibagam abes nan masapol ay ikkanda tapno gawis nan mangsolotanda ken Kristo. Adika isalsaldeng ay men-it-itdo dakapay an-an-anosan nan am-in. Tay awnit domateng nan timpo ay adyan nan ipogaw ay mangdenge isnan tet-ewa ay maisolo ay magapo ken Apo Dios. Nodi laydenda no waday men-itdo ken daida is adoado ay mait-itdo ay kayatda ay dengngen. Dokoganda nan tet-ewa ay maitdo ay dindinngeda ta nan baken tet-ewa ay is-istolya ay maid silbina nan patiyenda.
Ngem sik-a Timoteo, masapol ay nemnemem ay ostoosto nan am-in ay ikkam. Adika omeg-egyat isnan ligat. Itoltoloymo ay om-omey ay mangibagbaga isnan maipanggep ken Jesus ta waday mamati ken siya. Itoltoloymo ay mang-ik-ikkan isnan oblam ay pala ken Kristo engganay makwas. Tay sak-en et nganngani ay taynak nan batawa. Ngem olay no mateyak tay maited nan biyagko ken Apo Dios tay siya nan kakwa ken sak-en. Kinwasko nan ipaik-ikkan Apo Dios ken sak-en olay naligaligat ay kaneg gobat. Inik-ikkak ay gawis ya egayak sinoksokatan nan tet-ewa ay maipanggep ken Kristo is olay teeteen. Isonga wada nan indolin Jesus ay Apo tako ay iligalona ken sak-en gapo tay osto nan mangsolsolotak ken siya. Tay si Jesus nan mangbanag isnan ipogaw ay ostoosto. Bakenak kedeng is mangganab isnan ligalo isnan agew ay mangbanagana isnan ipogaw nodi am-in ay mangkayat isnan kasin omaliyan Jesus et maitapida ay maagtan.
Ipakatmo ay omali isna ay adi mabayabayag. 10 Tay tinaynan Demas sak-en gapo tay nan wada isnan batawa nan pilmi ay nemnemnemena id wani. Inmey siya id Tesalonica. Inmey abes si Cresente id Galacia ya si Tito et inmey id Dalmacia. 11 Kedkedeng si Lucas is wada ken sak-en id wani. No omalika dakat dag-osen si Marcos ta mangbadang. 12 Inpa-eyko si Tikico id Efeso. 13 No omalika dakat dag-osen nan obolkotko ay tinaynak id Troas ken Carpo. Itapim nan kalibloliblok ya am-amed nan solsolatko.
14 Si Alejandro ay bomebesa et adoado nan inik-ikkana ay nanggolgolo isnan it-itdok. Ngem awnit dosaen Apo Dios siya gapo isnan inik-ikkana. 15 Makailam siya tay dadama nan nang-ap-aposana isnan ibagbaga tako ay maipanggep ken Kristo.
16 Isnan damo ay nangbanagan nan iRoma ken sak-en et maid nangbadbadang ken sak-en isnan insongsongbatko. Nangtaynan am-in nan iib-ak. Sapay koma ta adi dosaen Apo Dios daida isnan nang-ikkananda isdi. 17 Ngem egay nangtaytaynan si Jesu Kristo. Pinapigsana sak-en isonga inbagbagak ay gawis am-in nan maipanggep ken siya ta dengngen nan adoado ay ipogaw ay baken Judio. Nangbadang si Jesus ay nangilisi ken sak-en isnan nganngani ay pomateyanda. 18 Ya getkek ay olay sino ay ommat ay kaeegyat et badbadbadangan Jesus sak-en et olay no pateyenda sak-en tay maitapiyak ken siya isnan mentolayana id daya. Sapay koma ta madaydaydayaw siya ay eng-enggana. Sapay koma ta matongpal.
19 Komosta ken Akila ya si asawana ay Priscila. Komosta abes ken Onesiforo ya nan am-in ay pamilyana.
20 Nataynan si Erasto id Corinto et si Trofimo et tinaynak id Mileto tay masaksakit.
21 Ipakatmo ay omali isna sapay pinag-andap. Da Eubulo, Pudente, Lino ya si Claudia ya am-in ay mamati ay wada isna et pakomostaanda gedan dakayo issa.
22 Sapay koma ta kanayon ay wada si Kristo ken sik-a ya likliknaenyo abes nan badang ya layadna.
Kedeng dana is ibagak.