Nan Solat Pablo ken Tito
Nan Maipanggep Isnan Solat
Si Tito et baken Judio ngem mamati ken Jesu Kristo. Dat menbalin ay esay ib-an Pablo ay mangbadbadang ken siya isnan oblana ay mang-it-itdo isnan kalin Apo Dios. Ninsolat si Pablo ay men-it-itdo isnan mamati isdi.
Nan solatna et wada nan tolo ay napateg ay ibagana. Nan damo et inbagana ken Tito nan masapol ay kaneg nan ogalin nan mapili ay menpangpango isnan ipogaw isnan paggimonganda. Masapol di tay adoado nan ngawi ay ogalin di iCreta. Nan maisned et inbagana nan ikkan Tito ay mangisolo isnan aamam-a ya iinin-a ya nan katapitapina. Nan kombosna et inbagana ken Tito nan osto ay masapol ay ikkan di mamati tasiyay mapopos-a nan nemnemda ta maoolnos nan biyagda.
Nan wada isna:
Login nan solat 1:1-4
Maipanggep isnan menpangpango isnan paggimongan di mamati 1:5-16
Nan masapol ay ikkan nan aamam-a ya iinin-a ya nan tap-in di mamati 2:1-15
Nan masapol ay makailanda ta adida ik-ikkan 3:1-11
Kombos nan solat 3:12-15
1
Nan Login Nan Solat
1-4 Sak-en si Pablo ay baan Apo Dios ay mensolat ken sik-a Tito ay anakko isnan pammati ay wada ken daita. Pinilin Jesu Kristo sak-en ay esay apostolisna tapno maibab-aaak ay mangbadbadang isnan ipogaw ay pinilin Apo Dios tapno mabadanganda isnan pammatida ya isnan mangtekanda isnan tet-ewa ay mait-itdo ay mangipagpagtek isnan nadiosan ay ogali. Nan maipoonan nan oblak et gapo isnan namnamaen tako ay biyag ken Apo Dios ay maid patenggana. Si Apo Dios ay maid polos kampotna et inkalina nan biyag ay deey id sang-asang-adom ngem sokod id wani sanapay ilawlawag ay osto tay id wani nan osto ay timpo ay pinilina ay mangipagtekana. Inpagtekna isnan gawis ay damag ay intalekna ken sak-en ay ibagbagak tay siya nan inbilin Apo Dios ay mangisalsalakan ken datako.
Sapay koma ta kanayon ay wada ken sik-a nan layad ya anos ya nan natalna ay nemnem ay magapgapo ken Apo Dios ay Ama yas Jesu Kristo ay mangisalakan ken datako.
Nan Ipaoblan Pablo Ken Tito Id Creta
Tito, tinaynak sik-a id Creta tapno ikkam nan nabay-an ay maikkan ay masapol ay mas-et ya tapno menpilika is mangipangpango isnan mamati isnan am-in ay il-ili id issa. Ngem adim kalkalingkingan nan inbagak maipanggep isnan mapili. Kinwanik en masapol ay maid ngawi is ik-ikkana is mabalin ay delawen nan tapin di ipogaw. Masapol abes ay es-esa nan asawana ya mamati nan an-akna. Masapol ay managpatida ya adida madeldelaw ay men-ik-ikkan is ol-olay. Tay nan ipogaw ay men-obla ken Apo Dios ay mangipangpango isnan ipogawna et masapol ay maid ik-ikkana is kadkadlawana. Masapol ay baken napati. Masapol abes ay adi mabotboteng wenno agom. Adi malililit ya baken makedse. Nodi siya na nan masapol ay kaneg nan ogalina. Managsangaili siya ya laylaydena ay mang-ikkan isnan am-in ay gawis. Managtongpal am-in isnan gawis ay bilin, solsolotena nan kayat Apo Dios ay maikkan ya getkena ay mangtena isnan am-in ay ik-ikkana tapno baken nan ngawi is ikkana.
Nan esay masapol isnan ik-ikkana et nan mait-itdo ay nagapo ken Kristo di eesangena is nenemnemena ta adina taytaynan. Siya nan mait-itdo ay mabalin ay talken nan ipogaw tay tet-etet-ewa. Masapol ay nemnemena ay osto tapno mabalin ay ipapigsana nan pammatin nan iib-ana ya tapno getkena nan ostoosto ay isongbatna isnan ipogaw ay mang-ap-apos isnan tet-ewa tapno mapaneknekan nan katet-ewana. 10 Tay wada nan adoado ay ipogaw id wani ay mang-ad-adi ay mangpati isnan tet-ewa. Al-allilawenda nan tapin di ipogaw isnan adi mapaay ay kankananda. Am-amed nan Judio ay mamati ken Kristo ay nan linteg Moses nan kapatgan kayet ken daida. 11 Am-in ay men-it-itdo isnan baken tet-ewa et masapol ay maipasaldengda tay golgolowenda nan nemnem nan adoado ay ipogaw ya olay am-in ay sinbaey tay it-itdoda nan baken osto ay maitdo dapay kedeng nan kalagbowanda is an-anapenda isnan men-itdowanda.
12 Wada nan esay kailiyanda ay iCreta ay mamadtoda ay nangwani en, “Nan iCreta et menkamkampotda. Asiasi nan ogalida. Adida layden ay men-obla dadapay bokatot.” 13-14 Siya di nan kinwanin nan esay kailiyanda et tet-ewa nan kinwanina. Isonga sagiitem daida tapno baken nan adoado ay aped sodsodok di Judio is solsolotenda wenno nan aped bilin di ipogaw ay mang-ad-adi isnan tet-ewa ay mait-itdo ay magapgapo ken Apo Dios. Nodi ostoosto koma nan mangtekanda isnan maipanggep ken Kristo. 15 Tay nan ipogaw ay ngawi nan nemnemna ya adi mamati isnan maipanggep ken Kristo et adoado nan ngawi ken siya isnan am-in ay binoliw Apo Dios. Isonga adoado nan law-ena tay adina getken ay mennemnem ay osto. Ngem nan ipogaw ay nadiosan nan ogalina et maid ngawi ken siya isnan am-in ay binoliw Apo Dios isonga maid lawa ken siya. 16 Nan ipogaw ay ngawi nan nemnemda et kankananda en getkenda si Apo Dios ngem maiila ay baken tet-ewa nan kankananda isnan ik-ikkanda. Adida patpatiyen nan bilin Apo Dios. Adida makaikkan isnan gawis tay ngawi nan nemnemda. Isonga adyan Apo Dios daida gapo isnan ngawi ay ik-ikkanda.