2
Si Apo Dios Nan Mangipabalo Isnan Biyag Tako
Id kasin, isdin egay kayo namatiyan et kaneg kayo natey gapo isnan basbasolyo. Din ogaliyo et kaneg nan ngawi ay ikkan nan mangnemnemnem isnan biyagda isnan naay ay batawa et kedeng tay pinatpatiyo gedan nan layden Satanas ay apon am-in di anito ya nan mang-adi ay mangpati ken Kristo. Olay datako id kasin et inik-ikkan tako abes nan aped tako is laylayden ay olay no getken tako ay ngawi. Nan layden nan awak tako ya nan wada isnan nemnem tako et siya nan aped tako inik-ikkan. Isonga no egay tako namati ken Jesu Kristo et masapol ay dosaen Apo Dios datako ay kaneg nan adi mamati.
Ngem olay no kaneg todi et dadama kayet nan seg-ang ya badang Apo Dios tay dadama nan layadna ken datako. Olay no kaneg tako natey gapo isnan menbasbasolan tako et intapina datako isnan balo ay biyag ken Kristo. Nan seg-ang Apo Dios nan gapo ay intapina datako ken Jesu Kristo tapno maisalakan tako. Et gapo isnan naitapiyan tako ken siya et awnitna ipangato datako ta wada nan kalebbengan tako ay makitolay ken siya id daya. Nan gapo ay inikkan Apo Dios nan naay et ta maila ay eng-enggana nan kinapigsan nan layadna ya nan seg-angna ken datako gapo isnan naitapiyan tako ken Jesu Kristo. Tay nan seg-ang Apo Dios et kedeng nan gapo ay dawatena datako no mamati tako. Et maiwed polos inik-ikkan tako is gapo ay insalakana datako nodi siya nan kanemnem et kedeng. Isonga adi mabalin ay men-etek nan ipogaw ay mangwani en nan gawis ay inikkana nan gapo ay insalakan Apo Dios siya. 10 Tay si Apo Dios et kedeng nan mangipabalo isnan biyag tako gapo isnan naitapiyan tako ken Jesu Kristo tapno ikkan tako koma nan gawis ay ninemnemna id kasin ay awnit tako ikkan.
Pinos-an Jesu Kristo Nan Nemnem Nan Am-in Ay Mamati Ken Siya
11 Isonga dakayo ay baken Judio ay makwani en Gentil et nemnemenyo din kanegyo id kasin. Dakayo et kanan nan Judio en egay kayo naibilang ay ipogaw Apo Dios tay egay kayo od kasegyatan. Owen, tay id kasin et inbagan Apo Dios en masapol ay masegyatanda tay siya nan mangipaila ay ipogaw Apo Dios daida. Ngem maid silbin nan apedda ikkan isnan awakda no adida ikkan pay nan layden Apo Dios. 12 Ngem nemnemenyo din egayyo naitapiyan ken Kristo. Kaneg kayo naiyaddaaddawi ken Apo Dios tay baken kayo Judio ay ap-on Israel ay pinilin Apo Dios ay ipogawna. Isonga egay kayo gedan nailak-am isdin inkalin Apo Dios isnan ipogawna en awnit omali nan mangisalakan ken daida. Isdin nangitoltoloyanyo isnan sigod ay ogaliyo et maid namnamayo ay awnit dawaten Apo Dios dakayo tay egayyo getken nan maipanggep ken siya. 13 Ngem id wani gawis tay naitapi kayo ken Apo Dios ya ken dakami ay ipogawna gapo isnan nateyan Jesu Kristo. 14 Isonga inamong Jesu Kristo datako ay Judio ya nan baken Judio et ninbalin tako ay kaneg sin-ag-i. Inesangna nan nemnem tako tay minaidna nan poon nan men-inaamisan tako 15 tay isnan nateyana et minaidna nan linteg ay naited ken Moses ya am-in nan bilbilina ay pinatpatimi ay Judio id kasin ta maeesang si Apo Dios is solsolotenmi ay Judio ya dakayo ay baken Judio. Isonga id wani et siya nan kaoolnosan tako tay pinabalona datako ay ninbalinena ay es-esa ay ipogaw gapo isnan maitatapiyan tako ken siya. 16 Gapo isnan nateyan Jesu Kristo isnan kros et siya nan nakaanan nan kedse tako tay pinos-ana nan nemnem tako ay mamati ay Judio ya Gentil ay kaneg esay ipogaw tasiyay somag-en tako ken Apo Dios. 17 Isonga inmali si Kristo ta ibagana ken dakayo ay naiyaaddawi ken Apo Dios ya ken dakami gedan ay naisasag-en ken siya nan gawis ay damag ay mabalin ay maitapi tako ken Apo Dios. 18 Et nan maitatapiyan tako ken Kristo nan gapo ay makasag-en tako am-in ken Apo Dios ay Ama tako tay wada nan Ispirito Santo ken datako id wani.
19 Isonga dakayo ay egay kaibilang ay ipogaw Apo Dios id kasin et naitapi kayo id wani ken dakami ay ipogawna et men-an-ak Apo Dios datako am-in. 20-22 Et maitapi tako am-in isnan baey ay sas-aadena ay mentetean di Ispirito Santo. Si Jesu Kristo et siya nan kanegna tokod tay siya nan mangipapakneg ya mangipadadakkel isnan baey dapay nan aapostolis ya nan mamadton Apo Dios et daida nan kanega kiling san baey tay daida nan omon-ona ay mangipagtek isnan maipanggep ken Jesus. Gapo isnan maitatapiyan nan mamati ken Kristo et kanegda nan kaiw ay nateketeken ngem wada nan kaosalanda am-in isnan baey. Isonga dakayo pay ay mamati nan tap-in di isaad Apo Dios isnan gawis ay baeyna.