Nan Solat Pablo Isnan Ipogaw id Efeso
Nan Maipanggep Isnan Solat
Nan naay ay insolat Pablo isnan mamati id Efeso et nan awnit ikkan Apo Dios ay mangpos-a isnan am-in ay wada isnan batawa ya id daya ta kedeng si Kristo is apoda. (1:10). Siya nan gapo ay binagbagaan Pablo nan mamati tapno osto nan ik-ikkanda ta mapos-a nan nemnemda.
Pangngalig nan tap-in nan inosal Pablo ta ipailana nan kaneg nan mapos-aan tako ay mamati. Kanana en nan mamati et kanegda nan esay awak et si Jesu Kristo nan kaneg olon nan awak ay deey. Kanana abes en kaneg baey nan mamati et si Kristo nan kanegna tokod. Indiligna pay nan sin-asawa ken Jesu Kristo ya nan mamati ken siya.
Nan wada isna:
Nan login nan solat 1:1-2
Nan mapos-aan Kristo ya nan mamati ken siya 1:3-3:21
Nan ik-ikkan nan mamati ken Kristo 4:1-6:20
Kombos nan solat 6:21-24
1
Nan Login Nan Solat
Sak-en si Pablo ay pinilin Apo Dios ay esay apostolis Jesu Kristo. Naay di solatko ken dakayo ay ipogaw Apo Dios id issa Efeso ay mangitoltoloy ay mamati ken Jesu Kristo.
Sapay koma ta kanayon ay liknaenyo nan layad, anos ya natalna ay nemnem ay magapo ken Apo Dios ay Ama ya ken Jesu Kristo ay Apo tako.
Nan Kaskasdaaw Ay Seg-ang Apo Dios
Dadama nan panangdayaw tako ken Apo Dios ay Dios ya Aman Jesu Kristo ay Apo tako. Gapo isnan maitatapiyan tako ken Jesu Kristo et dadama nan badang Apo Dios ken datako tay inpaiyalina isnan Ispiritona nan am-in ay gawis ay nagapo id daya. Gapo ken Jesu Kristo et olay isdin egay kaboliwan nan naay batawa et epdas pinilin Apo Dios datako ay men-ipogawna ta menbalinena datako is nadiosan ay maid polos basbasolna ken siya. Id sang-adom et ninemnem Apo Dios ay menbalinena datako is an-akna maipoon isnan ikkan Jesu Kristo. Siya nan layden Apo Dios ay ommat ken datako gapo isnan dadama ay layadna ken datako. Isonga daydayawen tako si Apo Dios gapo isnan gawigawis ay egayna inyim-imot ay badangna ken datako tay inbaana ken datako nan laylaydena ay Anakna ay si Jesu Kristo. Nan basan Jesu Kristo ay inmayos isdin nateyana et siya nan nangsakbot ken datako isnan basbasol tako isonga pinakawan Apo Dios datako. Gapo tay managseg-ang siya et dakkel nan badangna ken datako ay maid kankanegna. Si Apo Dios et getkena nan am-in ay wada ya ostoosto nan am-in ay ikkana. Isonga inpagtekna ken datako nan awnit maikkan ay egayna inpagtek isnan tap-in di ipogaw ay epdasna ninemnem id sang-adom ay awnit matongpal gapo ken Kristo. 10 Siya na nan planona. No makwas nan am-in ay masapol ay ommat dat pos-aen Apo Dios nan am-in ay wada isnan batawa ya id daya ta kedeng si Kristo is Apo.
11-12 Am-iam-in ay om-ommat et epdas ninemnem Apo Dios ay awnit ommat. Kaneg nan nangpiliyana ken dakami ay Judio ta dakami nan omon-ona ay mamati ken Jesu Kristo. Tay enggana id sang-adom et dakami ay Judio nan nangses-eed isnan inbagana ay awnit omdan ta madayaw si Apo Dios gapo isnan panakabalina. 13 Ngem id wani gawis tay olay dakayo ay baken Judio et inpailan Apo Dios ay ipogawna dakayo tay inidyana ken dakayo nan Ispiritona ay kaneg din inbagana. Inikkana di tay namati kayo ken Kristo issan nangdengnganyo isnan gawis ya tet-ewa ay mait-itdo maipanggep isnan inikkan Apo Dios ay mangisalakan ken datako. 14 Nan makitetean nan Ispirito Santo ken datako et siya nan manggetkan tako ay tet-ewa ay tongpalen Apo Dios nan am-in ay inkalina isnan ipogawna isonga getken tako ay awnitna dawaten datako. Daydayawen tako nan kaskasdaaw ay seg-ang Apo Dios.
Nan Lowalon Pablo Pala Isnan Mamati
15 Gapo tay dinngek nan pammatiyo ken Apo Jesus ya nan dadama ay layadyo abes isnan am-in ay ib-ayo ay ipogaw Apo Dios 16 et adiyak isalsaldeng ay men-iyaman ken Apo Dios gapo isnan inikkana ken dakayo ya ilol-owalowak dakayo ken siya. 17 Menlol-owalowak ken Apo Dios ay kadayawan ay Ama tako ay nangibaa ken Apo Jesu Kristo. Dawdawatek ay itedna koma ken dakayo nan silib ay magapo isnan Ispirito Santo ay mangipagtek isnan am-in ay maipanggep isnan kinadiosna tapno getkenyo siya ay osto. 18 Idawdawatko pay ken Apo Dios ay silawana nan nemnemyo tapno getkenyo ay osto nan awnitna ited ken dakayo ay biyag ay maid patenggana tay siya nan gapo ay pinilina dakayo. Laydek abes ay getkenyo nan kinaado ya kinagawis nan awnitna ited isnan ipogawna. 19 Idawdawatko gedan ay likliknaenyo koma nan kabaelana ay mangbadang ken datako ay mamati ken siya. Inpailan Apo Dios nan kapigsan nan kabaelana ay maid kanegna 20 isdin nangtagowana ken Jesu Kristo isdin nateyana danat ipangato id daya et patokdowena isnan makanawana ay kad-an di madaydayaw. 21 Isonga wada si Jesus id daya et siya nan kangatowan ay Apo id wani ay eng-enggana. Maiwed nangatngato mo siya isnan am-in ay manakabalin ay apo isnan batawa ya id daya ay maila ya adi kaila. 22 Inpangaton Apo Dios si Jesu Kristo ay men-apo isnan am-in ay wada et siya gedan nan pinilin Apo Dios ay Apon di mamati. 23 Isonga datako ay mamati ken Jesu Kristo et kanega datako nan awakna ya siya nan kaneg tako olo. Tay si Kristo ay kangatowan ay Apo isnan am-in et siya nan mangipaik-ikkan isnan am-in ay laydena ay maikkan et datako nan mang-ik-ikkan ya datako gedan nan mangipagtek isnan kanegna.