6
Menbinadang Tako
Bebsatko, naay di kasinko ibaga. No waday mamati is makabasol masapol ay badangan nan ipogaw ay napigsa nan pammatina ya anosana ay mangbadang ken siya ay mangipaila isnan layadna. Ya makailana tay mabalin ay madolog siya gedan. Menbinadang kayo ay mamati no waday menligatan nan esa ken dakayo. No siya di nan ik-ikkanyo et matongpal nan bilin Kristo ay mangwani en menlinayad tako. Adi kayo mendine ay mangwani en adiyo masapol nan badang nan ib-ayo. Tay no keg tona nan nemnem nan ipogaw et al-allilawena nan awakna tay baken di is tet-ewa. Isonga masapol tonggal esa ay mangnemnem isnan ik-ikkana ta paneknekana omona no osto wenno baken. Et no mapaneknekan ay gawis am-in nan inikkana, men-gasing siya. Ngem baken koma nan kinakolang nan ib-am is mangidildiligam isnan kabaelam ta mabalin ay kanam en gag-awiska mo siya. Tay tonggal esay ipogaw et wada nan kinakapsotna ay nalaka ay bomasolana. Et siya nan masapol ay makailana.
Siya na nan esay it-itdok. Nan ipogaw ay mait-itdowan isnan kalin Apo Dios et masapol ay agtana isnan wada ken siya nan ipogaw ay mang-it-itdo ken siya.
Siya dana pay nan ibagak ken dakayo. Adi kayo masiksikapan. Tay nan ik-ikkan nan ipogaw ay gawis wenno ngawi et siya nan awnitna apiten tay adi mabalin ay maallilaw si Apo Dios. No nan layden nan ipogaw et nan ik-ikkana ay ol-olay, awnit madosa siya ay eng-enggana. Ngem no ik-ikkana nan layden nan Ispirito Santo et awnitna ganaben nan biyag ken Apo Dios ay ited nan Ispirito Santo ken siya ay maid patenggana. Isonga adi tako koma maom-oma ay mang-ik-ikkan isnan gawis tay no itoltoloy tako ay mang-ikkan awnit siya nan apiten tako no omdan nan osto ay timpo. 10 Isonga kanayon koma ay ikkan tako nan gawis isnan am-in ay ipogaw isnan matatagowan tako. Am-am-amed isnan ib-a tako ay mamati.
Nan Kombos Nan Naay Ay Solat
11 Isnan naay kombos nan solatko ken dakayo et sak-en ay mismo nan nangisolat. Isonga ilaenyo baw nan kadadaken nan solatko. 12 Kanak en nan men-it-itdo ken dakayo ay mangwani en masapol ay menpasegyat kayo ta maisalakan kayo et ik-ikkanda dadi ta madayawda. Ikkanda di abes tay no kananda en omanay nan nateyan Jesus gapo isnan basbasol di ipogaw et paligaten nan ib-ada ay Judio daida. Isonga kankananda en masapol ay masolot nan linteg Moses gedan. 13 Ngem olay ninpasegyatda adida kadi solsoloten nan am-in ay linteg Moses. Laydenda ay menpasegyat kayo ta mabalin ay men-etekda ay mangwani isnan tapin di ipogaw en, “Ilaenyo, ninpasegyatda gapo tay solsolotenda nan it-itdomi.” 14 Ngem sak-en, baken nan kaneg todi is laydek ay ibaga. Nodi laydek ay ibaga nan nateyan nan Apo tako ay si Jesu Kristo ay pala ken sak-en. Gapo isnan inikkana et id wani maid polos laydek isnan am-in ay maik-ikkan isnan batawa ay mang-ap-apos ken Apo Dios tay maid polos paayda ken sak-en. 15 Tay nan napatepateg isnan biyag tako et nan balo ay nemnem ay nagapo ken Apo Dios. Baken nan menpasegyatan nan ipogaw. 16 Sapay koma ta liknaen nan am-in ay mangpatpati isnan kakakwanik nan seg-ang ya nan natalna ay nemnem ay magapgapo ken Apo Dios. Daida nan ipogaw Apo Dios olay no Judio wenno baken.
17 Menlogi id wani, adi kayo koma pomaligat ay mangsongsongbat isnan kankanak. Tay nan naay adoado ay kablatko ay nagapo isnan mang-ad-adi ken Jesus et da tona nan mangipagtek isnan kinatet-ewan nan men-ob-oblaak ay pala ken Jesus.
18 Bebsatko, sapay koma ta wawawawada ken dakayo nan layad ya anos Jesu Kristo ay Apo tako.
Siya dana et kedeng nan ibagak.