5
Taah nyaŋ dulnyaa aabimbin pu na
Unii umɔk pak ke Yesu ye Kristo u gaa timi lii na, udaan ngbaan ye Uwumbɔr aabo la. Unii umɔk gee ubo aate na, u ga li gee waabo mu. Ti yaa gee Uwumbɔr ki kii waamɔb kan, nima le cha ti nyi ke ti gee waabim. Ti yaa gee Uwumbɔr kan, naatataa le ye ke ti kii waamɔb. Le waamɔb aa pɔɔ. Ba pu? binib bimɔk ye Uwumbɔr aabim na nyaŋni dulnyaa aatɔŋ. Taah gaa Yesu ki kii na, nima le cha ti nyaŋni dulnyaa aatɔŋ. Ulau nyaŋni dulnyaa aatɔŋ? Unii umɔk pak ke Yesu ye Uwumbɔr Aajapɔɔn na, uma le nyaŋni dulnyaa aatɔŋ.
Yesu Kristo aaseeraadam
Yesu Kristo le ye u nan dan dulnyaa wee ni na, le Jɔnn muin u nnyun ni. Baah nan ku u na, le waasin nyan. Naa ye ke Jɔnn muin u nnyun ni baanja la, bi nan ku u ki kpee, le waasin nyan. Uwumbɔr Aafuur Nyaan mɔk timi ke nimina ye mbamɔn la; ba pu? Nfuur Nyaan ye mbamɔndaan la. 7-8 Jɔnn nan muin Yesu nnyun ni. U nan kpo, le waasin nyan. Nimina le mɔk ke u ye Uwumbɔr Aajapɔɔn. Nfuur Nyaan ngbaan mu mɔk ke u ye Uwumbɔr Aajapɔɔn. Kina le Uwumbɔr ji seeraa ki mɔk ke Yesu sil ye Ujapɔɔn. Ti pak binib aaseeraa la. Uwumbɔr aaseeraa jer binib yoo. 10 Unii umɔk gaa Uwumbɔr Aajapɔɔn ki kii na, u pak Uwumbɔr aah len pu na. Unii umɔk kaa pak Uwumbɔr aah len pu na, u yin Uwumbɔr unyamɔndaan la; kinye pu? waa pak Uwumbɔr aah len Ujapɔɔn aabɔr pu na. 11 Uwumbɔr aah len pu na le ye ke u tii timi limɔfal li kaa kpa ndoon na, ke limɔfal ngbaan bi Ujapɔɔn ni. 12 Unii umɔk kpa Uwumbɔr Aajapɔɔn na le kpa limɔfal ngbaan. Unii umɔk kaa kpa Uwumbɔr Aajapɔɔn na aa kpa limɔfal ngbaan.
Limɔfal li kaa kpa ndoon na
13 M ŋmee tibɔr tee tii nimi bi gaa Uwumbɔr Aajapɔɔn ki kii na, ke ni bee ke ni kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na. 14 Ti kpa lipobil ki mee Uwumbɔr ki bee ke ti yaa mee u tiwan ni ye waageehn na kan, u ŋun timi aameel la. 15 Ti yaa bee ke u ŋun timi aameel kan, ti bee ke ti kan taah mee u tiwan ni na la.
16 Unii yaa kan una aabo tun titunwanbir ti kaan cha u kpo na kan, u ga mee Uwumbɔr tii u. Le Uwumbɔr ga tii u limɔfal. Binib bi tun titunwanbir ti kaan cha bi kpo na, Uwumbɔr ga tii bi limɔfal. Le titunwanbir ti cha binib kpo na mu bi. Maa len ke ni li mee Uwumbɔr tii binib bi tun titunwanbir ngbaan na. 17 Lituln limɔk kaa ŋan na po ye titunwanbir la. Titunwanbir ti kaan cha binib kpo na mu bi.
18 Ti nyi ke unii umɔk ye Uwumbɔr aabo na aa ki tun titunwanbir; ba pu? Uwumbɔr Aajapɔɔn kii u, le kinimbɔŋ aan ŋmaa ŋa u nibaa.
19 Ti nyi ke ti ye Uwumbɔr aabim la, ki nyi ke dulnyaa aanib mɔmɔk bi kinimbɔŋ aaŋaal ni la.
20 Ti nyi ke Uwumbɔr Aajapɔɔn nan dan ki nan tii timi nlan ke ti bee Uwumbɔr, u ye Uwumbɔr bamɔnn na la. Ti bi Ujapɔɔn Yesu Kristo ni, nima le ti bi Uwumbɔr bamɔnn mu ni. Uma le ye Uwumbɔr bamɔnn, ni limɔfal li kaa kpa ndoon na daan.
21 Maabim, ni nyan nibaa ŋiwaa ni man.