Lelee aagbaŋ ki
JƆNN
ŋmee ki na
1
Min Jɔnn u ye uninkpel na le ŋmee tibɔr tee tii nimi Yesu aanib, nimi bi Uwumbɔr nyan bi na. M gee nimi mbamɔm la. Naa ye min baanja le gee nimi. Binib bimɔk nyi mbamɔn na mu gee nimi. Mbamɔn pu, le ti gee nimi. Mbamɔn ngbaan bi tisui ni, ki ga li bi ti chee n‑yoonn mu kaa kpa ndoon na.
Tite Uwumbɔr, ni Yesu Kristo u ye Tite Uwumbɔr Aajapɔɔn na, ga ter timi, ki san timi kinimbaak, ki tii timi nsuudoon, ki cha ti li dii mbamɔn aasan, ki li gee tɔb.
Mbamɔn ni ngeehm
M kan ke ni ponn ni bibaa dii mbamɔn aasan, Tite Uwumbɔr aah tuk timi pu na. Le ni ŋa mi mpopiin sakpen. Yesu aanib, m gaŋ nimi, cha ti mɔmɔk li gee tɔb man. Maa ŋmee nkaal pɔɔn tii nimi. Taah nan piin ki dii Yesu aasan na, ti nan ŋun nkaal ngbaan la, le ki di nan saa din. Ti yaa gee Uwumbɔr kan, naatataa le ye ke ti li keei waamɔb. Naah nan piin ki dii Yesu aasan na, ni nan ŋun nkaal ngbaan la, le ki di nan saa din. Nkaal ngbaan le ye ke ti li gee tɔb n‑yoonn mɔmɔk.
Biŋmaŋmannim chuun dulnyaa wee ni ki wiir. Bi len ke Yesu Kristo aa nan kpaln unii ki dan dulnyaa wee ni. Bima le ye biŋmaŋmannim ki ye Kristo aadim. Li nyi man, taa cha nimi aatuln bee yɔli. M ban ke ni kan naah tun lituln li na aapiin mɔmɔk la.
Unii umɔk kaa beenin dii Kristo aabɔr, ki di tibɔyayan kpee ti pu na kan, waa gaa Uwumbɔr. Unii umɔk beenin dii Yesu aabɔr na kan, u gaa Tite Uwumbɔr ni Ujapɔɔn mɔmɔk la. 10 Unii yaa dan ni chee ki joo ni tibɔr ti kaa ye Kristo aabɔr na kan, ni taa cha u koo ni nido. Hali ni taa doon u. 11 Unii u doon u na kpaln ubakaatɔ le na.
Kookoo aabɔr
12 M kpa tibɔr sakpen ki ban m tuk nimi; m mu aa ban m ŋmee ti kigbaŋ kee ponn ni. M dak ke m ga mann nimi, ki len ni chee, aan ti li kpa mpopiin mbamɔm.
13 Ninaabitiib bi Uwumbɔr lee bi na dooni nimi la.