Yesu Aakpambalb aah tun
LITULN
pu na
1
Njɔ Teofilus, min Luk nan ŋmee njan aagbaŋ ke m tuk si Yesu aah nan ŋa pu na mɔmɔk, ni waah mɔk binib pu na mɔmɔk, n‑yoonn mu u nan piin waatuln ki ti saa n‑yoonn mu Uwumbɔr di u buen paacham na. Waah nan bi dulnyaa wee ni na, le u lee waakpambalb. Uwumbɔr Aafuur Nyaan aapɔɔn pu le u nan tuk waakpambalb ngbaan baah ga ŋa pu na, le Uwumbɔr nin di u buen paacham. Waah kpo ki fikr nkun ni na, le u di ubaa mɔk bi n‑yoonn n‑yoonn, le ki ti saa iwiin imonko ilee, ki mɔk bi chain ke u sil kpa limɔfal. Binimbil nan kan u. Le u len bi chee, ki tuk bi Uwumbɔr aanaan aah bi pu na. Waah nan laa bi bi chee na, le u bui bi, “Ni taa nya Jerusalem ni. Ni li bi nima, ki ti saa bundaln Nte Uwumbɔr ga tii nimi Waafuur Nyaan, waah nan puu tipuur ti na. Ni nan ŋun tipuur ngbaan pu m chee la. Mbamɔn, Jɔnn nan muin binib nnyun ni. Naan ki yunn, le m ga di Uwumbɔr Aafuur Nyaan gbiin nimi.”
Uwumbɔr aah di Yesu buen paacham pu na
Yesu aakpambalb aah kuun u chee na, le bi baa u, “Tidindaan, dandana wee, aa ga nyan timi Israel yaab timi aadim aaŋaal ni, ki ki giin timi aanaan tii timi ii?”
Le Yesu tuk bi, “Bundaln Nte Uwumbɔr ga ŋa waah ban pu na, aa ye nimi aabɔr. Ti bi u chee la. Waafuur Nyaan yaa nan gbiin nimi kan, ni ga li kpa waapɔɔn, ki ga li ye maaseeraadam Jerusalem ponn ni, ni Judea aatim mɔmɔk ni, ni Samaria aatim ni, ni dulnyaa aanaan mɔmɔk ni.” Waah len kina na, le Uwumbɔr di u buen paacham, binimbil ni. Le ntaalangbam biin u pu. Baa ki waa u.
10 Le bi beenin si lik waah cha paacham pu na. Libuul ngbaan ni, le bijab bilee nan sil bi chee,* : Bijab bilee ngbaan nan ye Uwumbɔr aatuuntiib la. ki pee ŋikekepipiin, 11 ki baa bi, “Galilee aanib, ba pu ni si lik paacham kina? Yesu, u Uwumbɔr nyan u ni chee buen paacham na, u ga gir ni. Ni kan waah buen pu na. Kina, le u ga nan ki gir ni.”
Baah nyan unii ke u leŋ Judas aaleleŋ pu na
12 N‑yoonn ngbaan, Yesu aakpambalb nan bi lijool libaa paab, bi yin li ke Olif aasui aajool. Naa daa Jerusalem. Ni naahn limalgeln la. Le bi nyan nima, ki gir buen Jerusalem. 13 Baah ti fuu Jerusalem na, le bi koo baah koo kidiik ki ponn ni na. Kidiik ngbaan nan ye paacham aadiik la. Le Piita, ni Jɔnn, ni Jems, ni Andru, ni Filip, ni Tomas, ni Batolomiu, ni Matiu, ni Jems u ye Alfeus aajapɔɔn na, ni Simonn u nan ban u kuln waatiŋ aadim na, ni Judas u ye Jems aajapɔɔn na, mɔmɔk nan bi kidiik ngbaan ni. 14 Le bi ni Mari u ye Yesu aana na, ni bipiib bibaa, ni Yesu aanaatiib, mɔmɔk kuuni tɔb chee, ki kpaani kimɔbaan, ki mee Uwumbɔr n‑yoonn mɔmɔk.
15 N‑yoonn ngbaan, le binib bi dii Yesu na nan kuun tɔb chee. Bi ga nan li fuu binib nkub ni moninko. Le Piita fii sil bikaasisik ni, ki bui bi, 16 “Nnaabitiib, n‑yaayoonn na, Uwumbɔr Aafuur Nyaan nan cha Ubɔr David len Judas aabɔr. Ni ŋmee Uwumbɔr Aagbaŋ ponn ni. Naah ŋmee pu Uwumbɔr Aagbaŋ ponn ni na, see ni ŋa kina. Judas le nan mɔk binib Yesu aah bi nin chee na, le bi ti chuu u. 17 Judas nan ye timi Yesu aakpambalb ponn ni ubaa la. Yesu nan nyan u, ke u tun Uwumbɔr aatuln ti chee.”
18 U ŋa tiwan ni kaa ŋan na, le ki kan ŋimombil, ki daa bukpaab. Le u lir kitiŋ bukpaab ngbaan ponn ni, ki kpo. Upuul nan puu, le tineer mɔmɔk nyan. 19 Binib bimɔk bi Jerusalem na nan ŋun waabɔr. Nima pu na, baaliin ponn ni, bi yin bukpaab ngbaan ke Akeldama aakpaab. Naatataa le ye ke “Nsin aakpaab.”
20 “N‑yaayoonn na, Ubɔr David nan ŋmee Judas aabɔr, Uwumbɔr aalahn aagbaŋ ponn ni ke,
‘Taa cha tiwan nibaa ki li bi waadichal ni.
Taa cha unii ubaa ki li bi li ponn ni.’ : Lik Ilahn 69.25.
U nan ki ŋmee Judas aabɔr ke,
‘Cha unii uken leŋ waaleleŋ.’ ” : Lik Ilahn 109.8.
21-22 Piita nan ki len ke, “Nima pu na, ni ŋeer ke unii ubaa ki kpee ti pu, ki li ye seeraadaan, ki tuk binib ke Tidindaan Yesu fikr nkun ni. Ti ban unii u nan chuun ŋisachun ti ni Tidindaan Yesu chee, n‑yoonn mu Jɔnn nan muin Yesu nnyun ni na, ki ti saa bundaln Uwumbɔr nyan Yesu ti chee ki di u buen paacham na.”
23 Piita aah len kina na, le bi nyan bijab bilee. Bi yin ubaa ke Josef Basabas Justus ki yin uken ke Matias. 24-25 Le bi mee Uwumbɔr ke, “Tidindaan, aa nyi binib mɔmɔk aasui ni aah bi pu na. Mɔk timi unii u aa lee u na bijab bilee ngbaan ponn ni aan u li ye saakpambal ki gaa lituln li Judas nan di cha ki buen nin chee ŋeer u na.” 26 Baah mee Uwumbɔr doo na, le bi di ŋitakpabil tii bi, ke bi lik baah ga lee uja u na. Nimina nan mɔk bi ke bi ga lee Matias la. Le bi di u kpee Yesu aakpambalb kipiik ni ubaa na pu.

*1:10 : Bijab bilee ngbaan nan ye Uwumbɔr aatuuntiib la.

1:20 : Lik Ilahn 69.25.

1:20 : Lik Ilahn 109.8.