2
Uwumbɔr Aafuur Nyaan aah nan fuu ni pu na
Juu yaab aawinyaan mubaa nan saa. Bi yin mu ke Pentekost daal. Le binib bi dii Yesu na mɔmɔk bi kidiik kibaa ni. Libuul ngbaan ni, le bi ŋun kifuuk nyan ni kitaapaak. Ni nan bi ke libuln pɔpɔɔl aah kpa kifuuk pu na, ki nan gbiin lidichal li bi ka li ponn ni na. Le bi kan tiwan nibaa, ni bi ke imiigaal na, ki nan tɔŋ bi mɔmɔk aayil paab. Le Uwumbɔr Aafuur Nyaan gbiin bi mɔmɔk. Le bi len iliin yayan, Uwumbɔr Aafuur Nyaan aah cha bi len pu na.
N‑yoonn ngbaan le Juu yaab nan bi Jerusalem ni. Bi nan ye binib bi pak Uwumbɔr na, ki nyan ni ŋinibol mɔmɔk ponn ni dulnyaa wee ponn ni. Le bi ŋun Yesu aanib len iliin yayan. Le bi kuun ni nima, ki wiir. Le bi mɔmɔk ŋun bi len baaliin ibaabaa. Le ni muk bi nima chee, ki gar bi pam. Le bi bui ke, “Bijab bi len kina na mɔmɔk ye Galilee aatiŋ aanib la. Bi ŋa kinye aan ki len timi aaliin aabɔŋ kina? Ti ŋun bi len ti mɔmɔk aaliin ibaabaa la. Timi bibaa nyan ni Patia aatiŋ ni, bibaa mu nyan ni Media aatiŋ ni, bibaa mu nyan ni Elam aatiŋ ni, bibaa mu nyan ni Mesopotamia aatiŋ ni, bibaa mu nyan ni Judea aatiŋ ni, bibaa mu nyan ni Kapadosia aatiŋ ni, bibaa mu nyan ni Pontus aatiŋ ni, bibaa mu nyan ni Asia aatiŋ ni, 10 bibaa mu nyan ni Frijia aatiŋ ni, bibaa mu nyan ni Pamfilia aatiŋ ni, bibaa mu nyan ni Ijipt aatiŋ ni, bibaa mu nyan ni Libia aatim mu bi Sairene aatiŋ chee na, bibaa nan ye Juu yaab, ni Biniyayam bi kpeln bibaa ki dii Juu yaab aasan na, ki nyan ni Rom aatiŋ ni na, 11 bibaa mu nyan ni Krete aatiŋ ni, bibaa mu nyan ni Arabia aatiŋ ni. Ti mɔmɔk ŋun bi len timi aaliin ki mooni Uwumbɔr aah tun lijinjiir aatun pu na.” 12 Le ni gar bi mɔmɔk, ki cha bilan ŋmal. Le bi baa tɔb, “Naatataa ye kinye?”
13 Le bibaa mu ŋani bi mbɔnyun ki bui ke bi nyun ndaan le ki gbii.
Piita aah tuk bi Uwumbɔr aaliin pu na
14 Le Piita ni Yesu aakpambalb kipiik ni ubaa na fii sil. Le Piita len mpɔɔn pu, ki tuk kinipaak ngbaan, “Nnaabitiib, Juu yaab, ni nimi bimɔk bi Jerusalem ni na, ni li pel mbamɔm, ki ŋun maah ga len pu na. 15 Ni dak ke binib ngbaan nyun ndaan gbii la. Baa nyun. Dandana, ni ye tikur tiwae kichakpiik ni la. Nima pu na, baa nyun ndaan. 16 Baah len iliin yayan pu na, ni ye Uwumbɔr aabɔnabr Joel aah nan len pu na la. Joel nan len ke Uwumbɔr len ke:
17 ‘N‑yoonn mu choo na,
m ga di Maafuur Nyaan ŋa binib mɔmɔk pu.
Nijapɔtiib ni nibisatiib ga nabr min Uwumbɔr aah len pu na.
Nimi aanachipɔm ga kan lijinjiir aawan.
Nimi aaninkpiib ga daŋ tidaŋ.
18 N‑yoonn ngbaan, m ga nan di Maafuur Nyaan
ŋa maanaagbiijab ni maanaagbiipiib mu pu,
le bi ga nabr maah len pu na.
19 M ga ŋa lijinjiir aatun kitaapaak ni, ni kitiŋ pu;
nsin, ni mmii, ni iŋmanyuu ga li bi;
20 nwiin ga bɔln, le uŋmal mann ke nsin na,
waahr aan Uwumbɔr aawiin daal nin fuu ni.
Mu ga li ye nwiin sakpiin mu kpa liyimbil na.
21 Liyaadaal ngbaan, unii umɔk mee Uwumbɔr na le ga ŋmar.’ ”* : Lik Joel 2.28-32.
22 Tɔ, Piita ki len ke, “Israel yaab, li pel man. Uwumbɔr ban ke u mɔk binib ke uma le tun ni Yesu, u ye Nasaref aatiŋ aanii na. Nima pu le u cha u ŋani lijinjiir aatun, ni lituln li kpa liyimbil na, nimi ponn ni. Nimi nibaa nyi kina. 23 Uwumbɔr aageehn pu le bi nan di Yesu ŋa niŋaal ni. Uwumbɔr nan nyi ke bi ga ŋa kina. Le ni di u ŋa mbiindam aaŋaal ni ke bi ti kpaa u ndɔpuinkoo pu, ki ku u. Nima pu na, nimi le ku u. 24 Uwumbɔr le fikr u nkun ni ki bii nkun aapɔɔn, kaa cha nkun joo u. 25 Ubɔr David nan len Yesu aabɔr ke,
‘M nan kani Tidindaan m chee n‑yoonn mɔmɔk.
U bi ŋŋangii wɔb, ki biin m pu,
ke tiwan nibaa taa muk mi.
26 Nima pu na, m kpa mpopiin, ki len mpopiin aaliin,
27 le ki kpa limakl ke saan cha maawiin bee kitekpiitiŋ ni.
M ye saabo u ye chain na, le saan cha maawon bur.
Nima le m bi dulnyaa wee ni ki kpa nsuudoon.
28 Aa nan mɔk mi limɔfal aasan.
Saah bi m chee pu na, le m kpa mpopiin pam.’ ” : Lik Ilahn 16.8-11.
29 Le Piita ki len ke, “Nnaabitiib, m ban m tuk nimi tiyaaja David aabɔr chain la. U nan kpo, le bi sub u. Din pu na, waakaakul bi do. 30 U nan ye Uwumbɔr aabɔnabr ubaa la, ki nyi ke Uwumbɔr puu tipuur ke u ga ŋa uma David uyaabil ubaa ubɔr, ke uma David aah ye ubɔr pu na. 31 David nan nyi Uwumbɔr aah ga ŋa pu na. Nima pu na, u nan len ke Uwumbɔr ga nan fikr Kristo u gaa timi lii na nkun ni, kaan cha u bee kitekpiitiŋ ni. Waawon aa bur. 32 Uwumbɔr fikr Yesu nkun ni. Tinimbil kan u, le ti tuk binib. 33 Uwumbɔr nyuŋ Yesu, ki di u kaan uŋangii wɔb. U gaa Nfuur Nyaan Ute Uwumbɔr chee, uma Uwumbɔr aah nan puu tipuur ti ke u ga tii u na. Naah kan pu na, ni naah ŋun pu dandana wee na, ye Uwumbɔr Aafuur Nyaan le u di ŋa ti ni. 34 David aa nan buen paacham. U mu nan len ke,
‘Uwumbɔr bui Ndindaan ke: Kal ŋŋangii wɔb,
35 ki ti saa buyoonn m ga nyaŋ saadim mɔmɔk na.’ ” : Lik Ilahn 110.1.
36 Le Piita ki len ke, “Israel yaab mɔmɔk, m ban ke ni sil bee ke ni ye Yesu aabɔr le m len. Nimi le kpaa u ndɔpuinkoo pu. Uwumbɔr le mɔk ke uma Yesu le ye Kristo u gaa timi lii na, ki ye Tidindaan.”
37 Kinipaak ngbaan aah ŋun Piita aah len pu na, le ni muk bi sakpen. Le bi baa Piita ni Yesu aakpambalb biken na, “Tinaabitiib, ti ga ŋa kinye?”
38 Le Piita bui bi, “Ni mɔmɔk kpeln nimi aabimbin, ki cha ti muin nimi nnyun ni, Yesu Kristo aayimbil pu. Le Uwumbɔr ga di cha nimi aatunwanbir pinn nimi, ki tii nimi ipiin i ye Waafuur Nyaan na. 39 Tidindaan Uwumbɔr nan puu tipuur ke u ga di Waafuur Nyaan tii nimi, ni nimi aabim, ni binib bi bi ni daa na: u ga tii binib bi u ga yin bi na mɔmɔk.”
40 Le Piita di tibɔr ti wiir na tuk bi Yesu aabɔr, le ki sur bi ki bui bi, “Pɔɔn nibaa man ki ŋmar, ki nya ntafadaan mu ga pii titunwanbirdam ngbaan na ni.” 41 Le bi muin binib bi gaa Piita aah len pu na nnyun ni. Liyaadaal ngbaan le binib ŋichur ŋitaa ŋmar, ki kpee bi pu. 42 Binimbil nan man ke bi bae Yesu aabɔr, waakpambalb chee. Bi mɔmɔk nan kpaan kimɔbaan, ki ji tɔb chee tijikaar, ki kpaani tɔb chee ki mee Uwumbɔr.
Yesu aanib aabimbin aah nan bi pu na
43 Uwumbɔr nan cha Yesu aakpambalb tun lijinjiir aatun pam. Nima pu na, binib mɔmɔk nan san Uwumbɔr. 44 Le binib bimɔk gaa Yesu ki kii na kpaan tɔb chee, ki di baawan yakr tɔb. 45 Binib nan kooh baah kpa tiwan ni na, ki di ŋimombil ngbaan yakr tɔb, baah ban pu na. 46-47 Idaa mɔmɔk bi nan kuuni Uwumbɔr Aadichal ni, ki kpaani bido ki ji tijikaar, ki pak Uwumbɔr, ki kpa mpopiin, ni tibulchinn. Le binib mɔmɔk pak bi. Tidindaan nan joo binib bi ŋmar na kpae waanib pu idaa mɔmɔk la.

*2:21 : Lik Joel 2.28-32.

2:28 : Lik Ilahn 16.8-11.

2:35 : Lik Ilahn 110.1.