4
Juu yaab aaninkpiib aah jin Piita ni Jɔnn tibɔr pu na
1-2 Piita ni Jɔnn nan laa beenin len tibɔr kinipaak ngbaan chee, ki tuk bi ke Yesu fikr nkun ni a, ke waah fikr nkun ni na, binib bi kpo na mu ga nan fikr nkun ni. Le Uwumbɔr aatotoortiib, ni Uwumbɔr Aadichal aakikiirb aaninkpel, ni Sajusii yaab mu fuu ni nima, kaa gee Piita ni Jɔnn aah tuk kinipaak ngbaan pu na, le ki gee liŋuul bi pu, ki chuu bi, ki di ŋa kiyondiik ni. Naah ye kijook na, le bi cha bi bi kiyondiik ni, ki ti woln kitaak. Binib bi ŋun Piita ni Jɔnn aah len pu na, bi ponn ni pam nan gaa Yesu ki kii. Bijab bi gaa u ki kii na ga nan li fuu ŋichur ŋiŋmu.
Naah woln kitaak na, le Juu yaab aayidam, ni bibɔjirb aaninkpiib, ni Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb nan kuun Jerusalem ponn ni. Bi ni Uwumbɔr aatotoorninkpel u bi yin u ke Anas na, ni Kayafas, ni Jɔnn, ni Aleksanda, ni utotoorninkpel do yaab biken, nan kuun tɔb chee. Le bi cha Piita ni Jɔnn sil binimbiin ni, le ki baa bi, “Ni ŋa kinye aan ki cha uwɔb ngbaan pɔɔk? Ni kpa ba aapɔɔn? Ni di ŋma aayimbil ki tii u laafee?”
Le Uwumbɔr Aafuur Nyaan fir Piita pu. Le u bui bi, “Juu yaab aayidam, ni bibɔjirb aaninkpiib, taah ter uwɔb ngbaan na, le ni ji timi tibɔr din, ki baa timi ke ti ŋa kinye ki cha u pɔɔk. 10 M ban ke nimi ni Juu yaab biken mɔmɔk bee ke Yesu Kristo, u ye Nasaref aatiŋ aanii na, waayimbil aapɔɔn le cha uja wee pɔɔk. Uma Yesu pu, le u kpa laafee mbamɔm, ki si ninimbiin ni. Nimi le kpaa Yesu ndɔpuinkoo pu, le Uwumbɔr fikr u nkun ni. 11 Yesu aabɔr ŋmee Uwumbɔr Aagbaŋ ni ke,
‘Litakpal li bidimaab yii li na,
lima le ye litakpajal.’* : Lik Ilahn 118.22.
12 Uma Yesu pu, le ti ga ŋmar. Uwumbɔr di Yesu aayimbil tii timi, ke ti ŋmar. Ubaa aa bi dulnyaa wee ni ki ga ŋmaa gaa timi lii, see Yesu baanja. Uma baanja pu, le ti ga ŋmar.”
13 Bininkpiib ngbaan nan bee ke Piita ni Jɔnn aa ye binib bi nyuun na, kaa bae mbaem, le ki kpa lipobil ki len. Baah kpa lipobil pu na, le ni gar bininkpiib ngbaan. Bi bee ke bi nan ye Yesu aajɔtiib la. 14 Bi kan uja u Piita ni Jɔnn cha u pɔɔk na si bi chee. Nima pu na, baa nan ki ŋmaa kpak bi. 15 Le bi tuk bi ke bi nya kidiik ngbaan ni. Baah nyan kidiik ngbaan ni na, le bininkpiib ngbaan kpokl tɔb baah ga ŋa pu na, 16 ki baa tɔb, “Ti ga ŋa bijab ngbaan kinye? Binib bimɔk bi Jerusalem ni na nyi ke bi tun lijinjiir aatuln li kpa liyimbil na. Taan ŋmaa nee. 17 Ti mu aa ban ke tibɔr ngbaan ki moon. Nima pu na, cha ti faan bijab ngbaan aan bi taa ki tuk binib Yesu aabɔr, ki taa ki pur waayimbil.”
18 Le bi yin bi ke bi gir koo ni, le ki nan kpaa bi pu ke bi taa ki tuk binib Yesu aabɔr, ki taa ki pur waayimbil. 19 Le Piita ni Jɔnn bui bi, “Ti yaa kii nimi aamɔb, bee ti yaa kii Uwumbɔr aamɔb le kan, nilani ŋan Uwumbɔr chee? Ni dakl ki lik. 20 Ti ga li beenin tuk binib taah kan pu na, ni taah ŋun pu na. Taan ŋmaa yii.” 21 Baah len kina na, le bininkpiib ngbaan ki faan bi, le ki di bi lii. Kinipaak ngbaan pu le baa ŋmaa daa bitafal. Kinipaak ngbaan mɔmɔk nan bi nyuŋni Uwumbɔr, lijinjiir aatuln ngbaan pu. 22 Uja u bi cha u pɔɔk na nan jer ŋibin imonko ilee aanii. Nima pu le ni gar kinipaak ngbaan mɔmɔk.
Yesu aanib aah mee Uwumbɔr ke u tii bi lipobil pu na
23 Baah di Piita ni Jɔnn lii na, le bi gir buen bijɔtiib chee, ki ti tuk bi Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni Juu yaab aaninkpiib aah tuk bi pu na mɔmɔk. 24 Baah ŋun kina na, le bi mɔmɔk kpaan kimɔbaan, ki mee Uwumbɔr, ki len ke, “Mpɔɔnsakpiindaan, sin le nan naan paacham, ni kitiŋ, ni nnyusakpem, ni tiwan nimɔk bi ni mɔmɔk ponn ni na. 25 N‑yaayoonn na, aa nan cha tiyaaja Ubɔr David len saabɔr. U nan ye saatutunn la. Saafuur Nyaan aapɔɔn pu le u nan len ke,
‘Binib bi kaa ye Juu yaab na gee liŋuul fam la.
Ŋinibol mu dakl ilandak i kaa kpa tinyoor na.
26 Dulnyaa wee ni aabɔrb gor bibaa,
binib aayidam kuun tɔb chee,
bi ti jan Uwumbɔr ni Waanii Kristo kijaak.’ : Lik Ilahn 2.1-2.
27 Tɔ, David aah nan len pu na, ni ye mbamɔn la. Ubɔr Herod, ni Pontius Pailat, ni Juu yaab, ni binib bi kaa ye Juu yaab na nan kuun kitiŋ kee ponn ni, ke bi nan ku Saatutunn Yesu u ye chain na. Uma le aa nyan ke u gaa timi lii. 28 Bi nan kuun bi ti ŋa saah nan len ke bi ga ŋa pu na. Saapɔɔn, ni saageehn pu, le aa nan siin ke bi ga ŋa kina. 29 Uwumbɔr, lik baah faani timi nfaan pu na. Ter timi saatutum, ki tii timi lipobil, aan ti di tuk binib saabɔr. 30 Di saapɔɔn tii bibum laafee. Cha ti tun lijinjiir aatun, ki mɔk binib ke Saabo Yesu u ye chain na aayimbil kpa mpɔɔn.”
31 Baah mee Uwumbɔr doo na, le baah bi kidiik ki ponn ni na deŋ. Le Uwumbɔr Aafuur Nyaan gbiin bi mɔmɔk. Le bi kan lipobil, le ki tuk binib Uwumbɔr aabɔr.
Yesu aanib aah di baawan yakr tɔb pu na
32 Binib bimɔk nan gaa Yesu ki kii na nan kpaan kimɔbaan, ni nlandakbaan. Ubaa aa len ke waawan nibaa le ye uyaan. Le bi mɔmɔk yakr baawan mɔmɔk, ki di tii tɔb. 33 Le Yesu aakpambalb kpa mpɔɔn ki jin seeraa ke Tidindaan Yesu sil fikr nkun ni. Le Uwumbɔr ter bi mɔmɔk sakpen. 34-35 Binib nan kooh baah kpa tisar ni ŋidichal ŋi na, ki joo ni ŋimombil ŋi bi kan na, ki nan di tii Yesu aakpambalb. Le bi yakr tii bimɔk aah ban pu na. Ubaa aa ki bi bi ponn ni ki lann nibaa.
36 Uja ubaa nan bi bi ponn ni, bi yin u ke Josef, le Yesu aakpambalb duln u ke Banabas. Naatataa le ye ke, “U sɔŋni binib aasui na”. U nan ye Liifai yaab aanii ubaa la. Bi nan ma u Saiprus aatiŋ ni la. 37 U nan kpa kisaak, ki kooh, ki di ŋimombil ŋi u kan na, ki nan tii Yesu aakpambalb.

*4:11 : Lik Ilahn 118.22.

4:26 : Lik Ilahn 2.1-2.