5
Ananias ni upuu Safaira aah ŋa pu na
Uja uken nan bi nima, bi nan yin u ke Ananias, ki yin upuu ke Safaira. U nan kpa kisaak, ki kooh ki, ki kan ŋimombil, ki di ngem nan tii Yesu aakpambalb, ki gur ubaa mu ngem. Upuu mu nan nyi waah ŋa pu na. Le Piita baa u, “Ananias, ba ŋa aa cha kinimbɔŋ koo aasui ni, ki cha aa ban ke aa ŋmann Uwumbɔr Aafuur Nyaan, ki gur aabaa ŋimombil ngem? Kisaak ngbaan aah nan bi aa chee na, ki nan ye siyaan la. Saah kooh ki na, ŋimombil ngbaan mu ye siyee la. Ba ŋa aa dak aasui ni ke aa ga ŋa kina? Saa mɔn nnyamɔn ki tuk binib baanja. Uwumbɔr le aa mɔn nnyamɔn tuk u.” Ananias aah ŋun waah len pu na, le u kpo ki lir kitiŋ. Le ijawaan chuu binib bimɔk ŋun tibɔr ngbaan na. Le binachipɔm nan di likekeln poo u, ki yoor u nyan lipaal, ki ti di sub.
Ni nan kpee siib, le upuu mu koo ni, kaa nyi tibɔr ngbaan. Le Piita baa u, “Naah kooh kisaak ngbaan na, ŋimombil ngbaan mɔmɔk le na aa?”
Le u kii ke, “Een, ŋima le na.”
Le Piita baa u, “Ba ŋa aa ni aachal mɔmɔk kpaan kimɔbaan ke ni ga tɔŋ Uwumbɔr Aafuur Nyaan? Lik, binachipɔm bi sub aachal na fuu ni mbisamɔb. Le bi ga yoor aa mu ki nya lipaal.” 10 Libuul ngbaan ni, le u mu kpo, ki lir kitiŋ, unimbiin ni. Le binachipɔm ngbaan koo ni ki kan u kpo a. Le bi yoor u mu, ki ti di sub uchal chee. 11 Le Yesu aanib mɔmɔk, ni binib bimɔk ŋun tibɔr ngbaan na san ijawaan sakpen.
Yesu aakpambalb aah tun lijinjiir aatun pu na
12 Yesu aakpambalb nan tun lijinjiir aatun pam. Lijinjiir aatun ngbaan le mɔk binib ke Uwumbɔr bi bi chee. Le binib bimɔk gaa Yesu ki kii na kuun tɔb chee, Solomonn aakaakpaak ni, Uwumbɔr Aadichal ni. 13 Binib bi kaa gaa Yesu ki kii na aa nan kaar ke bi li kpaani bi chee. Binib mɔmɔk mu nan pak bi. 14 Binib pam nan gaa Tidindaan ki kii, ki kpae n‑yoonn mɔmɔk, ki kpaani bi chee. Bi nan ye bijab ni bipiib mu, ki wiir. 15 Yesu aakpambalb aah tun lijinjiir aatun pu na, le binib yoor bibum paan ikan pu, ni tiwandookaan pu, ki di kaan nsan ni, ki ban ke Piita yaa chuun jer kan, waajunjuŋ pinn jer bi pu, ki cha bi pɔɔk. 16 Le kinipaak mu nyan ni Jerusalem aatingbaan ni, ki joo ni bibum, ni binib bi tiyayaar joo bi na. Le Yesu aakpambalb cha bi mɔmɔk pɔɔk.
Baah ŋa Yesu aakpambalb falaa pu na
17 Le Uwumbɔr aatotoorninkpel, ni binib bimɔk dii u ki nan ye Sajusii yaab na, nan kpa lipiipoln Yesu aakpambalb pu, 18 le ki dan nan chuu bi, ki di laŋ kiyondiik ni. 19 Kinyeek ngbaan le Uwumbɔr aatuun dan nan chuu piir kiyondiik aajaaleŋ, le ki nyan bi, ki bui bi, 20 “Li cha ti sil Uwumbɔr Aadichal ni, ki tuk binib limɔfal ngbaan aabɔr mɔmɔk.” 21 Le bi kii Uwumbɔr aatuun ngbaan aamɔb. Kichakpinaanyeek ni, le bi koo ni Uwumbɔr Aadichal ni, ki nan tuk binib limɔfal aabɔr na.
Le Uwumbɔr aatotoorninkpel, ni binib bi dii u na dan nan yin bibɔjirb aaninkpiib, ni Juu yaab aaninkpiib mɔmɔk, le ki tun bikikiirb, ke bi buen kiyondiik ni ki ti li joo ni Yesu aakpambalb. 22 Baah ti fuu nima kaa kan bi na, le bi labr ki nan tuk bibɔjirb aaninkpiib, 23 “Ti fuu kiyondiik ni, ki kan ni lak mbamɔm. Bikikiirb mu si kii jaaleŋ mam chee. Le ti chuu piir kidiik, kaa kan unii ubaa ni ni.” 24 Uwumbɔr Aadichal aakikiirb aaninkpel, ni Uwumbɔr aatotoorninkpiib aah ŋun kina na, le ni muk bi pam. Baa ki nyi baah ga ŋa pu na. 25 N‑yoonn ngbaan le unii ubaa koo ni, ki nan bui bi, “Lik, bijab bi ni di ŋa kiyondiik ni na bi Uwumbɔr Aadichal ni, ki bi tuk binib Yesu aabɔr.” 26 Le Uwumbɔr Aadichal aakikiirb ni baaninkpel buen ti joo ni Yesu aakpambalb ngbaan. Bi nan joo ni bi suuna, kaa chuu bi mpɔɔn; ba pu? bi san ijawaan ke kinipaak na ga mae bi ŋitakpal.
27 Baah joo ni Yesu aakpambalb kidiik ponn ni na, le bi di bi siin bibɔjirb aaninkpiib aanimbiin ni. Le Uwumbɔr aatotoorninkpel bui bi, 28 “Ti tuk nimi ke ni taa ki tuk binib Yesu aabɔr, ki taa ki pur waayimbil. Le ni beenin mooni waabɔr Jerusalem mɔmɔk ni, ki len ke waasin bi tiŋaal ni la.”
29 Le Piita ni Yesu aakpambalb biken na bui bi, “Ni ye ke ti kii Uwumbɔr aamɔb la, naa ye binib aamɔb. 30 Nimi le kpaa Yesu ndɔpuinkoo pu, ki ku u. Le tiyaajatiib Aawumbɔr fikr u nkun ni, 31 ki nyuŋ u, ki di u kaan uŋangii wɔb, u li ye timi Aayidaan u gaal timi lir, ki tii timi Israel yaab nsan ke ti kpeln timi aabimbin na, aan Uwumbɔr di cha timi aatunwanbir pinn timi. 32 Timi ni Uwumbɔr Aafuur Nyaan le ye Yesu aaseeraadam ki tuk binib tibɔr ngbaan. U di Waafuur Nyaan tii binib bi kii waamɔb na.”
33 Bibɔjirb aaninkpiib aah ŋun baah len pu na, le bi gee liŋuul sakpen, ki ban bi ku bi. 34 Le bibɔjirb aaninkpiib ponn ni ubaa fii sil binimbiin ni. Bi nan yin u ke Gamaliel. U nan ye Farisii yaab aanii ubaa la, ki mu ye Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb aaninkpel, ki kpa liyimbil Juu yaab mɔmɔk chee. Le u tuk bi ke bi di Yesu aakpambalb ngbaan nyan lipaal siib. 35 Baah nyan lipaal na, le u bui bi, “Israel yaab, ni li nyi naah ga ŋa bijab ngbaan pu na. 36 N‑yaayoonn na, uja ubaa nan bi, bi yin u ke Tudas. U nan yoor ubaa ke uma le ye uninyuun, le bijab ikui inaa nan dii u. Binib nan ku u, le bijab bimɔk dii u na nan yaa, ki bee fam. 37 Uja umina aayoonn aah jer na, le Galilee aatiŋ aanii ubaa nan yoor ubaa paacham, bi yin u ke Judas. U nan bi buyoonn bi nan chuun kahn binib na. Kinipaak nan dii u. Le bijab ku u mu. Waadidiliib bimɔk dii u na mu yaa. 38 Nima le m tuk nimi, nyan niŋaal bijab ngbaan aabɔr ni, ki taa ŋa bi nibaa. Baah kpokl pu na, ni baah tun lituln pu na, yaa ye binibɔm aatuln kan, li ga bee yɔli. 39 Ni yaa ye Uwumbɔr aatuln kan, naan ŋmaa nyaŋ bi. Ni yaa jan bi kijaak kan, ni li nyi man, nibaakan, ni ga kan ke ni jan Uwumbɔr le kijaak.”
Bi nan kii Gamaliel aah len pu na. 40 Le bi yin Yesu aakpambalb ngbaan, ke bi gir koo ni, le ki gbaa bi, ki tuk bi ke bi taa ki tuk binib Yesu aabɔr daalbaadaal, ki taa ki pur waayimbil, le ki di bi lii. 41 Le Yesu aakpambalb ngbaan siir bi chee, ki nan kpa mpopiin; ba pu? Uwumbɔr pak bi ke bi ye binib bi ga ŋmaa ji inimɔɔn Yesu aayimbil pu na. 42 Idaa mɔmɔk le bi chaa Uwumbɔr Aadichal ni, ni binib do, ki ti tuk binib Uwumbɔr aabɔr ki mooni tibɔnyaan tee, ke Yesu le ye Kristo u gaa binib lir na.