Kigbaŋ ki bi ŋmee ki tii
HIIBRU YAAB
na
1
Yesu aah ye Uwumbɔr aamɔboln pu na
N‑yaayoonn na Uwumbɔr nan cha waabɔnabtiib tuk tiyaajatiib waabɔr ki di tiwan aabɔŋ aabɔŋ ŋaŋ waasan. Kookoo aayoonn mue le u cha Ujapɔɔn tuk timi waabɔr. Uma le u nan cha u naan dulnyaa wee, ki len ke uma le ga li yeh tiwan mɔmɔk. U wiin chain ke Uwumbɔr aah wiin chain pu na, ki ye Uwumbɔr aanaŋ bamɔnn, ki di waabɔr ti kpa mpɔɔn na le joo tiwan mɔmɔk. U di ubaa toor kitork ki finn timi ki nyan timi aatunwanbir, le ki nin kal Uwumbɔr u yeh mpɔɔn mɔmɔk na aaŋangii wɔb paacham.
Uwumbɔr Aajapɔɔn aapɔɔn jer waatuuntiib aapɔɔn
Uwumbɔr tii u liyimbil li jer waatuuntiib aayimbil na. Waayimbil aah jer baayimbil pu na, kina le u jer bi. Uwumbɔr nan bui Ujapɔɔn ke,
“Sin le ye Maabo, din wee le m ma si,”* : Lik Ilahn 2.7.
ki ki bui ke,
“Min le ga li ye Ute,
le u li ye Maabo.” : Lik 2 Samuel 7.14; 1 Bibɔrb Aabɔr 17.13.
Uwumbɔr aa nan bui waatuun ubaa kina.
U nan tun ni Ujapɔɔn u kaa kpa ŋeen aatɔ na dulnyaa wee ni, le ki bui waatuuntiib mɔmɔk ke bi gbaan unimbiin ni ki doon u.
Uwumbɔr len waatuuntiib aabɔr, ke u cha waatuuntiib tun waatuln la, ke libuln ni mmiigaal aah tun waatuln pu na. : Lik Ilahn 104.4. Le u len Ujapɔɔn aabɔr ke,
“Uwumbɔr, saanaan ga li bi
ki ti saa n‑yoonn mu kaa kpa ndoon na.
Aa joo saanaan ni aanib mbamɔm la.
Aa gee lituln li ŋan na, le kaa gee titunwanbir.
Nima pu le Uwumbɔr u ye Saawumbɔr na lee si,
ki tii si mpopiin ki jer aaŋeen aatɔtiib mɔmɔk.”§ : Lik Ilahn 45.6-7.
10 Uwumbɔr Aagbaŋ ki len ke,
“Naah nan piin na, sin Uwumbɔr le nan naan kitiŋ,
ni paacham mu.
11 Kitiŋ ni paacham ga doo,
le aa ma ga li beenin bi.
Kitiŋ ni paacham ga kpoi ke libɔkul na.
12 Aa ga kpab kitiŋ ni paacham ke likekeln na,
ki kpeln ni nipɔɔn,
le sin ma beenin bi, kaan kpeln;
saayoonn aan doo.”* : Lik Ilahn 102.25-27.
13 Uwumbɔr nan bui Ujapɔɔn ke,
“Kal ŋŋangii wɔb,
ki ti saa buyoonn m ga nyaŋ saadim mɔmɔk na.” : Lik Ilahn 110.1.
Tɔ, Uwumbɔr aa nan bui waatuun ubaa kina.
14 Kina kan, waatuuntiib ye ba? Bi mɔmɔk ye iwiin i tun lituln tii Uwumbɔr na la. U tun ni bi ke bi nan ter timi waanib bi ŋmar na.

*1:5 : Lik Ilahn 2.7.

1:5 : Lik 2 Samuel 7.14; 1 Bibɔrb Aabɔr 17.13.

1:7 : Lik Ilahn 104.4.

§1:9 : Lik Ilahn 45.6-7.

*1:12 : Lik Ilahn 102.25-27.

1:13 : Lik Ilahn 110.1.