Kigbaŋ ki Pɔɔl ŋmee ki tii
FILEMONN
na
1
Min Pɔɔl u bi kiyondiik ni Yesu Kristo pu na, ni tina aabo Timoti le ŋmee kigbaŋ kee ti tii si Filemonn, u ye timi aatutuŋeer u ti gee u na, ni Yesu aanib bi kuuni aado na, ni Afia u ye tininkpan na, ni Akipus u ye timi aatutuŋeer Yesu aasan ni na.
Tite Uwumbɔr ni Tidindaan Yesu Kristo ŋa tinyoor ŋa ni pu, ki tii nimi nsuudoon.
Filemonn aageehm ni waagaakii
N‑yoonn mumɔk m mee Maawumbɔr na, m mee u tii si, ki dooni u aa pu; ba pu? m ŋun saah tii Tidindaan Yesu naadii, ki gee u ni Uwumbɔr aanib mɔmɔk pu na. Saah tii Kristo naadii pu na, le aa nyi tiwanyaan nimɔk ti kpa u pu na, le m mee Uwumbɔr ke nima le ga cha aa yakr tiwanyaan ngbaan tii biken. Nna aabo, saah gee binib pu na, nima le tii mi mpopiin sakpen, ki sɔŋ nsui; ba pu? saah ŋani pu na, aa pɔɔk Uwumbɔr aanib aataakpab la.
Pɔɔl aah gaŋ Onesimus pu pu na
Nima pu na, maah ye Kristo aatutunn na, m ba ga li kpa lipobil ki cha aa ŋa tiwan ni ŋan na, tɔ, maah gee si na, nima le m gaŋni si kaakaan. Min Pɔɔl u si Yesu Kristo aasisiiyaan, ki bi kiyondiik ni dandana wee u pu na, 10 m gaŋni si ki tii maabo Onesimus;* : Onesimus aatataa le ye ke “U kpa tinyoor”. maah bi kiyondiik ni na le m kpaln ute Uwumbɔr aasan ni. 11 N‑yoonn mubaa waa nan kpa tinyoor aa chee; le dandana ma u kpa tinyoor aa chee, ni m mu chee.
12 M ki giini u aa chee. Waah kaa ki bi m chee na, waabɔr bi nsui ni sakpen a. 13 M ba gee ke u li bi m chee ki li si saasisiiyaan ki ter mi buyoonn m bi kiyondiik ni tibɔnyaan tee pu na. 14 Aa mu yaa kaa kii kan, maan ŋa nibaa see aa kii. Maa ban ke m muk si ke aa ter mi. M ban ke aa ter mi saageehn pu la.
15 Nibaakan, u yakr aa chee ni yunn siib, aan u ki gir ni aa chee ki li bi n‑yoonn mɔmɔk mu kaa kpa ndoon na. 16 Dandana wee, waa ki bi ke unaagbiija na. U jer unaagbiija. U ye tina aabo u ti gee u na la. M yaa gee u kan, aa ga li gee u ki jer kina; ba pu? u ye saanaagbiija, ki mu ye aana aabo Tidindaan pu.
17 Nima pu na, aa yaa len ke m ye saatutuŋeer Uwumbɔr aatuln ponn ni kan, gaa u ke saah ba ga gaa mi pu na. 18 U yaa nan koo saataani ni, bee u yaa joo saapɔln kan, cha ni li ye maapɔln. 19 Min Pɔɔl le di ŋŋaal ki ŋmee kina, m ga pa tii si. Maan len ke saapɔln li bi m chee na le ye saamɔfal. 20 Nna aabo, taah kpaan Tidindaan ni na, piir nsui, ki pɔɔk ntaakpab uma Kristo pu.
21 M nyi ke aa ga kii maamɔb. Nima le cha m ŋmee kigbaŋ kee m tii si. M nyi ke aa ga ŋa maah len pu na ki jer kina. 22 Ni gur na le ye ke m ban ke aa toor nkookoo yaan ki siin mi. Naah bi mee Uwumbɔr ki tii mi na, m kpa limakl ke u ga cha m gir ni ni chee.
Kookoo aadoon
23 Epafras u mu bi m chee kiyondiik ni, Yesu Kristo pu na, dooni si. 24 Mak, ni Aristakus, ni Demas, ni Luk, bi ye maatutuŋeerb Uwumbɔr aatuln ponn ni na, bi mu dooni si.
25 Tidindaan Yesu Kristo aaŋann li bi nisui ni. [Amii.]

*1:10 : Onesimus aatataa le ye ke “U kpa tinyoor”.