15
Gbelngbeln aafalaa na
M nan ki kan lijinjiir aawan niken paacham. Ni nan ye tiwankpaan, le ki gar mi pam. M nan kan Uwumbɔr aatuuntiib bilole bi joo ni falaa bilole na. Falaa ngbaan ga li ye gbelngbeln aafalaa la; ba pu? falaa ngbaan aapuwɔb Uwumbɔr aaŋuul ga sɔŋ.
Le m kan tiwan ni naahn nnyusakpem mu mmii ŋmal mu ponn ni na, le mu wiin chain ke kinimbilik na. Le m kan binib bi nyaŋ, kaa dii upeel ngbaan, ni liwaal li naahn u na, kaa gaa waadaan ki ye waayimbil aanamba na; bi ka nnyusakpem mu wiin chain ke kinimbilik na chee, ki joo tibar ti Uwumbɔr tii bi na, ki gaa ilahn i ye Upihbo ngbaan ni Uwumbɔr aatutunn Moses aalahn na ke,
“Tidindaan Uwumbɔr u yeh mpɔɔn mɔmɔk na,
saatuln ye litukpaan ki gar binib pam.
Saasan ye nsanyaan, ki mu ye nsan bamɔnn.
Si le ye Ubɔr n‑yoonn mu kaa kpa ndoon na.
Tidindaan, ŋma bi, kaan san si ki nyuŋ si?
Si baanja le ye chain.
Ŋinibol mɔmɔk ga dan ki nan
gbaan aanimbiin ni ki doon si;
ba pu? binib mɔmɔk kan saatunyaan.”
Nimina aapuwɔb le m kan ke bi nan chuu piir Uwumbɔr Aapepel li bi chain chain na aan li bi waabool ponn ni paacham na, le Uwumbɔr aatuuntiib bilole bi joo ni falaa bilole na nyan ni li ponn ni, ki pee ŋikekepiin ŋi bi chain na, ki buu salmaa aagbapapann bibiŋ pu. Le tiwanfuurkaan ninaa ponn ni nibaa di salmaa aasambil ŋilole tii Uwumbɔr aatuuntiib bilole ngbaan. Uwumbɔr u bi n‑yoonn mu kaa kpa ndoon na aaŋuul aah fii pu na le gbii ŋisambil ngbaan. Le Uwumbɔr aanyuŋ ni waapɔɔn cha iŋmanyuu gbiin waadichal. Ubaa aa ŋmaa koo lidichal ngbaan ni ki nan saa buyoonn falaa bilole bi Uwumbɔr aatuuntiib bilole joo ni bi na ga pii dulnyaa ni aanib ki doo na.